Quyết định 186/QĐ-UBND

Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2009 về Quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 186/QĐ-UBND áp dụng hình thức chỉ định thầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 186/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách;

Căn cứ Công văn số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra quá trình thực hiện chỉ định thầu và kịp thời báo cáo những vấn đề vướng mắc, phát sinh cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 186 /QĐ-UBND ngày 16 /3/2009 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số số 1235/BKH - QLĐT ngày 27/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối với các gói thầu thuộc các dự án, công trình có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng cần áp dụng hình thức chỉ định thầu, các chủ đầu tư lập Kế hoạch đấu thầu trình duyệt theo Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu và trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu nêu trên.

Riêng đối với các dự án dưới 1 tỷ đồng thực hiện theo quy định hiện hành”.

Điều 4. Các dự án không quá 5 tỷ đồng đã được phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thì thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư thấy cần thiết đề nghị chỉ định thầu thì áp dụng theo quy định tại văn bản này.

Điều 5. Sau khi Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, chủ đầu tư căn cứ vào năng lực thi công, tài chính, kinh nghiệm xây dựng của nhà thầu để chọn nhà thầu thi công, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đề xuất của chủ đầu tư.

Điều 6. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra thủ tục XDCB; thủ tục chỉ định thầu theo đúng quy định của nhà nước; trên cơ sở đó tổ chức thẩm định những nội dung đề xuất của chủ đầu tư và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Thời gian thẩm định hồ sơ không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Đối với các dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng trên 5 tỷ đồng quy định tại điểm 2, Công văn số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư căn cứ vào công văn số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ yêu cầu đề nghị chỉ định thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2009 để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định hiện hành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căn cứ Quy định này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

Điều 9. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra quá trình thực hiện chỉ định thầu và kịp thời báo cáo những công việc phát sinh cho Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu186/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2009
Ngày hiệu lực16/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 186/QĐ-UBND áp dụng hình thức chỉ định thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 186/QĐ-UBND áp dụng hình thức chỉ định thầu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu186/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành16/03/2009
        Ngày hiệu lực16/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 186/QĐ-UBND áp dụng hình thức chỉ định thầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 186/QĐ-UBND áp dụng hình thức chỉ định thầu

           • 16/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực