Quyết định 186/QĐ-TTg

Quyết định 186/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 186/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 186/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tờ trình số 1189/TTr-EVN-TĐTT ngày 26 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 112/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

02. Phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

03. Xưởng Thí nghiệm điện thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

04. Công đoạn Cơ khí máy phát-Phân xưởng Máy thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

05. Phân xưởng Vận hành thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

06. Phòng Tài chính-Kế toán thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

07. Phân xưởng Tự động thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

08. Phòng Tổ chức-Lao động thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

09. Công đoạn Máy biến áp-Phân xưởng Điện thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

10. Phòng Bảo vệ-Phòng cháy chữa cháy thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

11. Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Công ty Điện lực 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

12. Điện lực thành phố Cần Thơ thuộc Công ty Điện lực 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

13. Phòng Vật tư thuộc Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

14. Truyền tải điện miền Tây thuộc Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

15. Tổ Điều độ thuộc Đội Điều độ Thông tin-Máy tính, Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

16. Trạm Biến áp 500KV Phú Mỹ, Truyền tải điện miền Đông 1, Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

17. Trạm Biến áp 110KV Tây Ninh, Truyền tải điện miền Đông 2, Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

18. Tổ Quản lý Vận hành Đường dây 110-220KV, Truyền tải điện Bình Định-Quảng Ngãi, Công ty Truyền tải điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

19. Truyền tải điện 500KV KrôngNô thuộc Truyền tải điện Đăk Lăk, Công ty Truyền tải điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

20. Trạm 110KV Nha Trang thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

21. Tổ Quản lý Vận hành đường dây 110-220KV Nha Trang thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

22. Ông Nguyễn Thành Lân, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

23. Ông Nguyễn Nguyên Hoàng, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật An toàn-Bảo hộ Lao động thuộc Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

24. Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

25. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng xưởng Bảo trì thí nghiệm điện thuộc Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

26. Ông Trịnh Đình Chính, Phó Truyền tải điện miền Đông 1 thuộc Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

27. Ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng trạm Biến áp 110KV Tây Ninh thuộc Truyền tải điện miền Đông 2, Công ty Truyền tải điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

28. Ông Cao Văn Muồi, Phó trưởng Truyền tải điện Bình ĐỊnh-Quảng Ngãi thuộc Công ty Truyền tải điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

29. Ông Lê Ngọc Đổng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch thuộc Công ty Truyền tải điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

30. Ông Mai Hiếu Thảo, Trưởng phòng Phòng Thẩm định thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

31. Ông Đỗ Phú Bình, Giám đốc Điện lực Củ Chi thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

32. Ông Phạm Đình Lộc, Giám đốc Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

33. Ông Ngô Quyền, Đội trưởng Đội Đường dây thuộc Xí nghiệp Điện Cao thế, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

34. Bà Nguyễn Ý Liên, Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Điện lực Thủ Thiêm, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

35. Ông Lâm Du Phong, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

36. Ông Chu Văn Anh, Đội trưởng Đội quản lý điện kế thuộc Điện lực Gò Vấp, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

37. Ông Trần Long Sang, Đội trưởng Đội Quản lý điện kế thuộc Điện lực Thủ Đức, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

38. Ông Nguyễn Văn Hơn, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

39. Ông Kim Minh Chính, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

40. Ông Lê Văn Đức, Nhân viên lái xe Văn phòng Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

41. Ông Lưu Như Thắng, Quản đốc Phân xưởng Máy thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

42. Ông Phạm Văn Điển, Đốc công trưởng Trạm 220-500KV thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

43. Ông Nguyễn Đức Quang, Đốc công trưởng Công đoạn biến áp thuộc Phân xưởng Điện, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

44. Ông Hoàng Văn Trữ, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

45. Ông Đoàn Điện Biên, Công nhân Phân xưởng Thủy lực thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

46. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

47. Ông Vũ Ngọc Thạch, Trưởng phòng Phòng Vật tư thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

48. Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

49. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

50. Ông Đoàn Văn Căn, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

51. Ông Mai Văn Biểu, Quản đốc Phân xưởng Thủy lực thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

52. Bà Phạm Thị Tiện, Kế toán trưởng Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

53. Ông Trần Mạnh Quang, Đốc công Phân xưởng Máy thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

54. Ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Điện lực Phú Yên thuộc Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

55. Ông Đàm Quang Vinh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu186/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 186/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 186/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu186/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực14/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 186/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 186/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 14/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực