Quyết định 1850/QĐ-UBND

Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thực hiện Quyết định 2621/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1850/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a Phú Thọ 2621/QĐ-TTg


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO CHƯƠNG TRÌNH 30A TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2621/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Sơn năm 2009 đến năm 2020; Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản huyện Tân Sơn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 102/TTr - SNN ngày 08 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ:

Hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Tân Sơn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Hộ gia đình được lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn, bản; được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng còn lại

Đối với đối tượng thuộc huyện nghèo Tân Sơn nếu đang được hưởng chính sách ưu đãi về phát triển sản xuất khác không trùng với chính sách này thì tiếp tục được hưởng chính sách đó; nếu trùng với chính sách này với mức ưu đãi khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a. Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ đã giao ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nếu tự nguyện tham gia trồng rừng được hỗ trợ mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng rừng bằng 15.000.000 đồng/ha.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01)

b. Hỗ trợ một lần hộ gia đình được giao đất trồng rừng sản xuất được hỗ trợ mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng rừng mức hỗ trợ giống, vật tư, nhân công bằng 7.500.000 đồng/ha.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01)

c. Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế theo quy hoạch đối với nhóm cây trồng:

- Cây lâu năm: (Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây nguyên liệu sinh học) theo quy hoạch. Được hỗ trợ một lần kinh phí mua giống, hỗ trợ ba năm tiền mua phân bón, cho thời kỳ kiến thiết cơ bản. Mức hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, phân bón sản xuất theo định mức kỹ thuật.

- Cây ngắn ngày (lúa, ngô, đậu tương, lạc, khoai tây, khoai tầng vàng, ...) sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt được hỗ trợ kinh phí mua giống và phân bón cho 03 vụ sản xuất liên tiếp. Mức hỗ trợ 100% tiền mua giống, phân bón theo định mức kỹ thuật.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02)

d. Hỗ trợ vật nuôi:

Hỗ trợ từ một đến hai lần tiền mua giống gia cầm hoặc một lần tiền mua giống gia súc. Mức hỗ trợ không vượt quá 10 triệu đồng/hộ. Cụ thể như sau:

+ Giống trâu, bò được hỗ trợ 01 con/hộ (con cái).

+ Giống lợn, dê hỗ trợ 02 con/hộ.

+ Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm (gà, ngan, vịt...) hỗ trợ tối đa 80 con/hộ.

(Chi tiết theo Phụ lục số 03)

e. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

3. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh): Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ vốn, giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm cho huyện Tân Sơn theo quy định.

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán vốn theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này; đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung những nội dung hỗ trợ chưa phù hợp trong quá trình thực hiện (nếu có), báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

5. UBND huyện Tân Sơn:

Lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương làm căn cứ hỗ trợ.

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, định mức, phê duyệt dự toán và chỉ đạo thực hiện thanh quyết toán vốn hỗ trợ theo quy định hiện hành; Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo quy định về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. UBND các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn:

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hàng năm và cả giai đoạn, trình UBND huyện Tân Sơn phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định.

Tuyên truyền phổ biến các nội dung hỗ trợ đến các tổ chức, hộ gia đình; danh sách các hộ được hỗ trợ phải niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo đến các khu dân cư; hàng quý, 1 năm báo cáo UBND huyện Tân Sơn kết quả triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, UBND huyện Tân Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ: NN và PTNT, TC, LĐTB&XH (Báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (Báo cáo);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VX3, NCTH (Đ - 80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

HỖ TRỢ TRỒNG RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

1. Hỗ trợ hộ gia đình tham gia trồng rừng phòng hộ.

ĐVT: đồng/ha

TT

Chi phí

Mức hỗ trợ

Trồng và chăm sóc năm 1

Trồng và chăm sóc năm 2

Chăm sóc năm 3

Chăm sóc năm 4

I

Chi phí trực tiếp

14.550.000

8.550.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

II

Chi phí gián tiếp

450.000

450.000

 

 

 

1

Khảo sát thiết kế

270.000

270.000

 

 

 

2

Thẩm định

150.000

150.000

 

 

 

3

Lập hồ sơ

30.000

30.000

 

 

 

Tổng cộng

15.000.000

9.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2. Hỗ trợ một lần hộ gia đình trồng rừng sản xuất.

ĐVT: đồng/ha

TT

Chi phí

Mức hỗ trợ

Ghi chú

I

Chi phí trực tiếp

7.380.000

 

 

Cây keo tai tượng hạt ngoại, mỡ bạch đàn mô...

 

 

 

Hỗ trợ cây giống

2.000.000

(bao gồm trồng dặm)

 

Hỗ trợ phân bón

1.700.000

 

 

Hỗ nhân công

3.680.000

 

II

Chi phí gián tiếp

120.000

 

1

Khảo sát thiết kế

75.000

 

2

Thẩm định

45.000

 

Tổng cộng

7.500.000

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02:

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM KẾT HỢP
(Kèm theo Quyết định số: 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

DIỄN GIẢI

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG HỖ TRỢ

(tính cho 01ha)

1. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất lúa lai.

-

Giống mới

kg

30

-

Urê

kg

280

-

Lân supe

kg

550

-

Kali clorua

kg

200

2. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất lúa thuần chất lượng cao.

-

Giống mới

kg

60

-

Urê

kg

280

-

Lân supe

kg

550

-

Kali clorua

kg

150

3. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất ngô lai.

-

Giống

kg

20

-

Urê

kg

450

-

Lân supe

kg

600

-

Kali clorua

kg

200

4. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất đậu tương.

-

Giống

kg

60

-

Urê

kg

80

-

Lân supe

kg

350

-

Kali clorua

kg

150

5. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất lạc.

-

Giống

kg

200

-

Urê

kg

100

-

Lân supe

kg

600

-

Kali clorua

kg

200

6. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất khoai tây.

-

Giống

kg

1.000

-

Urê

kg

330

-

Lân supe

kg

600

-

Kali clorua

kg

250

7. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất khoai tầng vàng.

-

Giống

kg

1.400

-

NPK 5.10.3

kg

480

-

Lân supe

kg

240

-

Kali clorua

kg

300

8. Hỗ trợ chuyển đổi trồng cây thức ăn gia súc.

-

Giống

kg

7.000

-

Urê

kg

400

-

Lân supe

kg

300

-

Kali clorua

kg

200

9. Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất chuối phấn.

-

Giống

cây

2.000

-

Urê

kg

600

-

Lân supe

kg

1000

-

Kali clorua

kg

600

10. Hỗ trợ chuyển đổi trồng táo (thời kỳ kiến thiết cơ bản 03 năm đầu).

-

Giống trồng mới

cây

1200

-

Giống trồng dặm

cây

60

-

Urê

kg

360

-

Lân supe

kg

1.200

-

Kali clorua

kg

480

11. Hỗ trợ chuyển đổi trồng chanh, cam canh, quýt.

Năm thứ nhất

Giống trồng mới

cây

1.200

Giống trồng dặm

cây

60

Urê

kg

360

Lân Supe

kg

1.200

Kali Clorua

kg

480

Phân sinh học

lít

20

 Năm thứ hai

Urê

kg

360

Lân Supe

kg

1.300

Kali Clorua

kg

400

Phân sinh học

lít

20

Năm thứ ba

Urê

kg

480

Lân Supe

kg

1.500

Kali Clorua

kg

650

Phân sinh học

lít

30

12. Hỗ trợ chuyển đổi trồng bưởi Diễn.

Năm thứ nhất

Giống trồng mới

cây

500

Giống trồng dặm

cây

25

Urê

kg

200

Lân Supe

kg

500

Kali Clorua

kg

300

Phân sinh học

lít

15

 Năm thứ hai

Urê

kg

200

Lân Supe

kg

500

Kali Clorua

kg

300

Phân sinh học

lít

15

Năm thứ ba

Urê

kg

300

Lân Supe

kg

500

Kali Clorua

kg

400

Phân sinh học

lít

25

13. Hỗ trợ chuyển đổi thâm canh chè giống mới.

Năm thứ nhất

Giống trồng mới (cả trồng dặm)

Bầu

20.000

Giống trồng dặm

Bầu

1.000

Cây che bóng

cây

200

Urê

kg

120

Lân supe

kg

1.000

Kali clorua

kg

90

Phân sinh học

lít

10

Năm thứ hai

Urê

kg

150

Lân supe

kg

1.000

Kali clorua

kg

120

Phân sinh học

lít

15

Năm thứ Ba

Urê

kg

240

Lân supe

kg

1.000

Kali clorua

kg

150

Phân sinh học

lít

20

14. Hỗ trợ chuyển đổi thâm canh cây sơn.

Năm thứ nhất

Giống trồng mới

cây

3.000

Giống trồng dặm

cây

300

Urê

kg

80

Lân supe

kg

400

Kali clorua

kg

90

Năm thứ hai

Urê

kg

100

Lân supe

kg

500

Kali clorua

kg

120

Phân sinh học

lít

15

15. Hỗ trợ chuyển đổi thâm canh hồng không hạt.

Năm thứ nhất

Giống trồng mới

cây

360

Giống trồng dặm

cây

18

Phân Urê

kg

80

Kali clorua

kg

72

Lân supe

kg

240

Phân sinh học

lít

6

Năm thứ hai

Phân Urê

kg

80

Lân supe

kg

240

Kali clorua

kg

72

Phân sinh học

lít

6

Năm thứ ba

Phân Urê

kg

108

Lân supe

kg

240

Kali clorua

kg

96

Phân sinh học

lít

10

16. Hỗ trợ chuyển đổi thâm canh cây vải, nhãn, mít.

Năm thứ nhất

Giống trồng mới

cây

240

Giống trồng dặm

cây

12

Phân Urê

kg

60

Kali clorua

kg

48

Lân supe

kg

160

Phân sinh học

lít

6

Năm thứ hai

Phân Urê

kg

60

Kali clorua

kg

48

Lân supe

kg

160

Phân sinh học

lít

6

Năm thứ ba

Phân Urê

kg

80

Kali clorua

kg

112

Lân supe

kg

160

Phân sinh học

lít

8

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03:

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM
(Kèm theo Quyết định số: 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

DIỄN GIẢI

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ  chăn nuôi trâu, bò:

-

Trâu MuRa, trâu nội, trâu Ngố

kg/ con

≥ 200

-

Giống bò lai Zebu.

kg/ con

≥ 160

-

Vắcsin (Tai xanh, dịch tả, LMLM)

liều

03

2.  Hỗ trợ chăn nuôi gia súc

-

Lợn nuôi thịt (02 con)

kg/ con

≤ 25

-

Dê cái (02 con từ 11 - 13 tháng tuổi)

kg/ con

25

-

Thuốc tẩy ký sinh trùng (giun, sán, sán lá gan)

liều

02

-

Vắcsin (Tai xanh, dịch tả, LMLM)

liều

03

3. Hỗ trợ chăn nuôi gia cầm (80 con/ hộ)

-

Gà ri, ri lai, gà nhiều cựa, VCNG15 (3-4 tuần tuổi)

Tuần tuổi

3-4 tuần tuổi

-

Vịt, ngan, ngỗng

Tuần tuổi

3-4 tuần tuổi

-

Vắcsin (3liều Gumbolo, 1 liều Đậu, 2 liều Newcatle, 1 liều IB)

liều/con

07

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1850/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1850/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1850/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1850/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a Phú Thọ 2621/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 1850/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a Phú Thọ 2621/QĐ-TTg
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu1850/QĐ-UBND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
                Người kýHà Kế San
                Ngày ban hành12/08/2014
                Ngày hiệu lực12/08/2014
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật10 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 1850/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a Phú Thọ 2621/QĐ-TTg

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1850/QĐ-UBND 2014 mức hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a Phú Thọ 2621/QĐ-TTg

                        • 12/08/2014

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 12/08/2014

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực