Quyết định 186/QĐ-UBND

Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2018 về đơn giá cây giống trồng rừng và định mức xây dựng đường ranh cản lửa rừng trồng do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 đơn giá cây giống và định mức xây dựng đường ranh cản lửa Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG ĐƯỜNG RANH CẢN LỬA RỪNG TRỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 14/6/2013 của Liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 499/SNNPTNT-CCKL ngày 30/3/2018 về việc đề xuất đơn giá giống trồng rừng và một số định mức xây dựng đường ranh cản lửa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành đơn giá và tiêu chuẩn một số loài cây giống trồng rừng như sau:

1. Đơn giá và tiêu chuẩn một số loài cây giống trồng rừng:

TT

Loài cây

Tiêu chuẩn cây con

Đơn giá (đồng/cây)

Ghi chú

Tháng tuổi

Đường kính cổ rễ ( mm)

Chiều cao (cm)

1

Thông 3 lá

6-8

2,5-5

>20

1.592

Hạt

2

Thông Caribe

6-8

2,5-5

20-25

1.697

Hạt

3

Keo lá tràm

2,5-3

2,5-5

20-25

877

Hạt

4

Keo tai tượng

2,5-3

3-4

20-25

812

Hạt

5

Keo lai

2,5-3

3-4

20-25

1.239

Hom

6

Bạch đàn

3

3-4

20-25

1.774

7

Bời lời đỏ

6-8

3-4

25-30

1.524

Hạt

8

Sao đen

> 12

>4

>30

1.721

Hạt

2. Các nội dung có liên quan khác thực hiện theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Giám đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; Thủ tướng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu186/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2018
Ngày hiệu lực07/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 đơn giá cây giống và định mức xây dựng đường ranh cản lửa Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 đơn giá cây giống và định mức xây dựng đường ranh cản lửa Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu186/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýKpă Thuyên
        Ngày ban hành07/05/2018
        Ngày hiệu lực07/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 đơn giá cây giống và định mức xây dựng đường ranh cản lửa Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 đơn giá cây giống và định mức xây dựng đường ranh cản lửa Gia Lai

            • 07/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực