Quyết định 1855/QĐ-UBND

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc Ủy ban nhân dân Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc công bỐ thỦ tỤc hành chính bãi bỎ thuỘc thẨm quyỀn giẢi quyẾt cỦa Ủy ban nhân dân cẤp huyỆn trên đỊa bàn tỈnh TiỀn Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bãi bỏ (05 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Đường thủy nội địa).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 20 tháng 07 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

T-TGG-272494-TT

Chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

2

T-TGG-272519-TT

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

3

T-TGG-272538-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do giấy phép hết hiệu lực (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

4

T-TGG-272553-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

5

T-TGG-272561-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp (gồm bến hàng hóa, bến hành khách)

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1855/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1855/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc Ủy ban nhân dân Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc Ủy ban nhân dân Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1855/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc Ủy ban nhân dân Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc Ủy ban nhân dân Tiền Giang

            • 20/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực