Quyết định 1854/QĐ-UBND

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2160/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1854/QĐ-UBND 2019 mức thu học phí học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 04 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2160/QĐ-UBND NGÀY 26/10/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12//2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

Căn cứ Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 632/TTr-STC ngày 20/8/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí đối với các chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Website tỉnh;
- Lưu VP1, VP6, VP8, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1854/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1854/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2019
Ngày hiệu lực04/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(02/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1854/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1854/QĐ-UBND 2019 mức thu học phí học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1854/QĐ-UBND 2019 mức thu học phí học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1854/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýTrần Lê Đoài
       Ngày ban hành04/09/2019
       Ngày hiệu lực04/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tuần trước
       (02/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1854/QĐ-UBND 2019 mức thu học phí học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1854/QĐ-UBND 2019 mức thu học phí học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Nam Định

           • 04/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực