Quyết định 1858/QĐ-UBND

Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2015 về Biểu mẫu để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1858/QĐ-UBND 2015 Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính quản lý rừng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 19/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 955/SNN-TTr ngày 07/4/2015, ý kiến của Sở Tư pháp số 760/STP-XLVPHC ngày 15/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 34 loại Biểu mẫu để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tổ chức in ấn, cấp phát và quản lý sử dụng đối với 34 loại Biểu mẫu để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Đồng Nai; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai; Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm lâm;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT,CNN,
Th.cnn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Văn Chánh

 

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN
(Kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Mã số

Mu biu

Ghi chú

 

I. MU QUYT ĐNH

 

1

MQĐ 01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

 

2

MQĐ 02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

3

MQĐ 03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 

4

MQĐ 04

Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính

 

5

MQĐ 05

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

 

6

MQĐ 06

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

7

MQĐ 07

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

 

8

MQĐ 08

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

 

9

MQĐ 09

Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

 

10

MQĐ 10

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính

 

11

MQĐ 11

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

12

MQĐ 12

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

13

MQĐ 13

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

14

MQĐ 14

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

15

MQĐ 15

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

 

16

MQĐ 16

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

 

17

MQĐ 17

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 

18

MQĐ 18

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

19

MQĐ 19

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

 

20

MQĐ 20

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

 

 

II. MU BIÊN BN

 

21

MBB 01

Biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

22

MBB 02

Biên bản về phiên giải trình trực tiếp

 

23

MBB 03

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

24

MBB 04

Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

25

MBB 05

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

26

MBB 06

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

27

MBB 07

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

28

MBB 08

Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

29

MBB 09

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

 

30

MBB 10

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 

31

MBB 11

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

32

MBB 12

Biên bản kiểm tra

 

33

MBB 13

Biên bản xác minh

 

 

III. MẪU VĂN BẢN KHÁC

 

34

MVBGQ

Văn bản giao quyền xử lý vi phạm hành chính

 

 

Mẫu quyết định số 01

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-XPVPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng
và quản lý lâm sản theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ………………………………………………………………………………………….;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …..……../……… ngày .... tháng ... năm …….. (nếu có),

Tôi:………………………………..Chức vụ:……………………Đơn vị:……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/tổ chức:...........................................................................................................

Sinh ngày .... tháng ... năm …………Quốc tịch:……………………..Nghề nghiệp:.........

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND/ hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: .................................................

Cấp ngày: ……………………………………………Nơi cấp:............................................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ....................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

quy định tại:....................................................................................................................

Địa điểm xảy ra vi phạm:.................................................................................................

........................................................................................................................................

Các tình tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có):..................................................

.........................................................................................................................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt chính:..............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Mức phạt...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Hình thức xử phạt bổ sung...........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:.....................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

Giao cho ông (bà)/tổ chức………………………………………………………. để chấp hành Quyết định xử phạt.

Trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc nộp vào tài khoản số…………………………………………………. tại Kho bạc Nhà nước ………………………………………... trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là………….  ngày; thời hạn thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả là………………..ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức bị tạm giữ ………………………………………………………….. để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho………………………………………………………………………………..để thu tiền phạt.

3. ………………………………………………………………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. Gửi cho………………………………………………………………………………..…để biết/.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 02

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-XPVPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng,
bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số……………………./BB-VPHC do ………………………… lập tại                     về hành vi .......................................................................

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số…………………./………………………. ngày….. tháng ........ năm……….tại         ...................................................................................

Căn cứ Văn bản giao quyền số ………./…………. ngày…. tháng …. năm ……. (nếu có),

Tôi: ……………………………… Chức vụ:……………………….. Đơn vị: .......................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức:............................................................................................................

Sinh ngày……tháng…….năm……….. Quốc tịch:…………….Nghề nghiệp: .................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ ĐKKD số: .................................................

Cấp ngày:………/………./………….. Nơi cấp:................................................................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ....................................................................

.......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

…………………………………………………………………..quy định tại: ........................

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):..................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: ..............................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Hình thức phạt bổ sung:................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Các biện pháp khắc phục hậu quả:...............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả…………, kể từ ngày nhận được Quyết định này.      

Nếu cá nhân/tổ chức không thực hiện, phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng……năm  …………..

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức…………………………………………. ……..để chấp hành Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức phải nộp tiền phạt vào tài khoản số:………………………………. tại Kho bạc nhà nước:…………………………………………. trong thời hạn…………………. kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho …………………………………………………………………………… để thu tiền phạt.

3. ……………………………………………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 03

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-HTHQĐPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Căn cứ Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……………………… /QĐ-XPVPHC ngày …… tháng .... năm …………. do……………………………………………………………………ký;

Xét Đơn đề nghị ngày .... tháng…..năm…..của ông/bà:………………………………………………. được ………………………………………………………………………………………….… xác nhận,

Tôi:…………………………….Chức vụ:…………………………………Đơn vị: ……………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số............. ………………./QĐ-XPVPHC ngày .... tháng ….. năm …….do ..............................................................................................

.................................................................................................................................... ký

Thời gian hoãn từ ngày .... tháng .... năm…….đến ngày .... tháng .... năm......................

Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn trên, ông/bà:................................................................... phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông/Bà được nhận lại: .....................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho .................................................................................... ………………………………………………………………………………..để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ông/bà……………………………;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 04

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-G,MTPXPVPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Giảm miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…………………../QĐ-XPVPHC ngày ….. tháng ….. năm …… do…………………………………………………………………………….. ký;

Căn cứ Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền số  …………………………………../QĐ-HTHQĐPT ngày ... tháng ... năm…….do …………………………………….ký;

Xét Đơn đề nghị giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính ngày .... tháng .... năm……… của ông (bà) ................................................................ được …................………………………. xác nhận;

Tôi:………………………………..  Chức vụ:…………………………..Đơn vị:…………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm/Miễn tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………………../QĐ-XPVPHC ngày ….. tháng ……. Năm ....................................................................................................... do ................................................................................................................................. ký.

Số tiền phạt mà Ông/Bà:......................................................................................................... được giảm/miễn là: ……………………………………………………………… đồng

(bằng chữ:.................................................................................................................... )

Lý do giảm/miễn: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ông/Bà được nhận lại:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:............................................................................... ………………………………………………………………….. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ông/bà……………………………;

- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 05

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-NTPNL

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……………………………………./QĐ-XPVPHC ngày .... tháng .... năm………….. do………………………………………………………………..ký;

Xét Đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày .... tháng …… năm……..của ông (bà)/tổ chức: ……………………………….......... có xác nhận của:…………………………

Tôi:………………………..Chức vụ:…………………………….Đơn vị:………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nộp tiền phạt nhiều lần đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: ...........................................................................................................

Sinh ngày .... tháng…….. năm……Quốc tịch:…………………….Nghề nghiệp: ...............

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................................

Cấp ngày:………………………………….Nơi cấp:............................................................

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là:…………………………………..kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………………………………./QĐ-XPVPHC ngày .... tháng .... năm...................................... đối với ông (bà)/tổ chức…………………………………………………………………….có hiệu lực.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là:..................................................................................

(bằng chữ..................................................................................................................... );

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là:....................................................................................

(bằng chữ..................................................................................................................... );

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là:.....................................................................................

(bằng chữ..................................................................................................................... ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi Ông (Bà)/Tổ chức…………………………………………………………..để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần tại Điều 1 của Quyết định này, mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

2. Giao............................................................................................................................. ………………………………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 06

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-CC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số    ……………./QĐ-XPVPHC ngày ….. tháng .... năm …… do………………………………………………………………………. ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ………./…………….. ngày ….. tháng ….. năm……. (nếu có),

Tôi:………………………………Chức vụ:   …………………………. Đơn vị:………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………../QĐ-XPVPHC ngày …. tháng …. năm…………đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: ...........................................................................................................

Sinh ngày .... tháng .... năm……. Quốc tịch:…………………………Nghề nghiệp:............

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................................

Cấp ngày:……………………………………………Nơi cấp:...............................................

Lý do áp dụng:....................................................................................................................

Biện pháp cưỡng chế gồm:............................................................................................

.........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện:……………………………….., kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Địa điểm thực hiện: ..........................................................................................................

Cơ quan, tổ chức phối hợp:..............................................................................................

.........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm.....................

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức ……………………………………………để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Giao cho........................................................................................................................

……………………………………………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 07

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-TTTVPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

Căn cứ Điều 26, Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số   ……………………../QĐ-TGTVPT ngày ….. tháng ….. năm ….. do ……………………………….…ký;

Căn cứ kết quả thông báo trên:………………………………………………………………………… từ ngày …. tháng …. năm……… đến ngày …. tháng …. năm………;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …………./……….ngày …. tháng …. năm……… (nếu có),

Tôi: ……………………………….Chức vụ:………………………..Đơn vị: ………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tài liệu kèm theo:.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho: ........................................................................................................

........................................................................................................................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 08

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-KPHQ

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Căn cứ Điều 28, Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số  ........... /BB-VPHC do…………………………. lập hồi.... giờ .... ngày .... tháng .... năm ……. tại………………………………………………………………     

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra,

Tôi:…………………………………Chức vụ:…………………………Đơn vị: ………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ông (Bà)/Tổ chức:............................................................................................................

Sinh ngày .... tháng…. năm ….. Quốc tịch: .....................................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ..................................

Cấp ngày:………………………………Nơi cấp:................................................................

Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:.......................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Lý do không ra quyết định xử phạt:..................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Biện pháp để khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm:....................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Thời hạn thực hiện:…………………………………………………., kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do:…………………………… chi trả;

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ………………………………………, vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …… tháng ….. năm ………….

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức……………………………………………………………..để thi hành.

Ông (bà)/tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2....................................................................................................................................

……………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này,/.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 09

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-THTV

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số  ……../BB-VPHC do ……………………………………….. lập hồi……..giờ……ngày….. tháng ….. năm…… tại………………………………

Tôi:……………………………………Chức vụ:………………………..Đơn vị:………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, gồm:.......................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Địa điểm thực hiện:...........................................................................................................

Thòi gian thực hiện: .........................................................................................................

Lý do không ra quyết định xử phạt:..................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thành phần tham gia:.........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:..................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho: ................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 10

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-TTTV

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số  ............../BB-VPHC do ……………….………………… lập hồi ……… giờ…..ngày……tháng….. năm…………………. tại …………………………………..

Tôi:………………………………. Chức vụ: ……………………..Đơn vị: ……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, gồm:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Lý do không ra quyết định xử phạt:.....................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:...................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Số tang vật, phương tiện trên được chuyển đến:...............................................................

…………………………………………………………….để xử lý theo quy định của pháp luật

Tài liệu kèm theo:.................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:................................................................................................................. ……………………………………………………………….. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 11

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-THMPQĐXP

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………………../QĐ-XPVPHC ngày ….. tháng ….. năm ……… do…………………………………………………………… ký,

Tôi: …………………………………Chức vụ:………………………..Đơn vị: …………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền tại .....................................................................  của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……………………./QĐ-XPVPHC là: ………………………….ghi bằng chữ:…………………………………………………………đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: ..........................................................................................................

Sinh ngày ….. tháng …. năm …. Quốc tịch:………………………Nghề nghiệp: .............

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ..................................

Cấp ngày:……………………………….. Nơi cấp:.............................................................

Do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên:...............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Điều 2. Ông (Bà)/Tổ chức: .............................................................................................

Ngày ….. tháng …. Năm sinh …. Quốc tịch:………………………Nghề nghiệp: ............

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ................................

Cấp ngày:……………………………….. Nơi cấp:...................................................................... phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành ...................................................................................................................................  của nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………………………/QĐ-XPVPHC ngày .... tháng ….. năm…… nêu trên trong thời hạn ……………. ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm......................................

Điều 4. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức …………………………………………………………để chấp hành Quyết định. Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. ………………………………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 và Điều 4;
- ………………………..;
- Lưu: ……….. bản.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 12

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-TGN

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 122, Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số…………./…………….ngày ... tháng ... năm ……………………….. (nếu có),

Tôi: ………………………………   Chức vụ: ………………………….. Đơn vị: ……………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (Bà):..........................................................................................................................

Sinh ngày ….. tháng …. năm …. Quốc tịch:………………………Nghề nghiệp: ..............

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu: .............................................................................................

Cấp ngày:……………………………….. Nơi cấp:..............................................................

Do Ông/Bà đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính................................................................ ...........................................................................................................................................  quy định tại:        

Tình trạng của người bị tạm giữ:.......................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Địa điểm tạm giữ:..............................................................................................................

Thời gian tạm giữ là ……… giờ….. phút, kể từ……. giờ …… phút ngày .... tháng ……năm…… đến ……. giờ …… phút ngày .... tháng ……năm……

Việc tạm giữ được thông báo cho: ..................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông/Bà:………………………………………………………………………….để chấp hành.

Ông/Bà:………………………………………………………………….. bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. ……………………………………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 13

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-KDTHTGN

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 122, Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số …………../QĐ-TGN ngày …. tháng ..... năm…….. do…………………………………………………………………………………. ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ………………/…………………ngày ..... tháng ..... năm ……….. (nếu có),

Tôi: ……………………….. Chức vụ:…………………………… Đơn vị: ……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ đối với:

Ông (Bà):...........................................................................................................................

Năm sinh: ………………Quốc tịch:……………………………Nghề nghiệp:......................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:………………… cấp ngày:…………………Nơi cấp:..........

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số……………/QĐ-TGN ngày ... tháng ... năm……… có thời hạn tạm giữ là ……..giờ, kể từ giờ .... phút .... ngày ….tháng ….. năm….. đến ……. giờ .... phút .... ngày ….tháng ….. năm…..

Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ: ........................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời hạn kéo dài là ……. giờ ….. phút, từ …….. giờ .... phút ngày .... tháng .... năm.......

đến …….. giờ .... phút ngày .... tháng .... năm………

Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà):……………………………………………………………………………..để chấp hành.

Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. ……………………………………………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 14

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-TGTVPTGPCC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép,
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 125, Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ………………/…………………ngày ..... tháng ..... năm ……….. (nếu có),

Tôi: ……………………….. Chức vụ:…………………………… Đơn vị: ……………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức: ............................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ….Quốc tịch: …………………….Nghề nghiệp: ......................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:....................................

Cấp ngày:……………………………….. Nơi cấp:...............................................................

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm: ........................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm:

Lý do tạm giữ: ....................................................................................................................

Thời hạn tạm giữ: ....  ngày, từ ngày ... tháng ... năm … đến ngày .... tháng .... năm …….

Địa điểm tạm giữ:...............................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ………………………………………………..để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. ………………………………………………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 15

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-KDTGTVPTGPCC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,
giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ……………/QĐ-TGTVPTGPCC ngày ….. tháng .... năm  …… do………………. ……………………………………………………………………………………………………… ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ………../…………..  ngày .... tháng .... năm …… (nếu có),

Tôi: ………………………Chức vụ:……………………………Đơn vị: ……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức: ........................................................................................................

Sinh ngày .... tháng .... năm ….. Quốc tịch:................................Nghề nghiệp: ............

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:................................

Cấp ngày:…………………………………….Nơi cấp:......................................................

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm: ....................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm:............................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số ….………………./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ...... tháng …… năm ……

có thời hạn tạm giữ là .......... giờ, kể từ .... giờ ….. phút ngày .... tháng .... năm ….. đến .... giờ ….. phút ….. ngày .... tháng .... năm …..

Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ:......................................................................................

........................................................................................................................................

Thời hạn kéo dài là ……giờ …… phút, kể từ .... giờ .... phút ngày .... tháng .... năm .... đến ...... giờ ….. phút ….. ngày .... tháng .... năm …..

Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho............................................................

........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà): ……………………………………………………………………để chấp hành.

Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. …………………………………………………………để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 16

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-KN

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số   ……………../………………… ngày ... tháng ... năm ………….. (nếu có),

Tôi: ………………………………Chức vụ:………………………… Đơn vị:………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông/Bà: ........................................................................................................................

Năm sinh:………………. Quốc tịch:………………………Nghề nghiệp:.........................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:…………………….cấp ngày:………………Nơi cấp:.......

Lý do khám:....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông/Bà:……………………………………………………………………………..để chấp hành.

Ông/Bà có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. …………………………………………………………để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 17

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-KPTVTĐV

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số………./…………..ngày ... tháng ... năm……… (nếu có),

Tôi:………………………… Chức vụ:…………………………. Đơn vị: ……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám phương tiện vận tải, đồ vật:.....................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện bị khám:

Ông (Bà)/Tổ chức: ..........................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm…….Quốc tịch:……………………..Nghề nghiệp:..................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:.................................

Cấp ngày:………………………Nơi cấp:..........................................................................

Số giấy đăng ký phương tiện………………………….Cấp ngày: .....................................

Nơi cấp: ...........................................................................................................................

Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có): ................................................................

Lý do khám: .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ……………………………………………………………………..để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. ………………………………………………………………………………….. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 18

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-KNCGTVPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số………./…………..ngày ... tháng ... năm……… (nếu có),

Tôi:………………………… Chức vụ:…………………………. Đơn vị: ……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại:....................

........................................................................................................................................

Chủ nơi bị khám: Ông (Bà)/Tổ chức: .............................................................................

Quốc tịch:…………………………..Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..............................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:..............................................

Cấp ngày:……………………………………Nơi cấp:........................................................

Lý do khám:......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Phạm vi khám:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời gian khám:.................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức:……………………………………………………………. để chấp hành.

Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2...........................................................................................................................................

…………………………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu quyết định số 19

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-CTUBND

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: .........................

.........................................................................................................................................

Chủ nơi bị khám: Ông (Bà)/Tổ chức: ..............................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ……… Quốc tịch:…………………. Nghề nghiệp:.................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..................................

Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:.....................................................................

Lý do khám:.....................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Phạm vi khám:................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Thời gian khám: .............................................................................................................

........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức:…………………………………………………… để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

…………………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu quyết định số 20

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/QĐ-CHS

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm
để truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số  .........../BB-VPHC do ……………………………… lập hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm…… tại ……………………………………………………………

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………….. /QĐ-XPVPHC ngày ……tháng ...... năm …..do …………………………………………………..ký;

Tôi: …………………………. Chức vụ:……………………………… Đơn vị:………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính.................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

đến:…………………………………………………………………….để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển giao gồm: .........................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:...................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. …………………………………………………….. Tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Ông (Bà)/Tổ chức…………………………………………………………………….để thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu biên bản số 01

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-VPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về việc quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng
và quản lý lâm sản

Căn cứ..............................................................................................................................

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm……..,  tại ....................................................

1)…………………......chức vụ ………………………………đơn vị:....................................

2)…………………......chức vụ ………………………………đơn vị:....................................

3)…………………......chức vụ ………………………………đơn vị:....................................

Với sự chứng kiến của:

1)…………………………………………….địa chỉ:..............................................................

2)…………………………………………….địa chỉ:..............................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:.............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Sinh ngày ….. tháng …… năm …… Quốc tịch: ………………Nghề nghiệp:.....................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: ......................................................

Cấp ngày:……………………………………………..Nơi cấp:...............................................

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:..............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Quy định tại:.........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại:...............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:......................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:...............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:.................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:........  .................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:..................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi .... giờ….. ngày …. tháng …. năm….., được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do không ký biên bản: ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà......................

…………………………trước ngày ... tháng ... năm ……….. để thực hiện quyền giải trình./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản số 02

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-GTTT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số……………./BB-VPHC do ...........................................  lập hồi ….. giờ….. ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ......................................................................................................

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày ….. tháng ….. năm …… của Ông (Bà)/Tổ chức:     

Căn cứ Văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của...... …………………………………………………………………………… (nếu có);

Căn cứ Thông báo số……………/TB-……………. ngày ….. tháng ….. năm ……… của ..............  ………………………………………………………….. việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm……….., tại ...................................... ,

Chúng tôi gồm:

A. Người tổ chức phiên giải trình:

Ông………………………………………….; Chức vụ………………….đơn vị.....................

Ông………………………………………….; Chức vụ………………….đơn vị.....................

B. Bên giải trình:

Ông (Bà)/Tổ chức:………………………………………………….Năm sinh:.......................

Quốc tịch:……………………Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................................

Cấp ngày:……………………………Nơi cấp:.....................................................................

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

- Về căn cứ pháp lý:..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm:..............................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm: .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp:....................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Phiên giải trình kết thúc vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm………

Biên bản gồm…….. trang, được lập thành……..bản có nội dung, giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN
BÊN GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC
GIẢI TRÌNH
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu biên bản số 03

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-VVKNQĐ

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận
quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm……….  tại......................................................................

..........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1)………………………………….chức vụ…………………………………đơn vị..................

2)………………………………….chức vụ…………………………………đơn vị..................

đã đến giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…………………../QĐ-XPVPHC ngày .... tháng .... năm…….. do ông/bà: ……….……………………………………………………………chức vụ ……………………………………… ký; cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính ……………………………………….. có tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số           ……………/QĐ-XPVPHC ngày …. tháng…. năm……….. để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của:..............................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Và có xác nhận của chính quyền địa phương là:...............................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; được công nhận là đúng; được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG

(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Mẫu biên bản số 04

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-CC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành Quyết định số………./QĐ-CC ngày ... tháng ... năm......... về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do…………………………………………………. ký,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm……….., tại............................................................................

...........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1) ……………………………………………… chức vụ……………………….. đơn vị............

2) ……………………………………………… chức vụ……………………….. đơn vị............

3) ……………………………………………… chức vụ……………………….. đơn vị............

Cơ quan phối hợp:

1) ……………………………………………… chức vụ……………………….. đơn vị............

2) ……………………………………………… chức vụ……………………….. đơn vị............

3) ……………………………………………… chức vụ……………………….. đơn vị............

1) ……………………………………………………….. địa chỉ...............................................

2) ……………………………………………………….. địa chỉ...............................................

3) ……………………………………………………….. địa chỉ...............................................

Tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức...............................................................................................................

Sinh ngày…. tháng …. năm …….. Quốc tịch:…………………… Nghề nghiệp:.................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số:.......................................................

Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:..................................................................

Biện pháp cưỡng chế gồm:................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Diễn biến quá trình cưỡng chế:..........................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Kết quả cưỡng chế:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thái độ chấp hành của người/đại diện tổ chức vi phạm:

Việc cưỡng chế kết thúc hồi.... giờ ….. ngày ... tháng ... năm……..

Biên bản gồm……… trang, được lập thành …. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ nếu có)

 

NGƯỜI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CƯỠNG CHẾ

(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu biên bản số 05

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-TGTVPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép,
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Để thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ vi phạm hành chính số ………………./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ………………… do………………………………ký,

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm………, tại ........................................................

...........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1)……………………………………..chức vụ:…………………………… đơn vị.....................

2)……………………………………..chức vụ:…………………………… đơn vị.....................

3)……………………………………..chức vụ:…………………………… đơn vị.....................

Với sự chứng kiến của:

Ông/bà:…………………………………………Địa chỉ: .........................................................

Chức vụ:…………………………………………………......Giấy CMND số: .........................

Cấp ngày:…………………………………..Nơi cấp:.............................................................

Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính của:

Ông (bà)/tổ chức: ..............................................................................................................

Sinh ngày ... tháng... năm…………Quốc tịch:…………………Nghề nghiệp:.....................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..............................................

Cấp ngày:……………………….Nơi cấp: .................................................................................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau:

STT

Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ.

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Ý kiến của cá nhân/đại diện hành chính vi phạm: ...............................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm……….., được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ của cơ quan và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ 01 bản./.

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, đóng dấu)
(ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản số 06

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-TTVPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định số…………./QĐ-……………ngày .... tháng .... năm…………., do ..................   ...................................................................................................................................... …………………………………………chức vụ……………………………………………..ký,

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm, tại.................................................................

Chúng tôi gồm:

1)………………………………………chức vụ…………………………….đơn vị: .................

2)………………………………………chức vụ…………………………….đơn vị: .................

Vói sự chứng kiến của:

Ông/bà…………………………………..Địa chỉ: ..................................................................

Chức vụ:……………………………......Giấy CMND số: .....................................................

Câp ngày:……………………………….Nơi cấp: ................................................................

Tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/Tổ chức: ..............................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm………Quốc tịch:…………………..Nghề nghiệp: ......................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: .......................................................

Cấp ngày:……………………………………………. Nơi cấp:................................................

Tang vật, phương tiện bị tịch thu gồm

STT

Tên tang vật,
phương tiện

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số
đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm:......................................................

..........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:............................................................................

...........................................................................................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 01 bản./.

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT HOẶC QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ, chức vụ, họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI/TỔ CHỨC
VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản số 07

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-THTVPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định số………………/QĐ-………..ngày ... tháng ... năm…… do............................. ..........................Chức vụ:………………………..Đơn vị:…………………………………………... ký về việc......................

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm………….,  tại:...............................................

...........................................................................................................................................

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

1)………………………….chức vụ…………………………đơn vị .......................................

2………………………….chức vụ…………………………đơn vị ........................................

3………………………….chức vụ…………………………đơn vị ........................................

Vớ sự chứng kiến của:

Ông/bà………………………………….địa chỉ: ...................................................................

Chức vụ……………………………………………………..,Giấy CMND số:.........................

Cấp ngày…………………………………………….nơi cấp:.................................................  

Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/Tổ chức: .............................................................................................................

Sinh ngày ... tháng... năm…………Quốc tịch:……………………..Nghề nghiệp: ...............

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: ......................................................

Cấp ngày:…………………………Nơi cấp:..........................................................................

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm: ................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Biện pháp tiêu hủy:..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là:…………………………………………………………., lý do...........................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi... giờ ... ngày... tháng ….. năm…… trước sự chứng kiến của những người có tên nêu trên.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):.......................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
HOẶC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu biên bản số 08

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-BGTGN

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định số……………/QĐ-…………..ngày ... tháng ... năm……….do...........

…………………… Chức vụ:……………………….Đơn vị:…………………………… ký,

Hôm nay, hồi..... giờ….. ngày…. tháng……năm………tại................................................

..........................................................................................................................................

Đại diện bên giao gồm:

1………………………………Chức vụ:…………………………….Đơn vị:..........................

2………………………………Chức vụ:…………………………….Đơn vị:..........................

3………………………………Chức vụ:…………………………….Đơn vị:..........................

Đại diện bên nhận gồm:

1………………………………Chức vụ:…………………………….Đơn vị:..........................

2………………………………Chức vụ:…………………………….Đơn vị:..........................

3………………………………Chức vụ:…………………………….Đơn vị:..........................

Tiến hành bàn giao để tạm giữ đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức: ...........................................................................................................

Ngày……. tháng……. năm sinh……………………………Quốc tịch:...............................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu:…………………Cấp ngày:………………….Nơi cấp: ...........

Tình trạng của người bị tạm giữ:.....................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm............

Biên bản được lập thành 3 bản; có nội dung và có giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại. Những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Đã giao cho............................................................................................................................ …………………………………………………………… 01 bản; 01 bản lưu hồ sơ.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):..........................................................................................

...........................................................................................................................................

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Mẫu biên bản số 09

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-KN

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Khám người theo thủ tục hành chính

Thi hành Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số……………../QĐ-KN ngày…….tháng …… năm…………do…………………………… ký hoặc căn cứ...............................

....................................................................................................................................... ;

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm…………, tại............................................. ,

Chúng tôi gồm:

1)…………………………………chức vụ……………………………đơn vị ..........................

2)…………………………………chức vụ……………………………đơn vị ..........................

3)…………………………………chức vụ……………………………đơn vị ..........................

Với sự chứng kiến của ông/bà:

1)……………………………………………….địa chỉ: ..........................................................

2)……………………………………………….địa chỉ: ..........................................................

Tiến hành khám người theo thủ tục hành chính và lập biên bản đối với:

Ông/Bà:…………………………………………………. Sinh ngày ….. tháng …..  năm .......

Nghề nghiệp:…………………………………….., địa chỉ: ...................................................

CMND số:…………………………..; ngày cấp…………………………, nơi cấp:.................

Sau khi khám người chúng tôi thu giữ được những đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:

STT

Tên đồ vật,
phương tiện, tài liệu.

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến trình bày của người bị khám:...............................................................................

........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:..........................................................................

........................................................................................................................................

Ý kiến khác bổ sung (nếu có):.........................................................................................

........................................................................................................................................

Việc khám kết thúc vào hồi.. ... giờ…. ngày…. tháng….. năm……

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau, đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, xem lại công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người bị khám 01 bản.

 

NGƯỜI BỊ KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KHÁM
(Ký, ghi rõ chức vụ,
họ tên)

NGƯỜI
CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

 

Mẫu biên bản số 10

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-KPTVTĐV

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính số........................ /QĐ-KPTVTĐV ngày ... tháng... năm………do .............................................................................................................

Chức vụ:………………………………Đơn vị:…………………………………………… ký;

Hôm nay, hồi giờ....ngày....tháng....năm…….., tại.............................................................

Chúng tôi gồm:

1)……………………………………chức vụ………………………………đơn vị ...................

2)……………………………………chức vụ………………………………đơn vị ...................

Với sự chứng kiến của:

1)……………………………………địa chỉ...........................................................................

2)……………………………………địa chỉ...........................................................................

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là:................................................................

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải:

Ông/Bà:………………………….Sinh ngày....tháng …..năm……….nghề nghiệp ..............

địa chỉ: ...............................................................................................................................

CMND số:………………………..cấp ngày……………………nơi cấp:................................

Phạm vi khám:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện, gồm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Việc khám kết thúc vào hồi.... giờ .... ngày .... tháng .... năm…….

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, xem lại công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải 01 bản.

 

CHỦ HOẶC NGƯỜI
ĐKPT VẬN TẢI,
ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG
KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT
ĐỊNH KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Mẫu biên bản số 11

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-KNCGTVPT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số..................... /QĐ-KNCGTVPT ngày ... tháng ... năm…………… do ông/bà:.........................................................................................

…………Chức vụ:…………………………..Đơn vị:………………………………………… ký,

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm……………., , tại.............................................

Chúng tôi gồm:

1)………………………………….chức vụ……………………..đơn vị ...................................

2)………………………………….chức vụ……………………..đơn vị ...................................

3)………………………………….chức vụ……………………..đơn vị ...................................

Với sự chứng kiến của:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiến hành khám:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Người chủ nơi bị khám là:

Ông (Bà)/Tổ chức: ..............................................................................................................

Sinh ngày.....tháng…….năm…… Nghề nghiệp: .................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Giấy CMND/Quyết định thành lập/ĐKKD số:.......................................................................

Cấp ngày:……………………………………………………Nơi cấp:.......................................

Sau khi khám chúng tôi đã phát hiện, tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau:       

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của chủ nơi bị khám:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến của người chứng kiến:..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm một thứ gì khác. Việc khám kết thúc vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm……

Mọi đồ đạc tại nơi bị khám đã được sắp xếp đúng vị trí ban đầu, không xảy ra hư hỏng, mất mát gì.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ nơi bị khám 01 bản./.

 

CHỦ NƠI BỊ KHÁM/ NGƯỜI
THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN/
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI TRỰC TIẾP KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu biên bản số 12

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-KT

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN KIẺM TRA

Về việc…………………………………………………………..

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……., hồi…….giờ............................................................

Tại:......................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1)……………………………………., chức vụ:………………………….đơn vị: .....................

2)……………………………………., chức vụ:………………………….đơn vị: .....................

3)……………………………………., chức vụ:………………………….đơn vị: .....................

Tiến hành kiểm tra: …………………………………………………..,  Năm sinh: ..................

Địa chỉ:………………………………………………………………….., Nghề nghiệp: ............

CMND số:…………………………; ngày cấp………………………, nơi cấp.........................

Trong khi tiến hành kiểm tra có sự chứng kiến của (Ông/bà): ...........................................

Nghề nghiệp:………………………………… Năm sinh: ......................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

CMND số:…………………………; ngày cấp………………………, nơi cấp........................

Kết quả kiểm tra:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kết luận sau kiểm tra:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi…….giờ….ngày…..tháng .... năm ………………….,  trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/tổ chức được kiểm tra một bản./.

 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
ĐƯỢC KIỂM TRA

NGƯỜI CHỨNG KIN

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
KIỂM TRA

 

Mẫu biên bản số 13

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-XM

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

BIÊN BẢN XÁC MINH

Về việc………………………………………………………………………….

Căn cứ.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm………, vào lúc .... giờ…….tại ......................................

........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1) …………………………………, chức vụ:………………….., đơn vị: .............................

2) …………………………………, chức vụ:………………….., đơn vị: ..............................

3) …………………………………, chức vụ:………………….., đơn vị: ..............................

Trong khi tiến hành xác minh, lập biên bản có sự chứng kiến của:

Ông (bà)…………………………………., , Sinh năm;………………, nghề nghiệp:...........

Địa chỉ: .............................................................................................................................

CMND số:………………………. , ngày cấp:…………………., nơi cấp:............................

Người/tổ chức vi phạm:....................................................................................................

địa chỉ:..............................................................................................................................

CMND số:………………………. , ngày cấp:…………………., nơi cấp:...........................

Kết quả xác minh:..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kết luận sau xác minh: ................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Việc kiểm tra, xác minh kết thúc vào lúc……giờ…..ngày …. tháng …. năm ………….

Sau khi đọc lại biên bản cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, giao cho người/tổ chức vi phạm 01 bản./.

 

NGƯỜI VI PHẠM

NGƯỜI CHỨNG KIN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

Mẫu văn bản giao quyền

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /………-GQ

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

VĂN BẢN GIAO QUYỀN

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính,

Tôi:…………………………………………… Chức vụ:......................................................

Đơn vị:.............................................................................................................................

Giao quyền cho ông/bà:……………………………….Chức vụ:.......................................

Đơn vị:............................................................................................................................

Lý do giao quyền:............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nội dung giao quyền:......................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Được thực hiện các thẩm quyền của: ...................................................................................  quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày .... tháng .... năm …….. đến ngày .... tháng .... năm………

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà.........................................
phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Mẫu văn bản giao quyền

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /………-GQ

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

 

VĂN BẢN GIAO QUYỀN

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính,

Tôi:…………………………………………… Chức vụ:........................................................

Đơn vị:...............................................................................................................................

Giao quyền cho ông/bà:……………………………….Chức vụ:.........................................

Đơn vị:..............................................................................................................................

Lý do giao quyền:.............................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nội dung giao quyền:........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Được thực hiện các thẩm quyền của: ...................................................................................  quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày .... tháng .... năm …….. đến ngày .... tháng .... năm………

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà.........................................
phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1858/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1858/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1858/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1858/QĐ-UBND 2015 Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính quản lý rừng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1858/QĐ-UBND 2015 Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính quản lý rừng Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1858/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Chánh
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực07/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1858/QĐ-UBND 2015 Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính quản lý rừng Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1858/QĐ-UBND 2015 Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính quản lý rừng Đồng Nai

            • 07/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực