Quyết định 1860/QĐ-UBND

Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1860/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 201/SYT-TTr ngày 17/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Phê duyệt kèm theo Quyết định
số 1860/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tnh)

Phần 1.

THỰC TRẠNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chuyên ngành đã được thành lập, từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, nguồn cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng và rất dễ phát sinh những diễn biến phức tạp. Môi trường sống bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt là những yếu tố độc hại ảnh hưởng tới chất lượng các nguồn thực phẩm và sức khoẻ con người. Việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản sau thu hoạch, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi... là những vấn đề bức xúc trong công tác bảo đảm an toàn thực phm; đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội.

Toàn tỉnh có trên 11.000 cơ sở thực phẩm trong đó: 2.141 cơ sản xuất, chế biến; 5.764 cơ sở kinh doanh và 3.278 cơ skinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên vẫn có khoảng trên 6.000 cơ sở trong tổng số hơn 11.000 cơ sở thực phẩm là thuộc loại nhỏ lẻ, hộ gia đình không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mà chỉ thực hiện cam kết hàng năm về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn phát sinh ngộ độc thực phẩm.

Công tác giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng mới chỉ phát huy được ở tuyến tỉnh. Tuyến huyện thành ph, xã phường thị trn đã làm nhưng kết quả chưa cao do chưa tạo được những hình thức truyền thông thuyết phục, nội dung hình thức chưa phong phú. Bên cạnh đó, một bộ phận người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm chưa tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Một bộ phận lớn người tiêu dùng còn dễ dãi, chủ quan trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm không an toàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về an toàn thực phẩm đã được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục trong thời gian qua. Bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực trong thái độ, trách nhiệm và ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuy nhiên, việc xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế, nhất là tuyến huyện, xã phường thị trấn.

Công tác bảo đảm an toàn thực phm liên quan tới tất cả các cung đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm từ nuôi trồng, thu hoạch, sản xuất chế biến, lưu thông bảo quản và tiêu dùng. Ở mỗi cung đoạn lại có tính đặc thù riêng đòi hỏi phải có sự quản lý, kiểm tra giám sát khác nhau của mỗi cấp, ngành.

Chính những thực trạng trên cho thấy trong thời gian tới, tỉnh ta phải tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Phần 2.

KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

A. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung.

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội gắn liền với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng, phát huy vai trò quản lý của các ngành, các cấp chính quyền, các cá nhân, tổ chức và người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay; tiến tới chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, chế biến, bảo quản vận chuyển tới người tiêu dùng một cách hiệu quả, nhằm bảo vệ sức khỏe con người, đáp ng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

Đến năm 2015: Các quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng được triển khai trên cơ sở hệ thống quản lý đủ mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt và toàn diện tới việc cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm ở tỉnh ta.

2. Các mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng:

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 90% người quản lý (bao gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo các Sở chuyên ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm) hiểu và thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong công tác quản lý về An toàn thực phẩm;

- 80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có kiến thức và thực hành đúng về đảm bảo An toàn thực phẩm;

- 70% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 100% các cán bộ tuyến tỉnh, huyện trực thuộc các Sở ban ngành chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao;

- Hình thành và áp dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, phân tích một số nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn;

Mục tiêu 3: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 100% sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 60% các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có quy mô công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) hoặc các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phm tiên tiến.

- Ít nhất 50% cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP (Thực hành sản xuất tốt), GHP, HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), ISO 9001, ISO 22000... ; khuyến khích các cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô nhỏ áp dụng các hệ thống này.

Mục tiêu 4: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Chỉ tiêu đến năm 2015:

- 60% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa điểm cố định, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% siêu thị được kiểm soát an toàn thực phẩm; 70% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát); 50% người kinh doanh thực phẩm tại các điểm bán thức ăn di động có kiến thức và thực hành đúng về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mục tiêu 5: Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tỉnh.

Chỉ tiêu đến năm 2015: Phấn đấu tỷ lệ bị ngộ độc thực phẩm cấp tỉnh tại các bữa ăn đông người được ghi nhận dưới 20 người/100.000 dân.

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điu hành.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý ATTP theo đúng phân cấp quản lý của các ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện thành phố tới xã phường thị trấn.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm với các thành phần tham gia phù hợp với từng giai đoạn, nâng cao vai trò của Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo địa phương, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành trong đó ngành Y tế làm đầu mối.

- Xây dựng các văn bản, quy chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành nhằm phát huy hiệu quả tối đa công tác chủ động kiểm soát được chất lượng an toàn thực phẩm theo chuyên môn và lĩnh vực ngành mình phụ trách.

2. Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về an toàn thực phm.

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

+ Thực hiện phân cấp đi đôi với đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tuyến cơ sở trong quản lý an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đựợc giao.

+ Tăng cường công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp, bảo đảm sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ giết mổ và vệ sinh thú y, vệ sinh thủy sản; kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

+ Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm:

+ Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, chợ, cảng, trường học, khu công nghiệp; quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết không để các Cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm.

+ Tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, giám sát các mối nguy an toàn thực phẩm. Tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh đu tư nâng cp phòng kim nghiệm ATVSTP đến năm 2015 đạt yêu cầu tiêu chuẩn kiểm nghiệm được các chỉ tiêu cơ bản chất lượng ATTP trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, từng bước triển khai áp dụng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh một cách hiệu quả.

+ Hoàn thiện và áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP - các quy định của Việt Nam về thực hành chăn nuôi tốt) và các sổ tay hướng dẫn GAP, GAHP trong rau, quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

+ Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, tư vấn và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000).

3. Nhóm giải pháp về nguồn lực.

Tăng cường đào tạo, tập huấn về an toàn thực phẩm:

- Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm.

- Đưa nội dung giáo dục an toàn thực phẩm vào các cấp học phổ thông.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học: Khuyến khích các cá nhân, tập thể thuộc các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ tích cực tham mưu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá và đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh.

Xã hội hóa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm:

- Phát triển, khuyến khích các cá nhân, tchức tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến, trồng trọt tạo ra nguồn nguyên liệu và thực phẩm an toàn cung cấp cho người tiêu dùng.

- Khuyến khích các cơ sở duy trì tốt điều kiện an toàn thực phẩm.

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

C. TRÁCH NHIỆM T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh

Xây dựng các nội dung, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng chung trong chiến lược dài hạn về an toàn thực phẩm của tỉnh, kiểm tra các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch dài hạn về hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch hoạt động An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm; đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện trách nhiệm được phân công về bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

- Chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai phổ biến các văn bản pháp luật, luật an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công;

- Chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ các cá nhân, tập thể triển khai áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp đối với sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm;

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm các khâu từ sản xut, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phm;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy ra ngộ độc thực phẩm, quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm;

- Chủ động kiểm soát các dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và các sản phẩm nông sản, thủy hải sản, cảnh báo các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đối với nhóm sản phẩm thực phẩm do ngành quản lý.

4. Sở Công thương

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ngành khác liên quan trong việc triển khai các giải pháp, các chương trình, đề án, phổ biến các văn bản pháp luật, luật an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý của ngành, thực hiện kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, đặc biệt là các chợ đầu mối;

- Kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém cht lượng, nhập lậu.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, rà soát, hướng dẫn các quy định thực hiện việc chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy và các quy định liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn và nhãn sản phẩm thực phẩm; có chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế tchức tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm trong các trường học, huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng lộ trình đưa nội dung an toàn thực phẩm vào giáo trình giảng dạy ở các cấp học.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học, xây dựng các mô hình kiểu mẫu bếp ăn bảo đảm an toàn thực phẩm ở các trường học đặc biệt là cấp tiểu học và các trường mầm mon kể cả các trường dân lập trên phạm vi toàn tỉnh.

7. S Kế hoạch và Đầu tư

- Tích cực huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Xây dựng, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp gắn liền với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được coi trọng và phát triển bền vng.

8. S Tài chính

- Bố trí đủ ngân sách cho các hoạt động thực hiện kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án bảo đảm an toàn thực phấm. Kim tra, giám sát việc sử dụng kinh phí; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực an toàn thực phm.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình các cấp từ tỉnh đến cấp xã, các đội thông tin lưu động, hệ thống truyền thanh ở xã, phường dành thi lượng xây dựng các chuyên đề, chuyên mục phù hợp để phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động bảo đảm an toàn thực phm cho nhân dân.

10. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm gắn liền các hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực của các vùng miền vi hoạt động du lịch; xây dựng nếp sống văn hoá đi đôi với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

11. Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm của nhân dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chỉ đạo các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng hải quan và cơ quan của địa phương kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán các sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Nội vụ

- Phối hợp với các sở, ban ngành xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều chuyn cán bộ đảm bảo cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại các đơn vị đủ số lượng, chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị được giao.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Nâng cao vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, n định an ninh, chính trị quốc phòng phải đi liền với công tác An toàn thực phẩm góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các địa phương;

- Đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động đầu tư ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm, có quy hoạch cụ thể các vùng sản xuất an toàn cho lĩnh vực nông nghiệp khi xây dựng mô hình nông thôn mới;

- Chỉ đạo, triển khai và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường ph, chợ, cảng, trường học, khu công nghiệp và chế xuất; quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Triển khai công tác vận động, giáo dục phát động các phong trào bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng làng, xã văn hóa ở khu dân cư, nhằm thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

14. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng

- Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cho các thành viên trong hội, các tầng lp nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, đặc biệt là các làng nghề, mô hình sản xuất nhỏ, tập trung;

- Tích cực đấu tranh với các hành vi cố ý làm trái các quy định trong việc sản xuất, sử dụng thực phẩm không đúng quy định trong cộng đồng, làng xã.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Triển khai công tác vận động, giáo dục phát động các phong trào bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng làng, xã văn hóa ở khu dân cư, nhằm thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì phát động phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phm.

b) Phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cho phụ nữ; đặc biệt là các bà nội trợ, chị em kinh doanh, sản xuất thực phm quy mô nhỏ lẻ.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

a) Phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón.

b) Chủ trì phát động phong trào sáng kiến, việc làm tốt về bảo đảm an toàn thực phẩm, tích cực đấu tranh vi các hành vi mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng, làng xã.

c) Phối hợp với các ban, ngành phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phm.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Hàng năm, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính phối hợp vi các ngành liên quan và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch năm theo quy định của Luật ngân sách trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện kế hoạch này bao gồm: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các dự án tài trợ, hợp tác quc tế, xã hội hóa.

E. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Giai đoạn 1: Đến hết năm 2013, triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động. Trong đó ưu tiên thực hiện các hoạt động chính như: Kiện toàn BCĐ các cấp, đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông về ATTP trong cộng đồng. Xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới quản lý ATTP từ tỉnh, huyện thành phố tới xã phường thị trấn. Xây dựng các mô hình điểm trong chăn nuôi, trồng trọt, giết mổ, chế biến, chợ và các điểm buôn bán thực phẩm tập trung. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về ATTP từ sản xut đến lưu thông trên thị trường.

- Giai đoạn 2 (2014-2015): Đánh giá rút kinh nghiệm giai đoạn 1, mở rộng hoạt động trong đó ưu tiên thực hiện các hoạt động chuyên môn sâu như kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, thiết lập hệ thống cảnh báo nhanh thực phẩm không an toàn, hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, nhân rộng các mô hình điểm. Đánh giá các kết quả đã đạt được thông qua các chỉ tiêu của kế hoch để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn tiếp theo 2015-2020.

Trên đây là kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015. Yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, BCĐ liên ngành ATVSTP tỉnh, huyện, thành phố trên cơ sở mục tiêu và giải pháp chung, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các đề án, kế hoạch và triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện, gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Y tế đôn đốc, hướng dẫn các cấp, ngành thực hiện Kế hoạch này và hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1860/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1860/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực13/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1860/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1860/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýCao Thị Hải
        Ngày ban hành13/08/2012
        Ngày hiệu lực13/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm

           • 13/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực