Quyết định 1859/QĐ-BTC

Quyết định 1859/QĐ-BTC năm 2011 giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1859/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1859/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01//2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 9730/BTC-QLCS ngày 25/7/2011 của Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại 01 cơ sở đất tương ứng với 3.080 m2 tại Khu Công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng, để tiếp tục bố trí cho Chi cục Hải quan Sóc Trăng thuộc Cục Hải quan Cần Thơ để xây dựng trụ sở làm việc.

Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo Cục Hải quan Cần Thơ, Chi cục Hải quan Sóc Trăng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất và thực hiện xây dựng trụ sở làm việc theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý công sản;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu; VT, Vụ KHTC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1859/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1859/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2011
Ngày hiệu lực 04/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1859/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1859/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1859/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1859/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hồng Hà
Ngày ban hành 04/08/2011
Ngày hiệu lực 04/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1859/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1859/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng

  • 04/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/08/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực