Quyết định 1860/QĐ-UBND

Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1860/QĐ-UBND 2011 quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/QĐ-UBND

Tin Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chc Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 m 2003;

Căn c Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn c Ngh đnh s 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 ca Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Công chng;

Căn cứ Quyết đnh số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010, Quyết đnh s 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tưng Chính ph ban hành tiêu chí quy hoạch phát triển t chc hành ngh công chứng Việt Nam đến năm 2020 phê duyệt Đề án "Xây dng Quy hoạch tng th phát triển tchc hành ngh công chng ở Vit Nam đến năm 2020";

Xét đề ngh của Giám đc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tổ chc hành nghề công chng tại tnh Tiền Giang đến năm 2020.

Điu 2. Quyết đnh này có hiệu lc thi hành k từ ngày và thay thế Quyết đnh s 2599/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 ca y ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát trin t chc nh ngh công chng tn địa bàn tnh Tin Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Đu , Tài nguyên và Môi trưng, Xây dng; Thủ trưng các sở, ngành tnh, Chtịch y ban nhân dân các huyn, thành phố, thị xã các , phường, thị trấn chu trách nhim thi nh Quyết đnh này./.

 

 

KT. CHỦ TCH
PHÓ CH TCH
Dương Minh Điu

 

ĐỀ ÁN

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020
(Phê duyệt kèm theo Quyết đnh s 1860/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. S CẦN THIT XÂY DNG ĐỀ ÁN

1. Cơ s pháp của vic xây dựng Đề án

- Luật Công chng ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy đnh tại đim a, khon 5 Điều 11: y ban nhân dân tnh, thành phố trc thuộc Trung ương thực hin việc quản n nưc về ng chứng ti đa phương các nhiệm v, quyn hạn thực hiện các biện pháp phát triển tổ chc hành nghề công chứng ở đa phương đ đáp ng nhu cầu công chứng ca tổ chc, nhân.

- Khoản 1 khoản 4, Điều 2 Ngh đnh s 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điu của Luật Công chng quy đnh: S Tư pháp xây dng Đề án phát triển t chc hành nghcông chng tại đa phương trình y ban nhân dân tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương phê duyệt.

- Quyết đnh s 250/-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 và Quyết đnh s240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 ca Thủ tướng Chính ph phê duyt Đề án "Xây dng Quy hoạch tng th phát triển t chc hành ngh ng chng Vit Nam đến năm 2020" ban nh tiêu chí quy hoạch phát triển t chc hành ngh công chng Vit Nam đến năm 2020;

2. S cần thiết xây dựng Đề án

Nhm thc hiện các quy đnh của pháp luật, thc hiện chủ trương hội hóa hoạt động công chng theo Ngh quyết s 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trvề Chiến lưc Ci cách tư pháp đến năm 2020. Đng thời, để đnh ng phát triển hoạt đng ng chứng một cách p hợp, đáp ng đưc yêu cầu công chứng của nn, t chc; phc vụ hiệu quả cho tiến trình phát triển của tỉnh. Ngày 27/7/2009, y ban nhân dân tnh đã ban nh Quyết đnh số 2599/-UBND phê duyệt Đề án phát triển tổ chc hành nghề công chng trên đa bàn tnh Tiền Giang đã xác đnh mục tiêu, các nguyên tắc đnh hưng phát triển t chc nh ngh ng chứng của tnh, quy đnh về l trình mng lưi phát triển t chc hành nghề công chng; căn c pháp đ giúp chính quyn đa phương thc hiện tt nhim v này.

Tuy nhiên, so vi điu kiện tốc đ phát triển kinh tế - hi tại tỉnh, nhu cầu ng chứng của các t chc, công dân H tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chc hành ngh công chứng Việt Nam đến năm 2020, thì việc quy hoạch tng th phát triển các t chc hành ngh công chứng theo Quyết đnh s 2599/QĐ- UBND cần phải được b sung xác đnh nhng bưc đi, giải pháp kh thi, phù hợp với s phát triển kinh tế - xã hội của tnh từ nay đến năm 2020 cần thiết.

3. Thực trạng t chức hành ngh công chứng hot động công chứng, chứng thc

a) V tổ chc nh ngh công chng:

nh đến ngày 31/3/2011, tnh Tiền Giang đã 03 Phòng Công chứng và 05 Văn phòng Công chng với s lượng 13 công chứng viên. Các t chc nh nghề công chng này đưc phân btại đa bàn các huyện: Cái Bè, Cai Ly, Châu Thành, Công Tây thành ph M Tho; nhưng chyếu tập trung khu vc đô thị hoặc gần nhng cơ quan nh chính nhà nưc.

Cơ s vt cht ca các t chc hành ngh công chứng, nhìn chung cơ bn đáp ng yêu cầu theo quy đnh ca pháp lut. Tuy nhn, một vài Văn phòng có diện tích còn chật hp, cần phải đưc mrng; hầu hết các Văn phòng Công chng được thành lập hot đng theo mô hình do một ng chng viên tnh lp làm Trưng Văn phòng. hình này d ảnh hưởng đến nh ổn đnh hot động mang nh liên tc, lâu i ca Văn phòng ng chng, vì nếu Trưởng Văn phòng bị bệnh hoặc qua đời thì phi tạm ngưng hoặc chm dt hot đng Văn phòng ng chng.

b) V hot đng công chng, chng thc:

Theo s liệu thống kê, từ năm 2008 đến năm 2010 trung nh lượng việc công chứng, chng thực tại tnh tương đi n đnh (đính kèm phụ lục s 2). Tuy nhiên, nh đa dạng, phc tạp và yếu t mới trong các hợp đồng, giao dch cũng phát sinh nhiu nên áp lực đi với hot động ng chứng càng gia tăng, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cũng ntchc hành nghề công chng và công chng viên phi s đầu nhiều sâu hơn cho hoạt đng này.

Bên cnh đó, tnh Tiền Giang đang tiếp tục đy mnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. S pt triển ca ngành ng nghiệp trong nhng năm qua được đánh dấu bằng sự chuyển động tích cc của khu công nghiệp, cụm công nghip, khu kinh tế như: Bình Đức, Tân Hương, Cm ng nghiệp M Tho, Trung An và nhiều cụm công nghiệp đang thành lp, tng bưc đi vào hoạt động; hầu hết các d án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đều quy mô tương đi ln. Tốc đ tăng trưng kinh tế đến năm 2020 chú trng phát trin công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch v. S phát triển này tất yếu dẫn đến nhu cầu công chng hp đồng, giao dịch tn đa n tnh ngày càng tăng.

Việc thực hiện quy đnh về xóa đa hạt công chng hợp đồng, giao dịch vbất đng sản của Lut ng chng trong thời gian qua cho thấy s thay đổi về nhu cầu công chng. Yêu cầu ng chng xu hướng tập trung nhiều vào các khu vực đông dân và những khu vc tc độ đô th hóa cao. T đó, đặt ra cho cơ quan quản nhà nưc các yêu cu mi trong công tác quản và đnh hưng hoạt đng công chứng, bảo đảm đáp ng được yêu cầu công chứng của các khu vc yêu cầu cao, nhưng đng thi phải quan tâm đến việc phục v người dân phát triển hoạt đng công chng vùng u, vùng xa ca tnh.

II. MỤC TIÊU QUY HOCH NGUYÊN TC PHÁT TRIN T  CHC HÀNH NGHỀ CÔNG CHNG

1. Mục tiêu quy hoạch

- Phát triển t chc hành ngh ng chứng theo một mng lưi gắn kết vi đa bàn dân cư trên toàn tnh nhằm đáp ng kp thi nhu cầu công chng của cá nhân, t chc thc hiện quy đnh pháp lut v công chứng, đm bảo bám sát Tiêu chí Quy hoạch để vận dng vào điều kiện, hoàn cnh c thể của tnh.

- Quy hoạch t chc hành ngh công chứng phải hình thành được "bản đồ" mng lưới tổ chc hành nghề công chng trên đa bàn tnh vslưng quy hoạch, v trí quy hoạch các t chc nh ngh công chứng gắn vi l trình pt triển c thể, tránh vic phát triển "nóng" các t chc hành ngh công chng cũng như kìm hãm s phát triển hợp của các t chc hành ngh công chng; phát triển đng b về s lưng cht lưng dch v của các t chc nh ngh ng chng tăng cường an toàn pháp cho các hợp đồng, giao dịch, phục vụ có hiệu qu cho quá trình xây dng và phát triển tnh Tiền Giang.

- Phù hợp vi ch trương đnh hướng xã hi hóa hoạt đng công chng, chủ yếu phát triển Văn phòng Công chng. Nhng nơi k khăn chưa điu kiện hội hóa hoạt động công chứng th thành lập Phòng ng chng để đáp ng yêu cầu công chứng của nhân dân; đng thi quy đnh l trình chuyn đổi các Phòng Công chng sang hot động theo cơ chế t ch hoàn toàn v i chính.

- Bảo đảm s qun của Nhà nước, sự phát triển n đnh, bền vng của hoạt đng công chứng, góp phần vào s phát triển ổn đnh bền vng của nn kinh tế và yêu cầu ca công nghip hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quc tế, phù hợp với thông l quốc tế.

- Phát triển t chc hành ngh công chng phải đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu qu quản nhà nưc đối với hoạt động ng chng. Việc hội hóa hoạt đng công chng - mt hoạt đng đặc bit, gắn liền vi quyền lực nhà nưc, do đó, phải bưc đi phù hợp, theo quy hoạch l trình c th nhm bảo đm cho s phát triển hoạt đng công chng trên đa bàn tnh đạt hiệu quả cao, đúng với ch trương, chính sách ca Đng, pháp luật của Nhà nước đnh ng phát triển chung của tnh.

2. Nguyên tc phát triển t chức hành ngh công chng

- Phát triển t chc nh ngh công chứng trên đa bàn tnh theo quy hoạch l trình p hp vi tng đa bàn cấp huyn từng giai đon.

- Phát triển t chc nh ngh công chứng tại các đơn vị hành chính slượng yêu cầu ng chng cao.

- Nhà nước bảo đm đáp ng yêu cầu công chng tại các khu vc điều kiện kinh tế - hi khó khăn, đồng thời biện pháp khuyến khích xã hội hóa hoạt đng công chng ti các khu vc này.

- Ưu tiên phát triển Văn phòng Công chng đi ngũ nhân s lành nghề, am hiểu pháp luật, cơ s vật chất đy đủ, thuận lợi cho việc tiếp dân bo đm lưu trtt, áp dng công ngh thông tin vào hoạt động công chng.

III. NI DUNG ĐỀ ÁN

1. Dự báo về nhu cu công chng ính kèm ph lục 03)

2. Ni dung quy hoch

Để thực hiện được các mục tiêu và nguyên tắc pt triển t chc nh nghcông chng đã nêu phần trên, quy hoạch phát triển t chc hành ngh ng chng đưc xây dng trên các cơ sở: Din tích và phân b dân cư, phân b các ngành nghề kinh doanh yêu cầu ng chng cao, d báo tc độ phát triển và nhu cầu công chng ca tng huyện.

Tnh Tiền Giang quy hoạch phát triển t chc hành ngh ng chng trên đa bàn tnh như sau: Tập trung phát triển t chc hành ngh công chng ti các đa bàn huyn Cái Bè, huyn Cai Ly, huyn Tân Phước, huyn Châu Thành, huyn Chợ Gạo, huyn ng Đông; chính sách khuyến khích phát triển tổ chc hành nghề công chứng tại các huyện Tân PĐông và khu vc các xã thuc huyn Cái giáp ranh tnh Đng Tháp, Long An.

Thành lập các Phòng Công chng theo quy hoạch l trình của tnh ti các khu vực điều kiện kinh tế - hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa không Văn Phòng Công chng thành lập. n đnh slượng và nâng cao chất lượng công chứng tại các Phòng Công chng, tiến tới chuyển đổi, xã hội hóa các Phòng Công chng.

Căn cứ vào nhu cầu công chng yêu cu quản n nước về hoạt động công chng, việc quy hoạch phát triển t chc nh ngh công chứng tại tnh thực hiện theo lộ trình 02 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn 1 (t m 2011 đến năm 2015)

n đnh tập trung hoàn thin, ng cao chất lưng hoạt đng ca các Phòng Công chng hiện các Văn Phòng Công chng được thành lập và hoạt đng trong giai đoạn đầu thực hiện Đề án phát triển tổ chc hành nghề công chng được ban hành kèm theo Quyết đnh s2599/QĐ-UBND của y ban nhân dân tnh; thành lập thêm các t chc nh nghề công chng ti các huyn chưa Văn Phòng ng chng đ đáp ng nhu cầu công chng ca cá nhân, tổ chc.

Không thành lập thêm Phòng ng chng; tập trung hoàn thin, nâng cao chất lượng hoạt động các Phòng ng chng, Văn Phòng Công chng hiện có như: n đnh s lưng và cng c, ng cao chất lượng hoạt đng ng chng tại các Phòng Công chng, Văn Phòng Công chng đã đưc tnh lp.

Phát triển các Văn Phòng Công chng tại các đa bàn cấp huyện chưa Văn phòng Công chng các đa bàn cấp huyn yêu cầu công chng cao t6000 hp đng, giao dch tr n/năm và có điều kiện thuận lợi đ thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng; đồng thi biện pháp khuyến khích phù hp để tạo tiền đề cho việc xã hội hóa hoạt động công chng tại các huyn điều kin kinh tế, xã hội khó khăn theo quy hoạch, lộ trình để phục vụ mt cách thun tiện, kp thi cho t chức nhân n.

Số lượng các t chc nh nghề công chng tại tnh giai đoạn 2011 - 2015 18 t chc. Trong đó, gi nguyên s lượng 03 Phòng Công chng, 05 n Phòng Công chng hiện có và tiếp tc cng c, nâng cao chất lượng công chng; đồng thời thành lập thêm 10 Văn phòng ng chng.

Phân b c thể như sau:

- Huyn i : Gi nguyên Văn phòng Công chng hin có (Văn phòng Công chng Mỹ Thun có trsđặt ti xã An , huyện Cái Bè tnh Tin Giang). Thành lp thêm 02 n phòng Công chng: 01 Văn phòng đt ti xã Hậu M Bắc A; 01 Văn phòng đặt ti xã An Hu, huyện Cái Bè, tnh Tin Giang.

- Huyện Cai ly:

+ Đi vi Phòng Công chng: Ginguyên Phòng Công chng hiện có (Phòng ng chng s 3 trụ s đặt tại th trấn Cai Ly, huyện Cai Ly, tỉnh Tiền Giang).

+ Đi với Văn phòng ng chng: Thành lập 02 Văn phòng ng chng:

01 Văn phòng đặt ti xã Bình Phú; 01 Văn phòng đt tại xã M Phưc Tây, huyn Cai Ly, tnh Tiền Giang.

- Huyện Tân Phưc: Thành lập 01 Văn png Công chng tại thị trấn MPhưc, huyện Tân phưc, tnh Tiền Giang.

- Huyện Châu Thành: Giữ nguyên Văn phòng Công chng hiện (Văn phòng Công chng p Bắc tr s đặt tại Thân Cu Nghĩa, huyện Châu Thành, tnh Tiền Giang). Thành lập thêm 01 Văn phòng công chứng đặt tại xã Long Đnh, huyện Châu Thành, tnh Tiền Giang.

- Thành ph M Tho:

+ Đi vi Phòng Công chng: Ginguyên Phòng Công chng hiện có (Phòng Công chng s 1 tr sở đặt ti Phường 7, thành phố M Tho, tnh Tiền Giang).

+ Đi với Văn png Công chng: Giữ nguyên Văn phòng Công chng hiện (Văn phòng ng chng Cu Long tr s đặt ti Phưng 5 và Văn phòng ng chng M Tho tr s đặt tại Phưng 1, thành ph M Tho, tnh Tiền Giang).

- Huyện Ch Go: Thành lập 01 Văn phòng Công chng tại thị trấn ChGo, huyn Chợ Gạo, tnh Tiền Giang.

- Huyện Công Tây: Giữ nguyên Văn phòng Công chng hiện (Văn phòng Công chng Mê Kông có trụ sở đặt ti thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tnh Tiền Giang).

- Thị xã Công: Giữ nguyên Phòng Công chng hiện (Phòng Công chng s 2 tr s đặt ti Phường 3, thị Công, tnh Tiền Giang.

- Huyện Công Đông: Thành lập 02 Văn phòng ng chng tại xã n Tây thị trấn Tân Hòa, huyn Công Đông, tnh Tiền Giang.

- Huyện Tân Phú Đông: Thành lập 01 Văn phòng Công chng tại xã Phú Thnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

b) Giai đoạn 2 (t năm 2016 đến năm 2020):

Hoàn thiện ng cao hiệu qu quản n nước, cng c, nâng cao chất lượng công chứng điều kiện, cơ s vật chất phục v nhân dân tại các t chc hành nghề công chng hiện có, đặc biệt đối vi Văn phòng ng chng; tiếp tục duy trì, n đnh các Phòng Công chng hiện có, ci tạo s vt chất Phòng Công chng s1, xây dng mi tr sở Phòng Công chng s 3.

Đi vi Phòng Công chng: n đnh s lượng nâng cao chất lượng công chng tại các Phòng Công chng, tiến tới chuyn đi, xã hội hóa các Phòng Công chng. Chỉ tnh lập các Phòng ng chng ti khu vực điu kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa mà Văn Phòng Công chng kng thành lập theo quy hoạch l trình của Đề án.

Đi với Văn Phòng Công chng: Giai đoạn t năm 2016 - 2020, tiếp tc thành lập các Văn phòng Công chng tại các đa bàn quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 chưa thành lập (nếu có). Phát triển thêm 04 Văn phòng công chng ti các khu vc yêu cầu phù hợp với đnh hưng của tnh.

Phân b c thể như sau:

- Huyn Châu Thành: Thành lập thêm 01 Văn phòng Công chng đặt ti xãnh Kim, huyn Châu Thành, tnh Tin Giang.

- Thành ph M Tho: Thành lập thêm 02 Văn phòng ng chng trụ s đặt ti đoạn đưng Quc l 50 thuộc đa phận Tân M Chánh và Phưng 10, thành ph M Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Công Tây: Thành lập thêm Văn phòng Công chng đặt tại xã Long Bình, huyn ng Tây, tnh Tiền Giang.

IV. TỔ CHC THC HIN

1. Trách nhiệm ca S pháp

a) Xây dng kế hoch triển khai thc hin Đề án quy hoạch phát triển t  chc hành ngh công chng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án);

b) Chủ trì, phối hợp với các quan, đơn v liên quan t chc thc hin Đề án;

c) Giúp y ban nhân dân tnh đôn đc thực hiện Đề án; tng hợp báo cáo y ban nhân dân tnh kết qu việc thc hiện Đề án; sơ kết, tng kết vic thực hiện Đề án trong tng giai đoạn; tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tnh điều chnh, b sung Đề án khi cần thiết;

d) Tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị thành lập t chc nh nghcông chứng trình y ban nhân dân tnh quyết đnh cho phép thành lập theo quy hoạch đã được p duyệt;

đ) Tiếp nhận, xem xét, kim tra h sơ đề nghị chuyển đổi loi hình Văn phòng ng chứng theo quy đnh trình y ban nhân dân tnh quyết đnh;

e) Tham mưu y ban nhân dân tnh xây dng s dữ liệu hp đng, giao dch liên quan đến bt đng sản đã được công chứng ban hành Quy chế khai thác, s dng cung cấp thông tin, d liệu v hợp đồng, giao dch liên quan đến bất động sản đã đưc công chng;

g) Trình y ban nhân dân tỉnh quyết đnh việc bàn giao h sơ hợp đồng, giao dịch đã chứng thc của y ban nhân dân cp xã, cấp huyn cho t chc hành ngh công chng khi thc hiện chuyn giao việc chng thc các hợp đng, giao dch mà y ban nhân dân cấp huyn, cấp sang tổ chc hành ngh công chng theo quy đnh tại Điểm b, Khoản 4, Điều 26 Ngh đnh s 88/2009/NĐ- CP ngày 19/10/2009 của Chính ph về cấp Giy chng nhận quyn s dụng đt, quyn s hu nhà tài sản khác gắn liền vi đất nhng đa bàn đã t  chc hành ngh công chng đăng hoạt đng;

h) Tổ chc bồi dưng, hướng dẫn nghiệp vụ công chứng cho các t chc hành ngh công chng ti đa phương;

i) Thc hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, to vtổ chc, hoạt động ca các tổ chc hành nghề công chng theo quy đnh của pháp luật;

k) Các nhim v, quyền hạn khác theo quy đnh của pháp luật.

2. Trách nhiệm ca S Nội vụ

a) Phối hợp vi S Tư pháp triển khai, tổ chức thc hiện Đề án;

b) Phối hợp với STư pháp trình y ban nhân dân tỉnh sắp xếp lại các Phòng Công chng nhng đa phương Văn phòng ng chng hoạt động hiệu quả và đề xuất thành lập Phòng ng chng nhng nơi không n phòng ng chứng thành lp.

3. Trách nhiệm ca S Tài chính

a) Phối hợp vi S Tư pháp xây dng d toán và cấp phát kinh phí xây dng và triển khai thc hiện Đề án;

b) Phối hợp với S Tư pháp tham mưu, đ xuất y ban nhân dân tnh c biện pháp h trợ phát triển t chc hành nghề công chng ng dn hoạt động của t chc nh ngh ng chng.

4. Trách nhiệm ca S Kế hoạch Đu tư

Phối hợp với STư pháp tham mưu, đ xuất y ban nhân dân tnh các biện pháp h tr phát trin t chc hành ngh ng chng, trong vic xây dng Quy hoạch tng th phát triển t chc nh ngh ng chứng của tnh và thực hiện các hot đng khác của Đề án.

5. S Tài nguyên Môi trường:

a) Phối hp với S Tư pháp các s, nnh liên quan trong việc thc hiện các hot động ca Đề án;

b) Phối hợp với S Tư pháp xây dng sd liệu v hp đồng, giao dch liên quan đến bt đng sản đã được công chng ban nh quy chế khai thác, sdng, cung cấp thông tin, d liệu v hợp đng, giao dch liên quan đến bt động sản, v đăng giao dch bảo đm đã đưc công chng gia các tổ chc hành ngh công chng trong tnh và cung cp thông tin trong trường hợp yêu cầu của t chc nh ngh công chng ca tnh;

c) Ch trì, phối hp với S Tư pháp các sở, ngành liên quan st h thng pháp luật liên quan đến đất đai; đề xuất, kiến ngh các cơ quan thm quyn sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sa đi, b sung các quy đnh pháp luật về đất đai liên quan đến công chứng, bảo đm s thng nhất, hài hòa trong hoạt động quản đất đai với quản hot đng công chứng.

6. S Xây dựng nhiệm vụ:

a) Phối hp vi S Tư pháp và các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện ca Đề án;

b) Cung cấp các thông tin liên quan thuộc ngành đ làm căn c cho vic xây dựng Quy hoạch phát triển tổ chc hành nghề công chng.

c) Ch trì, phi hợp với S Tư pháp và các S, ngành liên quan soát hthng pháp luật liên quan đến xây dng, nhà ; đề xuất, kiến ngh các cơ quan có thm quyn sửa đổi, b sung hoặc ban nh, sa đi, b sung trong phm vi thm quyn của mình các quy đnh pháp luật v xây dng, n liên quan đến công chứng, bảo đm s thống nhất, hài hòa trong hoạt đng quản xây dng, nhà vi quản hot đng ng chứng.

7. Các S, ngành liên quan:

a) Căn cứ chc ng, nhim vụ quyn hn của mình trách nhim phối hợp với S Tư pháp trong việc thc hiện các hoạt động liên quan ca Đề án;

b) Phối hp vi S Tư pháp xây dng s d liệu v hp đng, giao dch liên quan đến động sản đã được công chng ban hành quy chế khai thác, sdụng, cung cấp thông tin, d liệu v hợp đồng, giao dch liên quan đến đng sản, đã được ng chứng giữa các t chc hành ngh công chng trong tỉnh và cung cấp thông tin trong trưng hp yêu cu của t chc hành ngh công chng của tnh.

8. Trách nhiệm ca y ban nhân dân các huyn, thành ph, th xã:

a) Phối hợp vi S Tư pháp triển khai thc hiện Đề án trên đa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo việc thc hiện đăng ký, cung cấp thông tin, d liệu v đăng ký giao dch bo đm cung cấp thông tin có liên quan đến bất đng sản trên đa bàn quản cho các t chc hành ngh ng chng.

Trong quá trình thc hiện Đề án, nếu phát sinh khó khăn, vưng mắc, các đơn v, đa phương kp thi phản ánh gi về STư pháp để tổng hợp, tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tnh xem xét, gii quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1860/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1860/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực20/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1860/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1860/QĐ-UBND 2011 quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1860/QĐ-UBND 2011 quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1860/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýDương Minh Điều
       Ngày ban hành20/07/2011
       Ngày hiệu lực20/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1860/QĐ-UBND 2011 quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1860/QĐ-UBND 2011 quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

        • 20/07/2011

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/07/2011

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực