Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT năm 2017 về giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/QĐ-BKHĐT

Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ mười về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV: số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai:

1. Phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc; đồng thời, chủ động bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực hp pháp khác để thực hiện mục tiêu của chương trình.

2. Gửi báo cáo về kết quả phân bổ và giao dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (trong đó báo cáo số vốn bố trí để thanh toán nợ đọng XDCB và thu hồi vốn ứng trước); báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 3. Các Bộ chủ chương trình hướng dẫn các Bộ, ngành trung ương và địa phương phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và triển khai các nội dung, hoạt động của từng chương trình mục tiêu quốc gia được giao chủ trì quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (5b);
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở KH&ĐT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, TCTT (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Tỉnh Lạng Sơn

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục các chương trình, dự án

Kế hoạch năm 2018

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

 

TNG S

583.409

425.770

157.639

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

273.800

196.400

77.400

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

309.609

229.370

80.239

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chương trình 30

78.653

63.292

15.361

 

- Chương trình 135

226.309

166.078

60.231

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1854/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1854/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1854/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1854/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực