Quyết định 1860/QĐ-BTC

Quyết định 1860/QĐ-BTC năm 2011 giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1860/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 9730/BTC-QLCS ngày 25/7/2011 của Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại 10 cơ sở nhà, đất tương ứng với 7.448 m2 nhà, 14.489 m2 đất để tiếp tục bố trí cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (chi tiết phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý công sản;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu; VT, Vụ KHTC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Hồng Hà

 

BẢNG TỔNG HỢP

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Số cơ sở nhà, đất

Địa chỉ nhà, đất

GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Ghi chú

Nhà (m2)

Đất (m2)

1

2

3

4

5

6

7

 

KBNN Sóc Trăng

10

 

7.448

14.489

 

1

Văn phòng KBNN Sóc Trăng

1

Số 1 đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng

2.692

2.228

Trụ sở làm việc

2

KBNN Mỹ Xuyên

1

Số 32 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

452

836

Trụ sở làm việc

3

KBNN Long Phú

1

Đường Đặng Quang Minh, ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

452

957

Trụ sở làm việc

4

KBNN Kế Sách

1

Số 14 đường 3/2, ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách

423

1.024

Trụ sở làm việc

5

KBNN Mỹ Tú

1

Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú

822

1.480

Trụ sở làm việc

6

KBNN Thạnh Trị

1

Đường Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị

496

1.064

Trụ sở làm việc

7

KBNN Vĩnh Châu (trụ sở mới)

1

Khu I, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu.

-

2.233

Chuẩn bị xây dựng

+

KBNN Vĩnh Châu (trụ sở đang làm việc)

1

Số 45E đường Nguyễn Huệ, khu I, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu

472

707

Trụ sở làm việc

8

KBNN Cù Lao Dung

1

Đường Đoàn Thế Trung, ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

819

1.860

Trụ sở làm việc

9

KBNN Ngã Năm

1

Ấp 3, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm

820

2.100

Trụ sở làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1860/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1860/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2011
Ngày hiệu lực 04/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1860/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1860/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1860/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1860/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hồng Hà
Ngày ban hành 04/08/2011
Ngày hiệu lực 04/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1860/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1860/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng

  • 04/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/08/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực