Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Quyết định 1856/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1856/QĐ-BTNMT 2020 chức năng Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế biển


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban) là cơ quan giúp việc cho Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Ủy ban) và Ủy ban trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban đặt tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, sử dụng con dấu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và tài khoản của Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Cơ quan thường trực Ủy ban:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban; triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Làm đầu mối tổng hợp, phối hợp hướng dẫn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chiến lược); báo cáo Ủy ban để Ủy ban tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp thực hiện đối với Chiến lược.

c) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm thực hiện Chiến lược; lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư, ngân sách của các bộ, ngành, địa phương.

d) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện và đánh giá kết quả các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả công tác định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất của Ủy ban.

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban phê duyệt các chương trình, dự án, đề án, các nhiệm vụ Chiến lược mang tính liên vùng, liên ngành, liên tỉnh.

g) Rà soát, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban quyết định kiện toàn Ủy ban phù hợp với tình hình thực tế.

h) Làm đầu mối giúp Ủy ban duy trì quan hệ công tác và trao đổi thông tin hoạt động của Ủy ban với các bộ, ngành, địa phương; tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, cung cấp tư liệu, tài liệu phục vụ cho các hoạt động của Ủy ban.

i) Làm đầu mối tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ và tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế hỗ trợ hoạt động của Ủy ban và Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện do Cơ quan thường trực Ủy ban và Ủy ban chủ trì tổ chức; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.

3. Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Cơ quan thường trực Ủy ban và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban có Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, công chức, viên chức và người lao động.

2. Chánh Văn phòng là Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban; giao nhiệm vụ cho các thành viên của Văn phòng; ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng.

3. Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

4. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành.

5. Chánh Văn phòng quyết định điều động, biệt phái, trưng dụng công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; đề xuất việc điều động, biệt phái công chức, viên chức từ các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành có liên quan về làm việc tại Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban theo quy định; phê duyệt danh sách các thành viên Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban được giao trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được huy động từ các nguồn tài chính khác theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 908/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; số 2363/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc thành lập Văn phòng cơ quan thường trực giúp việc Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ
- Chủ tịch UBCĐQG (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Các thành viên UBCĐQG;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn tNcS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.G.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1856/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1856/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2020
Ngày hiệu lực21/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(26/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1856/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1856/QĐ-BTNMT 2020 chức năng Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1856/QĐ-BTNMT 2020 chức năng Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế biển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1856/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành21/08/2020
        Ngày hiệu lực21/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (26/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1856/QĐ-BTNMT 2020 chức năng Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế biển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1856/QĐ-BTNMT 2020 chức năng Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế biển

            • 21/08/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực