Quyết định 1857/QĐ-BTP

Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1857/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 25/2011/TT-BTP NGÀY 27/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch như sau:

1. Tại khoản 1, khoản 2 Điều 4, thêm từ “Tiêu ngữ”, sau từ “Quốc hiệu”.

2. Tại khoản 2 Điều 8, bỏ cụm từ “/ký chứng thực”.

3. Tại khoản 3 Điều 10, sửa cụm từ “riêng căn cứ” thành từ “dòng”.

4. Tại khoản 1 Điều 11, thay từ “Mục” bằng từ “Chương” tại điểm c và thay từ “Khoản, điểm” bằng từ “Điều, khoản” tại điểm d.

5. Tại khoản 2 Điều 38, thêm từ “lên” sau từ “sai số”.

6. Đính chính các mẫu tại Phụ lục như sau:

a) Chỉnh phần căn cứ ban hành văn bản tại các mẫu từ kiểu chữ đứng thành kiểu chữ nghiêng;

b) Đặt dòng chữ “Hà Nội, ngày tháng năm….” căn giữa dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ;

c) Sửa cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001” thành cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày tháng năm tại Mẫu 1, 2, 8.1a, 8.1b và Mẫu 9.1.

d) Thêm cụm từ “Thủ tướng Chính phủ ban hành …” tại dòng cuối cùng của phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 3;

đ) Thay cụm từ “Xét đề nghị” thành cụm từ “Theo đề nghị” tại phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 5, Mẫu 6;

e) Sửa cụm từ “điều lệ/quy chế” thành “Điều lệ/Quy chế” tại Điều 1 trong Mẫu 8.1b;

g) Bỏ khoản 3 Điều 1 “3. Bãi bỏ Điều …” tại các Mẫu 8.1a, 8.1b, 8.2 và Mẫu 8.3,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1857/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1857/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2012
Ngày hiệu lực26/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1857/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1857/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHoàng Thế Liên
       Ngày ban hành26/06/2012
       Ngày hiệu lực26/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP

           • 26/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực