Quyết định 1855/QĐ-BTC

Quyết định 1855/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1855/QĐ-BTC bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc bộ Tài chính 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1699/QĐ-BTC 2018 bổ nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tài chính và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1855/QĐ-BTC bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc bộ Tài chính 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bnhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ T chc cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục DTNN, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VP Đảng ủy, Công đoàn BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các cấp đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Quy chế này không áp dụng đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo do Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Bổ nhiệm” là việc công chức, viên chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị.

2. “Bổ nhiệm lần đầu” là việc công chức, viên chức được quyết định giữ chức vụ lãnh đạo lần đầu tiên hoặc được quyết định giữ chức vụ lãnh đạo mi cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

3. “Bổ nhiệm lại” là việc công chức, viên chức được quyết định tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

4. “Điều động, bổ nhiệm” là việc cấp có thẩm quyền quyết định điều động công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản từ đơn vị này sang đơn vị khác để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.

5. “Tiếp nhận, bổ nhiệm” là việc cấp có thẩm quyền quyết định tiếp nhận công chức, viên chức từ đơn vị khác (ngoài thẩm quyền quản ) và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại đơn vị.

6. Lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính gồm: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Cục trưởng, Phó Cục trưởng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

7. Lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục gồm: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Cục trưởng, Phó Cục trưởng thuộc cơ quan Tổng cục; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Người đứng đầu, cấp Phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

8. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính gồm: Học viện Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản tài chính và đơn vị sự nghiệp khác.

Điều 3. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Đảm bảo dân chủ, khách quan và tuân thủ đúng quy trình quy định.

3. Công chức, viên chức bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 4. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cho mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 05 năm, tính từ thời điểm có hiệu lực ghi trong quyết định.

2. Thời gian công chức được giao nhiệm vụ quyền hoặc phụ trách một đơn vị thì không tính vào thời hạn bổ nhiệm của chức vụ cấp Trưởng của đơn vị đó.

3. Đi với cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương với chức vụ cũ thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực.

4. Đối với trường hợp thay đổi chức danh lãnh đạo do thay đổi tên gọi tổ chức thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm theo chức vụ cũ có hiệu lực.

5. Đối với Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Tài chính, được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 05 năm và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo các cấp đơn vị của Bộ Tài chính được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương II

ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI

Điều 6. Nội dung đánh giá

1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Thhiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của đơn vị.

b) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác;

c) Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình;

d) Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3. Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.

4. Chiều hướng và triển vọng phát triển.

Điều 7. Quy trình đánh giá

1. Việc đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện đồng thời với việc triển khai quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định tại Chương III và Chương IV Quy chế này.

2. Ngoài việc đánh giá trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, việc đánh giá đối với công chức, viên chức lãnh đạo định kỳ hàng năm được thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Chương III

BỔ NHIỆM

Mục I: ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM

Điều 8. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn của từng chức danh bổ nhiệm.

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định.

3. Tuổi bổ nhiệm:

a) Công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

b) Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi được thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức; không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

6. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương với chức danh bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Tiêu chuẩn bổ nhiệm

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với từng chức danh lãnh đạo được thực hiện theo các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trc thuộc Bộ Tài chính ban hành (thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

3. Đối với các chức danh cần có các tiêu chuẩn riêng (như Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản, Chánh thanh tra, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Phó chánh thanh tra...), ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và khoản 1 Điều này, phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Mục II: QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHUNG

Điều 10. Quy trình chung

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: Việc bổ nhiệm được thực hiện theo 5 bước:

Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức hoặc Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ bổ nhiệm.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức.

Bước 4: Quyết định bổ nhiệm (bao gồm cả thủ tục lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng có thẩm quyền - nếu có).

Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: Việc bổ nhiệm được thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự.

Bước 2: Triển khai quy trình, thủ tục điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm.

3. Trình tự, thủ tục tiến hành các bước bổ nhiệm được thực hiện theo quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V Chương này.

Điều 11. Quy định về việc tổ chức các Hội nghị bổ nhiệm

1. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 cán bộ thuộc thành phần tham gia dự họp có mặt. Trường hợp cán bộ thuộc thành phần tham gia dự họp vắng mặt thì không được phép ủy quyền cho người khác dự thay.

2. Trước khi vào Hội nghị, chủ trì Hội nghị chỉ định một trong số các thành viên tham gia dự họp làm Thư ký của Hội nghị.

3. Nội dung, kết quả Hội nghị phải được lập thành biên bản.

Điều 12. Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm

1. Khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm, các trường hợp sau đây không được tham gia bỏ phiếu:

a) Công chức, viên chức tập sự;

b) Cán bộ ký hợp đồng có thời gian công tác thực tế tại đơn vị dưới 12 tháng (đối với các đơn vị được phép ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp)

2. Trường hợp một người tham gia nhiều vị trí thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì khi bỏ phiếu tín nhiệm chỉ bỏ một phiếu.

3. Khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín, phải thành lập Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và phải được Hội nghị thông qua (theo phương thức giơ tay).

4. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm đồng ý bổ nhiệm được tính như sau: Số phiếu tín nhiệm đồng ý/Số phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra.

5. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai tại các Hội nghị.

Điều 13. Quy định về thời gian hiệp y

1. Đối với các chức danh bổ nhiệm cần có ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng địa phương, đơn vị phải xác định rõ thời gian đề nghị hiệp y trong công văn lấy ý kiến hiệp y. Thời gian đề nghị hiệp y tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày có công văn hiệp y.

2. Nếu quá thời hạn hiệp y nhưng cấp ủy đảng địa phương vẫn chưa có ý kiến trả lời thì xử lý như sau:

a) Quá thời hạn hiệp y 05 ngày làm việc, đơn vị có công văn nhắc lại việc hiệp y lần thứ 2; trong công văn lần thứ 2, đơn vị nêu rõ: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày có công văn lần thứ 2, nếu cấp ủy đảng địa phương vẫn không có ý kiến trả lời thì coi như cấp ủy đảng địa phương thống nhất với phương án bổ nhiệm của đơn vị;

b) Quá thời hạn tại công văn lần thứ 2 thì đơn vị quyết định bổ nhiệm hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Quyết định bổ nhiệm được gửi cho cấp ủy đảng địa phương để biết, theo dõi.

Điều 14. Mẫu các văn bản áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệm

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm (Mẫu số 01/BNCB).

2. Biên bản Hội nghị (Mẫu số 02/BNCB).

3. Phiếu tín nhiệm (Mẫu số 03/BNCB).

4. Biểu tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm (Mẫu số 04/BNCB).

5. Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (Mẫu số 05/BNCB).

6. Sơ yếu lý lịch cán bộ: Hiện tại thực hiện theo mẫu số 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ, cán bộ công chức (Mu số 06/BNCB).

7. Văn bản lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng (Mẫu số 07/BNCB).

8. Bản kê khai tài sản: Thực hiện theo mẫu quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm (Mẫu số 08/BNCB).

10. Quyết định bổ nhiệm (Mẫu số 09/BNCB).

Mục III: BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

Điều 15. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương

1. Đối với nguồn nhân sự tại ch

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

a) Đối với Vụ trưởng và tương đương: Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai quy trình bổ nhiệm.

b) Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với công chức sẽ bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Căn cứ ý kiến phê duyệt của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc cán bộ, công chức chủ chốt của đơn vị.

- Chủ trì Hội nghị:

+ Đối với Vụ trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương: Lãnh đạo Bộ ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Đối với các đơn vị có dưới 100 công chức thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì thành phần tham gia là toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.

Riêng đối với các Cục có đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Thành phần tham gia gồm: Toàn thể cán bộ, công chức của các Phòng thuộc Cục; cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.

+ Đối với các đơn vị có từ 100 công chức thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu trở lên thì thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo các Phòng và tương đương trở lên, chuyên viên chính và tương đương trở lên, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thành niên.

- Nội dung Hội nghị:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt tiêu chuẩn đối với công chức bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách công chức giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Người được giới thiệu bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời các vấn đề có liên quan (nếu có).

+ Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

Công chức đề nghị bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự hp đồng ý sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị (nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm Vụ trưởng và tương đương thì lãnh đạo Bộ hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính)) tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công chức đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy đơn vị tham gia dự hp đồng ý bổ nhiệm.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Sơ yếu lý lịch công chức (có ảnh).

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi công chức cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (đối với bổ nhiệm Vụ trưởng và tương đương).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến về đề nghị bổ nhiệm của đơn vị và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt quyết định bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định bổ nhiệm đối với Vụ trưởng và tương đương; Thứ trưởng ký quyết định bổ nhiệm đối với Phó Vụ trưởng và tương đương.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chủ trì: đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính.

- Thành phần tham dự:

+ Toàn thể cán bộ, công chức của Vụ hoặc triệu tập đến cán bộ chủ chốt (lãnh đạo từ cấp Phòng trở lên), đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thành niên của Vụ.

+ Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy, công đoàn Bộ Tài chính.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự ngoài Vụ, Cục.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

Căn cứ nhu cầu bổ sung lãnh đạo, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xác định phương án điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm do Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công lãnh đạo Bộ hoặc chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện theo quy trình:

- Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đi ý kiến về việc bổ nhiệm, tìm hiu đánh giá về công chức và xác minh lý lịch của công chức (nếu có).

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm công chức.

Căn cứ kết quả làm việc với các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi; đơn vị và cấp ủy nơi đến cho ý kiến bằng văn bản. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ các cơ quan ngoài Bộ Tài chính (các Bộ, ngành khác; địa phương) thì Bộ duyệt công văn lấy ý kiến nơi đi.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Bộ báo cáo về việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm; đồng thời phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính (đối với trường hợp điều động công chức sinh hoạt đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính) hoặc cấp ủy đảng có thẩm quyền theo quy định.

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt việc bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định bổ nhiệm đối với Vụ trưởng và tương đương; Thtrưởng ký quyết định bổ nhiệm đối với Phó Vụ trưởng và tương đương.

1.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

Việc tchức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thmời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 16. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục) đthống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Căn cứ ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức của Phòng có cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì; mời đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cùng dự.

- Thành phần tham gia: Toàn thể công chức của Phòng.

- Nội dung Hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghi liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức bổ nhiệm tương tự như quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này (trừ ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến phê duyệt. Trên cơ sở ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức lưu hành Quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo đơn vị; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; cán bộ, công chức của Phòng có cán bộ bổ nhiệm; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị.

2. Đi với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác ngoài Vụ, Cục.

2.1. Bước 1: Đxuất chủ trương, phương án nhân sự

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo và nguồn nhân sự giới thiệu, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục) để thông qua phương án tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ từ nơi khác. Cán bộ giới thiệu phải được trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị tham gia dự họp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Sơ yếu lý lịch (có ảnh).

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xem xét, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm

- Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đi về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

- Căn cứ kết quả làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi cho ý kiến thống nhất bằng văn bản.

- Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến phê duyệt về việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền Bộ trưởng ký quyết định điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

2.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định

Việc tổ chức lưu hành Quyết định được thực hiện theo quy định tại Điểm 1,5 Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 17. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục và tương đương

1. Đi với nguồn nhân sự tại chỗ

- Bước 1: Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (tập thể lãnh đạo Cục) để thống nhất chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm và thông báo cho bộ phận có cán bộ dự kiến bổ nhiệm tổ chức thực hiện.

- Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức của bộ phận có cán bộ dự kiến bổ nhiệm để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm (theo phương thức bỏ phiếu kín) đối với cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

- Bước 3: Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo đơn vị (tập thể lãnh đạo Cục) và cấp ủy để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

- Bước 4: Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo Bộ để xin ý kiến phê duyệt. Trên cơ sở ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định bổ nhiệm.

- Bước 5: Thủ trưởng đơn vị tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm. Thành phần lưu hành quyết định gồm: Đại diện lãnh đạo đơn vị; đại diện cấp ủy, công đoàn đơn vị; công chức, viên chức của bộ phận có cán bộ bổ nhiệm.

2. Đi với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác ngoài Cục.

Việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục và tương đương được thực hiện tương tự như đối với việc bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự từ nơi khác đối với lãnh đạo cấp Phòng của các Vụ thuộc Bộ Tài chính.

Mục IV: BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TẠI CÁC TỔNG CỤC

Điều 18. Bổ nhiệm Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

a) Đối với Tổng cục trưởng và tương đương: Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giới thiệu nhân sự bổ nhiệm và thông báo cho đơn vị biết để triển khai quy trình bổ nhiệm.

b) Đối với Phó Tổng cục trưởng và tương đương:

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với công chức sẽ bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo Tổng cục.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Căn cứ Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trình Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm và phê duyệt công văn thông báo cho các Tổng cục thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tổng cục để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm.

- Chủ trì Hội nghị:

+ Đối với Tổng cục trưởng và tương đương: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì.

+ Đối với Phó Tổng cục trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) hoặc Tổng cục trưởng chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục; cấp Trưởng, cấp Phó của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Riêng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành phần tham gia còn bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Cục trưởng của Tổng cục tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

- Nội dung Hội nghị:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt tiêu chuẩn đối với công chức bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách công chức giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo Tổng cục về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Người được giới thiệu bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời các vấn đề có liên quan (nếu có).

+ Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

Công chức dự kiến bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự hp đồng ý sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo Tổng cục và Thường vụ Đảng ủy Tổng cục.

- Lãnh đạo Bộ hoặc ủy quyền cho Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) hoặc Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Tổng cục và Thường vụ Đảng ủy Tổng cục để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu tín nhiệm.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công chức trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục và Thường vụ Đảng ủy tham gia dự họp đồng ý bổ nhiệm.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Tổng cục tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

- Căn cứ đề nghị của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến về đề nghị bổ nhiệm của đơn vị và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính (đối với trường hợp sinh hoạt đảng ở cơ quan Tổng cục) hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy (đối với trường hợp sinh hoạt đảng ở tỉnh, thành phố).

Đối với bổ nhiệm Tổng cục trưởng, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương xin ý kiến về việc bổ nhiệm.

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xem xét, phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm đối với Tổng cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chủ trì: đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính.

- Thành phần tham gia:

+ Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính.

+ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục; cấp Trưởng, cấp Phó của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Riêng Ủy ban chứng khoán Nhà nước thành phần tham gia còn bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên của cơ quan Tổng cục.

+ Nếu việc công bố quyết định kết hợp cùng Hội nghị sơ kết, tổng kết của Tổng cục thì thành phần tham dự mời thêm Cục trưởng tại các tỉnh, thành phố.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự ngoài Tổng cục.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

Căn cứ nhu cầu bổ sung lãnh đạo, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xác định phương án điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Tổng cục.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm

Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm do Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công đại diện lãnh đạo Bộ hoặc chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) thực hiện theo quy trình:

- Gặp gỡ công chức dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

- Làm việc với Tập thể lãnh đạo và Thường vụ Đảng ủy của Tổng cục.

Căn cứ kết quả làm việc, Bộ có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi; Tổng cục và Thường vụ đảng ủy Tổng cục (nơi đến) cho ý kiến bằng văn bản.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến về việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm; đồng thời phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng có thẩm quyền theo quy định.

Đối với điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm Tổng cục trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến về việc bổ nhiệm.

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xem xét, phê duyệt việc bổ nhiệm. Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định bổ nhiệm đối với Tổng cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng.

1.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 19. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương tại cơ quan Tổng cục

1. Đối với nguồn nhân stại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

a) Đối với Vụ trưởng và tương đương:

- Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục tham gia dự hp đồng ý.

- Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính) đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo Tổng cục.

+ Sơ yếu lý lịch (có ảnh).

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) tổng hợp, đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và phê duyệt công văn thông báo cho Tổng cục để triển khai thực hiện.

b) Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương:

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Thủ trưởng đơn vị có nhu cầu bổ sung lãnh đạo tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với công chức sẽ bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Công chức cho chủ trương bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục tham gia dự hp đồng ý. Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc cán bộ, công chức chủ chốt của đơn vị.

- Chủ trì Hội nghị:

+ Đối với Vụ trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Tổng cục chủ trì phối hợp với lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính).

+ Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Tổng cục hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Đối với các đơn vị có dưới 100 cán bộ thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì thành phần tham gia là toàn bộ công chức, viên chức của các Phòng; cấp Trưởng, cấp Phó của đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đối với các Vụ, Cục có đơn vị thuộc, trực thuộc ở xa địa bàn tp Hà Nội (như tp Hải Phòng, tp Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh,...) thì thành phần tham gia của các đơn vị ngoài tp Hà Nội là cấp Trưởng, cấp Phó của đơn vị

+ Đi với các đơn vị có từ 100 cán bộ thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu trở lên thì thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo các Phòng và tương đương trở lên, chuyên viên chính và tương đương trở lên, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

- Nội dung Hội nghị:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt tiêu chuẩn đối với công chức bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách công chức giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Người được giới thiệu bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời các vấn đề có liên quan (nếu có).

+ Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

Công chức dự kiến bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự hp đồng ý sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục) và cấp ủy đơn vị để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công chức đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy đơn vị tham gia dự hp đồng ý bổ nhiệm.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (đối với bổ nhiệm Vụ trưởng và tương đương).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Tổng cục để xin ý kiến về đề nghị bổ nhiệm của đơn vị và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục.

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục) trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng được gửi cho Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Tổng cục chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Toàn bộ công chức của đơn vị (nếu Vụ có từ 100 người trở lên thì thành phần gồm: Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương trở lên, đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên Vụ).

+ Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy, công đoàn của cơ quan Tổng cục.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác ngoài Vụ, Cục.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

a) Đối với Vụ trưởng và tương đương:

- Căn cứ nguồn cán bộ do lãnh đạo Tổng cục hoặc các đơn vị giới thiệu, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghtập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục tham gia dự hp đồng ý.

- Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo Tổng cục.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Trên cơ sở tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) tổng hợp, đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và phê duyệt công văn thông báo cho Tổng cục để triển khai thực hiện.

b) Đối với Phó Vụ trưởng và tương đương:

Căn cứ nguồn cán bộ do lãnh đạo Tổng cục hoặc các đơn vị giới thiệu, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục tham gia dự hp đồng ý.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm do Tổng cục trưởng phân công đại diện lãnh đạo Tổng cục hoặc chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục) tổ chức thực hiện theo quy trình:

- Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm đtrao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lịch của cán bộ (nếu có).

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm công chức.

Căn cứ kết quả làm việc với các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục (hoặc trình Tổng cục) có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi cho ý kiến. Đối với nơi đến, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị đơn vị và cấp ủy cho ý kiến.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục báo cáo về việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm; đồng thời phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục (đối với trường hợp điều động cán bộ sinh hoạt đảng tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục) hoặc cấp ủy đảng có thẩm quyền.

- Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng được gửi cho Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

1.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 20. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Vụ, Cục và tương đương tại cơ quan Tổng cục

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục) để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình Lãnh đạo Tổng cục để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể công chức của Phòng có cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Vụ, Cục chủ trì; mời thêm đại diện Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục dự cùng.

- Thành phần tham gia: Toàn thể công chức của Phòng.

- Nội dung Hội nghị: Thực hiện tương tự quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1 Điều 19 Quy chế này.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục) và cấp ủy đơn vị để nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ bổ nhiệm tương tự quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1 Điều 19 Quy chế này.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1, Điều 19 Quy chế này (trừ ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức lưu hành Quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo đơn vị; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục; cán bộ, công chức của Phòng có cán bộ bổ nhiệm; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác ngoài Vụ, Cục.

2.1. Bước 1: Đề xuất chủ trương, phương án nhân sự

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo và nguồn cán bộ giới thiệu, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (tập thể lãnh đạo Vụ, Cục) để thông qua phương án tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ từ nơi khác về. Cán bộ giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị tham gia dự họp đng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Sơ yếu lý lịch (có ảnh).

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt chủ trương điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

- Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trao đi với Thủ trưởng và đại diện cấp ủy đơn vị (nơi cán bộ đi) về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

- Căn cứ kết quả làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc trình Tổng cục) có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi của công chức cho ý kiến thống nhất bằng văn bản.

- Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

2.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 21. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

a) Đối với Cục trưởng và tương đương; Phó cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

- Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục dự hp đồng ý.

- Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo Tổng cục.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) tổng hợp, trình Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và phê duyệt công văn thông báo cho Tổng cục để triển khai thực hiện.

b) Đối với Phó Cục trưởng và tương đương (trừ Phó cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Cục trưởng tại các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với công chức sẽ bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Cục tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Công chức cho chủ trương bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục tham gia dự hp đồng ý. Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tchức cán bộ của Tổng cục thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của công chức chủ chốt của Cục.

- Chủ trì Hội nghị:

+ Đối với Cục trưởng và tương đương: đại diện Lãnh đạo Tổng cục chủ trì, phối hợp với lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính)

+ Đối với Phó Cục trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Tổng cục hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Lãnh đạo Cục.

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục.

+ Chi cục trưởng và tương đương.

+ Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

- Nội dung Hội nghị:

+ Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt tiêu chuẩn đối với cán bộ bổ nhiệm.

+ Thông báo danh sách cán bộ giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

+ Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về công chức dự kiến bổ nhiệm.

+ Người được giới thiệu bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời các vấn đề có liên quan (nếu có).

+ Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

Công chức dự kiến bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự hp đồng ý sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo Cục và cấp ủy Cục.

- Cục trưởng (nếu thực hin quy trình bổ nhiệm Cục trưởng thì đại diện lãnh đạo Tổng cục) tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Cục và cấp ủy để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công chức đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy tham gia dự hp đồng ý.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi công chức cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (đối với bổ nhiệm Cục trưởng).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có)

(1) Đối với Phó cục trưởng và tương đương (trừ Phó cục trưởng tại tp Hà Nội, Phó cục trưởng tại tp Hồ Chí Minh): Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục triển khai các công việc:

- Trình lãnh đạo Tổng cục để xin ý kiến về đề nghị bổ nhiệm và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy (nếu có).

- Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng được gửi cho Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

(2) Đối với Cục trưởng và tương đương, Phó cục trưởng tại tp Hà Nội, Phó cục trưởng tại tp Hồ Chí Minh (trừ Cục trưởng tại tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh):

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình Tổng cục trưởng để báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy. Hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị hiệp y bổ nhiệm; Các biên bản họp và biên bản kiểm phiếu (sao y); Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (sao y).

- Căn cứ Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Thông báo ý kiến hiệp y để Tổng cục thực hiện quy trình.

- Căn cứ ý kiến hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng được gửi cho Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

(3) Đối với Cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

- Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình Tổng cục trưởng để báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) quyết định việc bổ nhiệm. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Các biên bản họp và biên bản kiểm phiếu.

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

- Căn cứ Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trình Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở ý kiến hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và ký quyết định bổ nhiệm

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chủ trì:

+ Đối với Cục trưởng tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Bộ chủ trì hoặc ủy quyền cho đại diện lãnh đạo Tổng cục chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính).

+ Đối với Cục trưởng (trừ Cục trưởng tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh) và Phó cục trưởng tp Hà Nội, tp Hồ Chí Minh: Đại diện lãnh đạo Tổng cục chủ trì.

+ Đối với Phó cục trưởng địa phương (trừ Phó cục trưởng tp Hà Nội, tp Hồ Chí Minh): Đại diện lãnh đạo Tổng cục chủ trì hoặc ủy quyền cho đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục) chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Lãnh đạo Cục.

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục.

+ Chi cục trưởng và tương đương.

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên của cơ quan Cục.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự ngoài Cục.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

a) Đối với Cục trưởng và tương đương; Phó cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

- Căn cứ nguồn cán bộ do lãnh đạo Tổng cục hoặc các đơn vị giới thiệu, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục dự hp đồng ý.

- Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xin chủ trương bổ nhiệm. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản họp tập thể lãnh đạo Tổng cục.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) tổng hợp, đề xuất trình Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm và phê duyệt công văn thông báo cho Tổng cục để triển khai thực hiện.

b) Đối với Phó Cục trưởng và tương đương (trừ Phó cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh):

Căn cứ nguồn cán bộ do Lãnh đạo Tổng cục hoặc các đơn vị giới thiệu, Tổng cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục dự họp đồng ý.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm

Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm do Tổng cục trưởng phân công lãnh đạo Tổng cục hoặc chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục tổ chức thực hiện theo quy trình:

- Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm công chức.

Căn cứ kết quả làm việc với các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi, đơn vị và cấp ủy nơi đến cho ý kiến bằng văn bản.

- Đối với Phó Cục trưởng và tương đương (trừ Phó cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh): Căn cứ ý kiến của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Tổng cục để xin ý kiến về việc điều động (hoặc tiếp nhận) bổ nhiệm và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy (nếu có) hoặc cấp ủy đảng có thẩm quyền.

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng được gửi cho Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

- Đối với Cục trưởng và tương đương, Phó cục trưởng tại tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh (trừ Cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)

+ Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình Tổng cục trưởng để báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy. Hồ sơ gồm:

(1) Tờ trình đề nghị hiệp y bổ nhiệm.

(2) Ý kiến của đơn vị nơi đi và nơi đến (sao y).

(3) Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (sao y).

+ Căn cứ Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; thông báo ý kiến hiệp y để Tổng cục thực hiện quy trình.

+ Căn cứ ý kiến hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình lãnh đạo Tổng cục để phê duyệt quyết định bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng được gửi cho Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

- Đối với Cục trưởng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

+ Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình Tổng cục trưởng để báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) quyết định việc bổ nhiệm. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm bao gồm:

(1) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

(2) Ý kiến của đơn vị nơi đi và nơi đến.

(3) Bản kê khai tài sản.

(4) Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ.

(5) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

+ Căn cứ Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trình Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Thành ủy hoặc cấp ủy đảng có thẩm quyền.

Trên cơ sở ý kiến hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt việc bổ nhiệm và ký quyết định bổ nhiệm.

1.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 22. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Cục tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để thống nhất chủ trương về nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Cục tham gia dự hp đồng ý.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể công chức của Phòng.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Cục.

- Thành phần tham gia: Toàn thể công chức của Phòng.

- Nội dung Hội nghị: Thực hiện tương tự quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 21 Quy chế này.

1.3. Bưc 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Cục và cấp ủy Cục.

Cục trưởng tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo Cục và cấp ủy Cục để nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm đối với công chức bổ nhiệm tương tự quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 21 Quy chế này.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

Phòng tổ chức cán bộ của Cục tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo lãnh đạo Cục xem xét, quyết định bổ nhiệm. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện tương tự quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1, Điều 20 (trừ ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú).

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

Lãnh đạo Cục chủ trì tổ chức lưu hành Quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Cục; đại diện phòng tổ chức cán bộ của Cục; công chức của Phòng có cán bộ bổ nhiệm; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của Cục.

2. Đi với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác ngoài Phòng.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo và ý kiến giới thiệu của các đơn vị, Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để thông qua chủ trương điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Cán bộ được giới thiệu phải được từ trên 50% lãnh đạo Cục tham gia dự hp đồng ý.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động hoặc tiếp nhận và bổ nhiệm.

- Căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Cục, phòng tổ chức cán bộ triển khai các công việc:

+ Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm công chức.

Căn cứ kết quả làm việc, phòng tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi của công chức (đối với các đơn vị ngoài Cục) và quận ủy, huyện ủy, thị ủy (nếu có) cho ý kiến. Đối với các đơn vị thuộc Cục, phòng tổ chức cán bộ có văn bản gửi đơn vị nơi đi và nơi đến (nơi dự kiến sẽ bổ nhiệm cán bộ) cho ý kiến.

- Căn cứ ý kiến của các đơn vị, bộ phận tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục phê duyệt quyết định điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

2.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 23. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương

1. Nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

a) Đối với Chi cục trưởng và tương đương:

Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu phương án nhân sự. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Cục tham gia dự hp đồng ý.

b) Đối với Phó Chi cục trưởng và tương đương:

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với công chức sẽ bổ nhiệm. Công chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Chi cục tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Cục (qua phòng tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Công chức cho chủ trương bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Cục tham gia dự hp đồng ý. Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Cục, phòng tổ chức cán bộ của Cục thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của công chức Chi cục.

- Chủ trì Hội nghị:

+ Đối với Chi cục trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Cục chủ trì.

+ Đối với Phó Chi cục trưởng và tương đương: Đại diện lãnh đạo Cục hoặc ủy quyền cho trưởng phòng tổ chức cán bộ của Cục hoặc Chi cục trưởng chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Đối với các Chi cục có dưới 100 cán bộ thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì thành phần tham gia là toàn bộ cán bộ của Chi cục.

+ Đối với các Chi cục có từ 100 cán bộ thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu trở lên thì thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo các Phòng (nếu có), tổ, đội, chuyên viên chính và tương đương trở lên, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

- Nội dung Hội nghị: Thực hiện tương tự quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 21 Quy chế này.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo Chi cục và cấp ủy Chi cục để nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm đối với công chức bổ nhiệm tương tự quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 21 Quy chế này.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Cục (qua phòng tổ chức cán bộ của Cục). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi công chức cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (đối với bổ nhiệm Chi cục trưởng).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, phòng tổ chức cán bộ của Cục triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Cục để phê duyệt công văn xin ý kiến hiệp y bổ nhiệm của cấp ủy đảng địa phương (nếu có) hoặc Thường vụ đảng ủy cơ quan Cục (đối với các Chi cục sinh hoạt đảng theo ngành dọc thuộc Cục).

+ Căn cứ kết quả hiệp y, phòng tổ chức cán bộ của Cục trình Lãnh đạo Cục xem xét, bổ nhiệm. Cục trưởng ban hành quyết định bổ nhiệm; đồng thời gửi Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục) để theo dõi, quản lý.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chủ trì: đại diện Lãnh đạo Cục.

- Thành phần tham gia: Toàn bộ công chức của Chi cục (nếu Chi cục có từ 100 người trở lên thì thành phần gồm: Lãnh đạo cấp Phòng (nếu có), Đội, Tổ và tương đương trở lên; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên của Chi cục).

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự ngoài Chi cục.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo và nguồn cán bộ giới thiệu, Cục trưởng tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo Cục để thông qua chủ trương điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Cán bộ giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% lãnh đạo Cục tham dự hp đồng ý.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm

- Đại diện Lãnh đạo Cục hoặc phòng tổ chức cán bộ của Cục:

+ Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bnhiệm.

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm công chức.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, phòng tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Cục:

+ Công văn lấy ý kiến của đơn vị nơi đi; đơn vị và cấp ủy nơi đến.

+ Công văn lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng có thẩm quyền (nếu có).

- Căn cứ kết quả hiệp y, phòng tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Cục về việc điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Cục trưởng ban hành quyết định điều động hoặc tiếp nhận và bổ nhiệm; đồng thời gửi Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục) để theo dõi, quản lý.

1.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức.

Điều 24. Bổ nhiệm các chức danh còn lại của Chi cục và tương đương

Đối với các chức danh lãnh đạo còn lại của Chi cục và tương đương, căn cứ quy trình hướng dẫn nêu trên, Tổng cục trưởng hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống.

Mục V: BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

Điều 25. Bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp

1. Đối với nguồn nhân sự tại ch

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

a) Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp: Trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính giới thiệu nhân sự bổ nhiệm và thông báo cho đơn vị biết để triển khai quy trình bổ nhiệm.

b) Đi với cấp Phó của người đứng đầu:

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự và dự kiến phân công đối với cán bộ sẽ bổ nhiệm. Nhân sự giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ để xem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Căn cứ ý kiến phê duyệt của Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt của đơn vị.

1.2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoặc người đứng đu đơn vị sự nghiệp chủ trì.

1.2.2. Thành phần tham gia:

- Đối với các đơn vị có dưới 100 công chức, viên chức thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì thành phần tham gia là toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

- Đối với các đơn vị có từ 100 công chức, viên chức thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu trở lên thì thành phần tham gia gồm:

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị.

+ Lãnh đạo Ban và tương đương, Khoa, phòng và tương đương; tổ trưởng tổ bộ môn và tương đương.

+ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Viện, trung tâm,...).

+ Chuyên viên chính, giảng viên chính và tương đương trở lên.

+ Phó Giáo sư, Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

+ Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

+ Hội đồng khoa học nhà trường (nếu có).

1.2.3. Nội dung Hội nghị:

- Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm; quán triệt tiêu chuẩn đối với cán bộ bổ nhiệm.

- Thông báo danh sách cán bộ giới thiệu bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

- Người được giới thiệu bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời các vấn đề có liên quan (nếu có).

- Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín. Công chức đề nghị bổ nhiệm, nếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý sẽ được tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm ở các bước tiếp theo.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy để triển khai các công việc:

+ Nhận xét, đánh giá về cán bộ dự kiến bổ nhiệm.

+ Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

+ Xác định, kết luận các vấn đề mới phát sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Công chức đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy tham gia dự hp đồng ý bổ nhiệm.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

+ Tờ trình đề nghị bổ nhiệm.

+ Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

+ Bản kê khai tài sản.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ (đối với trường hợp bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến về đề nghị bổ nhiệm của đơn vị và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời lấy ý kiến hiệp y của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (đối với cơ quan báo chí, xuất bản). Đối với những đơn vị không sinh hoạt đảng tại Đảng ủy Bộ Tài chính giao cấp ủy đảng đơn vị lấy ý kiến đảng ủy cấp trên có thẩm quyền (nếu có).

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt quyết định bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định bổ nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; Thứ trưởng ký quyết định bổ nhiệm đối với cấp Phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chủ trì.

- Thành phần tham gia:

+ Lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp; Lãnh đạo Ban và tương đương, Khoa, phòng và tương đương; tổ trưởng tổ bộ môn và tương đương; người đứng đầu các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp (Viện, trung tâm,...).

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên của cơ quan đơn vị sự nghiệp.

- Nội dung: Công bố Quyết định bổ nhiệm; quán triệt việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người được bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ ở cương vị được bổ nhiệm.

2. Đi với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác ngoài đơn vị sự nghiệp.

2.1. Bước 1: Giới thiệu phương án nhân sự

a) Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xác định phương án điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

b) Đối với cấp Phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp: Căn cứ đề nghị của người đứng đầu đơn vị hoặc nguồn cán bộ giới thiệu, Vụ Tchức cán bộ (Bộ Tài chính) trình Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm do Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công lãnh đạo Bộ hoặc chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện theo quy trình:

- Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

- Làm việc với người đứng đầu đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm cán bộ.

Căn cứ kết quả làm việc với các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi; đơn vị và cấp ủy nơi đến cho ý kiến bằng văn bản. Trường hợp cán bộ tiếp nhận từ các cơ quan ngoài Bộ Tài chính (các Bộ, ngành khác; địa phương) thì Bộ ký công văn lấy ý kiến nơi cán bộ đang công tác.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) triển khai các công việc:

+ Trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến về đề nghị bổ nhiệm của đơn vị và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời lấy ý kiến hiệp y của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (đối với cơ quan báo chí, xuất bản). Đối với những đơn vị không sinh hoạt đảng tại Đảng ủy Bộ Tài chính giao cấp ủy đảng đơn vị lấy ý kiến đảng ủy cấp trên có thẩm quyền (nếu có).

+ Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt quyết định bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định bổ nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; Thứ trưởng ký quyết định bổ nhiệm đối với cấp Phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

1.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định.

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức, viên chức.

Điều 26. Bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Ban, Phòng, Khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch, Thủ trưởng bộ phận có nhu cầu bổ nhiệm tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thống nhất chủ trương, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Công chức, viên chức giới thiệu bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo tham gia dự hp đồng ý.

- Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo lãnh đạo đơn vị sự nghiệp (qua bộ phận tổ chức cán bộ). Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

+ Biên bản Họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Căn cứ Tờ trình của đơn vị, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị đxem xét, thông qua chủ trương bổ nhiệm. Công chức cho chủ trương bổ nhiệm phải được trên 50% tổng số lãnh đạo tham gia dự họp đồng ý. Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, bộ phận tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

1.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có cán bộ, viên chức được bổ nhiệm.

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo đơn vị sự nghiệp chủ trì hoặc bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị.

- Thành phần tham gia: Toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.

- Nội dung Hội nghị: Thực hiện tương tự như quy định tại điểm 1.2, Khoản 1, Điều 25 Quy chế này.

1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thlãnh đạo đơn vị sự nghiệp và cấp ủy đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy để nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ bổ nhiệm tương tự quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 25 Quy chế này.

1.4. Bước 4: Quyết định bổ nhiệm

- Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp (qua bộ phận Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định như quy định tại điểm 1.4, khoản 1, Điều 25 Quy chế này (trừ ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú).

- Bộ phận Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo (người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp) phê duyệt quyết định bổ nhiệm.

1.5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chủ trì tổ chức lưu hành Quyết định. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp; đại diện bộ phận tổ chức cán bộ; cán bộ, công chức của đơn vị có cán bộ bổ nhiệm; đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thành niên của đơn vị sự nghiệp.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự ngoài Ban, Khoa, Phòng dự kiến sẽ có cán bộ bổ nhiệm.

2.1. Bước 1: Đề xuất chủ trương, phương án nhân sự

Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo và ý kiến giới thiệu của các đơn vị, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thông qua chủ trương điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm. Cán bộ được giới thiệu phải được từ trên 50% lãnh đạo tham gia dự hp đồng ý.

2.2. Bước 2: Triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm.

- Việc triển khai quy trình điều động (hoặc tiếp nhận) và bổ nhiệm do người đứng đầu đơn vị phân công lãnh đạo đơn vị hoặc bộ phận tổ chức cán bộ triển khai thực hiện theo quy trình:

+ Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm.

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị và đại diện cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch của cán bộ (nếu có).

+ Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi sẽ bổ nhiệm công chức.

- Căn cứ kết quả làm việc, bộ phận tổ chức cán bộ (hoặc trình Lãnh đạo đơn vị) có văn bản đề nghị đơn vị nơi đi, đơn vị nơi đến cho ý kiến bằng văn bản.

- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, bộ phận Tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp trình lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến phê duyệt về việc điều động hoặc tiếp nhận và bổ nhiệm. Người đứng đu đơn vị sự nghiệp ký quyết định điều động hoặc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

2.3. Bước 3: Tổ chức lưu hành quyết định

Việc tổ chức lưu hành Quyết định thực hiện theo quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều này. Về thành phần tham dự, có thể mời thêm đại diện của đơn vị nơi đi của công chức, viên chức.

Điều 27. Bổ nhiệm các chúc danh còn lại của đơn vị sự nghiệp

Đối với các chức danh lãnh lãnh đạo còn lại của đơn vị sự nghiệp, căn cứ quy trình hướng dẫn nêu trên, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện tại đơn vị.

Chương IV

BỔ NHIỆM LẠI

Mục I: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM LẠI

Điều 28. Điều kiện về bổ nhiệm lại

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Đạt tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu trong công tác trong thời gian tiếp theo.

3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

4. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Điều 29. Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại

Trước 03 tháng khi hết thời gian giữ chức vụ lãnh đạo theo quy định, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại theo phân cấp quản lý cán bộ phải tiến hành triển khai các quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại. Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

Điều 30. Một số quy định cụ thể về thời hạn giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ

1. Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo còn từ đủ 02 năm đến dưới 05 năm công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại, thì thời hạn giữ chức vụ được tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác tính đến thời điểm tuổi nghỉ hưu, sau khi xem xét nếu vẫn đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định thì không tiến hành quy trình bổ nhiệm lại mà được quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Mục II: QUY TRÌNH, THỦ TỤC BỔ NHIỆM LẠI VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

Điều 31. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại

1. Bước 1: Tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức bổ nhiệm lại

Căn cứ báo cáo tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ của công chức, viên chức, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và bỏ phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức dự kiến bổ nhiệm lại.

- Thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định tại bước 2 của Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức tương ứng với từng chức danh lãnh đạo từ nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Chương III Quy chế này.

- Nội dung Hội nghị:

+ Người chủ trì Hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Cá nhân dự kiến bổ nhiệm lại đọc bản kiểm điểm trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

+ Các thành viên tham dự Hội nghị tham gia ý kiến.

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

+ Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Công chức, viên chức lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự hp đồng ý.

- Các quy định về tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Quy chế này.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm về cán bộ dự kiến bổ nhiệm lại (thành phần tham gia đối với từng chức danh lãnh đạo thực hiện tương tự như bước 3 của Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức từ nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Chương III Quy chế này). Các nội dung cụ thể của Hội nghị:

- Thủ trưởng đơn vị nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy nhận xét, đánh giá và cho ý kiến về đề xuất bổ nhiệm lại công chức, viên chức.

Công chức, viên chức đề nghị bổ nhiệm lại phải được trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp ủy tham gia dự hp đồng ý.

3. Bước 3: Tiếp tục thực hiện quy trình lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng theo quy định.

4. Bước 4: Thủ trưởng đơn vị ký quyết định bổ nhiệm lại hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại theo phân cấp quản lý cán bộ.

5. Bước 5: Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại.

- Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị hoặc ủy quyền cho cấp phó đơn vị chủ trì, thông báo quyết định bổ nhiệm lại tại cuộc họp giao ban đơn vị đối với các chức danh như sau:

+ Tại cuộc họp giao ban Bộ: Vụ trưởng và tương đương thuộc Cơ quan Bộ; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương thuộc Tổng cục; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

+ Tại cuộc họp giao ban Vụ và tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Phó Vụ trưởng và tương đương, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trở xuống thuộc Bộ.

+ Tại cuộc họp giao ban Tổng cục và tương đương: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Cục trưởng địa phương.

+ Tại cuộc họp giao ban Vụ và tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan Tổng cục: Phó Vụ trưởng và tương đương, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trở xuống thuộc Tổng cục.

+ Tại cuộc họp giao ban Cục và tương đương tại địa phương: Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chi cục trưởng và tương đương thuộc Cục.

+ Tại cuộc họp giao ban Chi cục và tương đương tại địa phương: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Chi cục.

- Thành phần tham gia: Là thành phần tham gia cuộc họp giao ban đơn vị.

- Nội dung: Công bố quyết định bổ nhiệm lại.

Điều 32. Quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ

Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ được thực hiện theo quy trình sau:

1. Cá nhân làm bản kiểm điểm trong thời gian giữ chức vụ.

2. Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị tổ chức họp, nhận xét, đánh giá về công chức, viên chức lãnh đạo.

3. Căn cứ kết quả họp, Thủ trưởng đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ phận tổ chức cán bộ của mọi cấp đơn vị của Bộ Tài chính có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

2. Người được phân cấp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và người đứng đầu đơn vị cấp trên trực tiếp về triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn kịp thời về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 

BỘ TÀI CHÍNH

Mẫu số: 01/BNCB

 

ĐƠN VỊ ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

…..…., ngày tháng năm

 

TỜ TRÌNH

V/v Đnghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chc, viên chức lãnh đo

Các nội dung chủ yếu của Tờ trình:

1. Báo cáo về thực trạng lực lượng cán bộ lãnh đạo hiện có của đơn vị và yêu cầu cần phải bổ sung thêm lãnh đạo.

………….

2. Kết quả họp giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (kèm theo biên bản họp); dự kiến phân công công tác đối với công chức bổ nhiệm (trường hợp bổ nhiệm cấp Phó).

………..

3. Tóm tắt lý lịch, quá trình công tác của cán bộ; nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo về cán bộ đề xuất chủ trương bổ nhiệm.

………..

4. Đxuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương để triển khai quy trình bổ nhiệm./.

 


Nơi nhận:

……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng du - nếu có)

 

Mẫu số: 02/BNCB

 

ĐƠN VỊ ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày tháng năm

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

(Sử dụng cho các Hi ngh)

Các nội dung chủ yếu của Biên bản:

I. Thành phần Hội nghị

1. Thành phần tham gia dự họp theo quy định:

- Tổng số: .... người.

- Số có mặt .... người, đạt tỷ lệ …%.

- Số vắng mặt: ... người, trong đó:

+ Có lý do: ……

+ Không có lý do: …….

2. Thành phần mời họp

……..

II. Chủ trì Hội nghị

……..

III. Thư ký Hội nghị

…………

IV. Nội dung Hội nghị

………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị (ghi tóm tắt từng ý kiến phát biểu):

………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: ………….

Người chủ trì kết luận Hội nghị.

Hội nghị kết thúc vào    giờ, ngày….. tháng .... năm ...

 

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký tên, đóng du - nếu có)

 

Mẫu số: 03/BNCB

ĐƠN VỊ ………..

PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Đối với chức danh …………….

(Tổ chức tại ... ngày ... tháng ... năm….)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hiện tại

Năng lực chuyên môn

Khả năng quản lý, điều hành

Đoàn kết tập hợp quần chúng

Phẩm chất đo đức

Tín nhiệm bổ nhiệm

Nam

Nữ

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Đánh dấu nhân (x) vào cột la chọn.

- Phiếu tín nhiệm không phải ghi tên.

 

Mẫu số: 04/BNCB

ĐƠN VỊ ……..

BIỂU TỔNG HỢP PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM

Đối với chức danh ………….

(Tổ chức ngày ... tháng ... năm… tại …)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hiện tại

Năng lực chuyên môn

Khả năng quản lý, điều hành

Đoàn kết tập hợp quần chúng

Phẩm chất đo đức

Tín nhiệm bổ nhiệm

Nam

Nữ

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ghi rõ slượng từng tiêu chí tín nhiệm

- Cột 18, 19 ghi cả stuyệt đối và tương đối

 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

Mẫu số: 05/BNCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi ... ngày .... tháng ... năm, tại .... đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh ....

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. ………………………………………………………….. Trưởng ban.

2. ………………………………………………………….. Thành viên kiêm thư ký

3. …………………………………………………………..  Thành viên.

II. Tình hình phát, thu hồi phiếu

1. Số phiếu phát ra: …………………

2. Số phiếu thu về: …………………

3. Số phiếu hợp lệ: …………………

4. Số phiếu không hợp lệ: …………………

III. Kết quả tín nhiệm

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Chức vu bổ nhiệm

Kết quả tín nhiệm

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

(có biểu tổng hợp phiếu tín nhiệm theo mu số 04/BNCB)

Biên bản được lập thành ... bản./.

 

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số: 06/BNCB

(Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC ……. Số hiệu cán bộ, công chức: ……...

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ………………………..

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN B, CÔNG CHỨC

Ảnh màu
(4 x 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ……………………………………….

2) Tên gọi khác: …………………………………………………………………..

3) Sinh ngày … tháng … năm …, Giới tính (nam, nữ): …………………...

4) Nơi sinh: Xã …......………, Huyện …….....……, Tỉnh …………………..

5) Quê quán: Xã ………………, Huyện ……………, Tỉnh …………………

6) Dân tộc: ……………………………………, 7) Tôn giáo: ……………………………………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyn, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ..........................................................................

11) Ngày tuyển dụng: ..…/…../….., Cơ quan tuyển dụng: ................................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ..................................................................................

(V chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: .....................................................................................

14) Ngạch công chức (viên chức): ……………….., Mã ngạch: .........................................

Bậc lương: ….., Hệ số: …………, Ngày hưởng:. ..…/…../…..

Phụ cấp chức vụ: …… Phụ cấp khác: …….

15.1. Trình độ giáo dục phthông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ..........................

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: .............................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-luận chính trị: ……………….. 15.4-Quản lý nhà nước: ………………………………….

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,……..)

15.5- Ngoại ngữ: …………………, 15.6-Tin học: …………………………………………….

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D ) (Trình độ A, B, C,…………)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: .../.../……, Ngày chính thức: .../.../….

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ..................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,………….. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: ..…/…../….., Ngày xuất ngũ: ..…/…../….. Quân hàm cao nhất: ……..

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất .......................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác: ...............................................................................................

21) Khen thưởng: ……………….. , 22) Kỷ luật: ..............................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe: …….., Chiều cao:..., Cân nặng: ...kg, Nhóm máu: ………

24) Là thương binh hạng: ……/……., Là con gia đình chính sách: ....................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: …………………………………………… Ngày cấp: ..…/…../…..

26) Số s BHXH: ………………………………………………………………………………………

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bng, chứng chỉ, trình độ gì

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

 

 

…/…..-…/…..

 

 

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư …………….

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghip v,…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…..)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu …….?):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (m gì, địa chỉ …….)?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghnghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính tr - xã hi ………)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghnghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ……)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ngạch/bậc

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

…………, Ngày... tháng... năm ...

 

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(K
ý tên, đóng du)

 

Mẫu số: 07/BNCB

 

ĐƠN VỊ ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

…., ngày tháng … năm

 

Kính gửi: ……..……………………

Các nội dung chủ yếu của văn bản hiệp y:

1. Căn cứ pháp lý để triển khai công tác bổ nhiệm

……

2. Báo cáo về chủ trương bổ nhiệm đã được cấp có thm quyền phê duyệt.

……

3. Tóm tắt về lý lịch cán bộ và nhận xét, đánh giá của đơn vị về cán bộ đề nghị hiệp y bổ nhiệm.

…….

4. Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm.

…….

5. Thời hạn đề nghị hiệp y./.

 


Nơi nhận:
………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ [2]
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: [1], [2]: nếu là cấp ủy đảng hiệp y thì thể thức văn bản được thực hiện theo quy định của Đảng (ví dụ: thay Quc hiệu bằng “Đảng cộng sản Việt Nam”; thay Thủ trưởng đơn vị bng đại diện cấp ủy của đơn vị,...).

 

Mẫu số: 08/BNCB

 

ĐƠN VỊ ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

…., ngày tháng … năm

 

TỜ TRÌNH

V/v Đnghị bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo

Các nội dung chủ yếu của Tờ trình:

1. Căn cứ triển khai công tác bổ nhiệm.

…..

2. Báo cáo tóm tắt về việc triển khai quy trình bổ nhiệm.

…….

3. Nhận xét, đánh giá về cán bộ đề nghị bổ nhiệm (bao gồm cả việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định).

…….

4. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

……

5. Kết quả hiệp y của cấp ủy đảng (nếu có).

…….

6. Ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm./.

 


Nơi nhận:
…….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

Mẫu số: 09/BNCB

 

ĐƠN VỊ ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

…., ngày ... tháng … năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………..(1) công chức (hoặc viên chức) giữ chức vụ lãnh đạo

………………………………(người được phân cấp quyết định bổ nhiệm)

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ/BTC ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ …… (văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị;

Căn cứ ý kiến hiệp y của ……….

Xét đề nghị của …….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ……(2) có thời hạn ông (bà) .... giữ chức .... (tên chức danh bổ nhiệm).

Điều 2. Ông (bà) .... được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số ....

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (hoặc kể từ ngày ...) ….. (ghi rõ cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định) và ông (bà) ... (người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- …………….
- Lưu: …………

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CẤP BỔ NHIỆM
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi cụ thể: “bổ nhiệm” hoặc “điều động và bổ nhiệm” hoặc “tiếp nhận và bổ nhiệmhoặc “bổ nhiệm lại”.

(2): Ghi tương ứng với ghi chú (1).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1855/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1855/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1855/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1855/QĐ-BTC bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc bộ Tài chính 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1855/QĐ-BTC bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc bộ Tài chính 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1855/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành14/09/2015
       Ngày hiệu lực14/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 1855/QĐ-BTC bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc bộ Tài chính 2015

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1855/QĐ-BTC bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc bộ Tài chính 2015