Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thay thế bởi Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1861/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003);

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2007 của Bộ GTVT về việc tách phần GPMB và TĐC dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà nội -Thái Nguyên giai đoạn I thành tiểu dự án độc lập qua địa phận tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; và Quyết định số1649/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chuyên viên giúp Ban chỉ đạo, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, thành lập theo Quyết định số1649/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký . Khi dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên hoàn thành và kết thúc. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Công, Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên, Ban quản lý các dự án 18, thuộc Bộ Giao thông vận tải và các Thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tỉnh uỷ ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh TN;
- Thường trực HĐND tỉnh;
( để báo cáo )
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
( phối hợp thực hiện )
- Như điều 3 (thực hiện).
- LĐVP Đ/c Hoa, Đ/c Cảnh;
- Lưu: VT, TH, SXKD, TNMT, XDCB, GPMB;
Ng/QĐ/tháng9/01/50 bản

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN
( Kèm theo Quyết định số: 1861/2007/QĐ-UBND ngày 13 /9/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban chỉ đạo và tổ Chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ( BTGPMB) dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số: 1649/QĐ-UBND ngày 20/8/ 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo.

- Ban quản lý Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư được thành lập theo quyết định số: 1697/SGTVT-KTKH ngày 23/8/2007 của Sở Giao thông vận tải. Trực thuộc và chịu sự chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh: xây dựng kế hoạch và biện pháp, đồng thời chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, thuộc dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, do Bộ Giao thông vận tải chuyển giao cho địa phương.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phục vụ cho công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

- Chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về thu hồi đất, về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các quy định khác có liên quan. Nghiên cứu đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh vận dụng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sịnh trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác BTGPMB đảm bảo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo để giải quyết kịp thời những khiếu nại của nhân dân theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và các quy định khác có liên quan.

- Ban chỉ đạo hoạt động theo quy chế và theo phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.

Điều 3: Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên:

- Giúp Ban chỉ đạo dự thảo kế hoạch để tổ chức, thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB để dự án triển khai thực hiệưn đúng với kế hoạch chung.

- Tập huấn nghiệp vụ cho Hội đồng bồi thường và Ban giải phóng mặt bằng thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên để thực hiện tốt công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

- Giúp Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, liên quan đến nhiệm vụ của ngành và của từng thành viên Ban chỉ đạo.

Chương II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4: Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Nội dung cuộc họp được thông báo bằng văn bản. Các thành viên Ban chỉ đạo đều phải dự họp đầy đủ và đóng góp ý kiến bằng văn bản. Trưởng Ban chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ của các thành viên để giao nhiệm vụ và chuẩn bị nội dung báo cáo trong từng kỳ giao ban.

- Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo mỗi tháng họp một lần, trường hợp cần thiết thì triệu tập cuộc họp bất thường.

- Tổ chuyên viên mỗi tháng họp ít nhất 1 lần và tham dự các cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo.

- Khi cần thiết Ban chỉ đạo Trưng tập hoặc biệt phái Tổ chuyên viên để tăng cường cho các huyện, thành phố, thị xã nơi có dự án đi qua.

Điều 5: Mối quan hệ giữa các Thành viên và Hội đồng bồi thường thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên.

- Các Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án trong lĩnh vực quản lý dự án của ngành mình và có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ đạo về tiến độ thực hiện dự án và kết quả công tác theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ kế hoạch chung.

Điều 6: - Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc trích từ nguồn kinh phí của dự án. Trường hợp không đủ chi cho các hoạt động, ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Nơi làm việc của Ban Chỉ đạo và nơi giao dịch liên quan đến dự án đặt tại Trụ sở Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên. Giám đốc Sở giao thông vận tải có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên làm nhiệm vụ theo sự phân công.

- Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, để giao dịch và thông tin trong quá trình hoạt động liên quan đến công tác BTGPMB Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 7: Trưởng Ban chỉ đạo:

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ kế hoạch, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để dự án triển khai thực hiện đúng kế hoạch chung.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì giao ban hàng tháng để nắm tình hình thực hiện dự án và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Điều 8: Các thành viên:

1. Ông Lê Đình Thi: Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Ban làm nhiệm vụ thường trực;

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành theo dõi quá trình tổ chức thực hiện tiến độ dự án; Tổng hợp các vướng mắc, những vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp và cơ chế chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết cụ thể .

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban định kỳ. Chuẩn bị báo cáo thường kỳ của Ban chỉ đạo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện, lập kế hoạch triển khai cho kỳ sau.

- Điều hành phân công các thành viên và Tổ chuyên viên giúp việc khi cần thiết.

2. Ông Lê Văn Tuấn: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Ban chỉ đạo:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND thành phố Thái Nguyên, UBND thị xã Sông Công, UBND huyện Phổ Yên nghiên cứu, trao đổi và thống nhất ý kiến, đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc chỉ đạo thực hiện việc vận dụng cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phù hợp với chính sách, quy định của pháp luật giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong công tác BTGPMB.

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cử chuyên viên tập huấn nghiệp vụ về trình tự, thủ tục lập phương án bồi thường cho Hội đồng bồi thường các huyện thành phố thị xã.

- Báo cáo tiến độ thực hiện của dự án liên quan đến ngành mình theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3. Ông Trương Văn Phụng: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

- Giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách Tổ chuyên viên giúp việc để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập hợp và đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Tham gia hội đồng thẩm định của tỉnh.

- Giải quyết những công việc liên quan đến việc thực hiện dự án thuộc chức năng của ngành Giao thông vận tải.

4. Ông Bùi Thanh Sơn: Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài Nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện việc thu hồi đất cho dự án và các khu tái định cư. Tham gia hội đồng thẩm định của tỉnh.

- Cử chuyên viên tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

5. Ông Phạm Văn Minh: Phó Giám đốc Sở Xây dựng:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của công tác liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng như: Công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, giá bồi thường tài sản - vật kiến trúc.

- Phối hợp với các ngành và Hội đồng bồi thường thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án.

- Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến ngành mình theo yêu cầu của Trưởng Ban. Tham gia hội đồng thẩm định của Tỉnh

- Cử người tập huấn nghiệp vụ cho các Hội đồng giải phóng mặt bằng liên quan đến công tác bồi thường.

6. Ông Lê Văn Ninh: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của dự án liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư như: thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định lựa chọn nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, và di dời các công trình công cộng phục vụ dự án.

- Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến ngành mình theo yêu cầu của Trưởng Ban.

7. Ông Mai Thanh Bình: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

- Có trách nhiệm về các công việc có liên quan đến Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện dự án. Tham gia hội đồng thẩm định của tỉnh.

- Chỉ đạo Chuyên viên Văn phòng kịp thời giải quyết các công việc có liên quan giúp UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt, hoặc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện dự án.

8. Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Công, Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên:

- Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia tích cực và ủng hộ các cơ quan nhà nước trong quá thực hiện công tác BTGPMB để thực hiện dự án.

- Công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện dự án; Công khai chính sách bồi thường, tiến độ thực hiện, công khai diện tích đất đai thu hồi; công khai đơn giá bồi thường hỗ trợ; công khai phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nhân dân biết và thực hiện các dự án.

- Chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng trong việc:

+ Lập kế hoạch thực hiện thu hồi đất và lập phương án dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư để trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Phối hợp với chủ dự án giải phóng mặt bằng để chi trả bồi thường và bố trí di dân tái định cư theo kế hoạch

+ Xem xét, kiểm tra hồ sơ pháp lý về nhà, đất, tài sản của các hộ dân làm cơ sở cho công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Kịp thời giải quyết những vướng mắc và khiếu kiện của nhân dân về bồi thường hỗ trợ, tái định cư; nhằm ngăn chặn và hạn chế những khiếu kiện vượt cấp, đông người.

+ Kiên quyết xử lý đối với các hộ cố tình không chấp hành các Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc có hành vi cản trở gây khó khăn trong việc thực hiện công tác BTGPMB.

9. Ông Đỗ Ngọc Phan: Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Phối hợp với các đoàn thề quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, là đầu mối tập hợp các đoàn thể tham gia vận động nhân dân.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và tham gia thực hiện công tác thu hồi đất để thực hiện dự án, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời đề xuất với Ban chỉ đạo để có phương án giải quyết cụ thể nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công việc được phân công với Ban chỉ đạo.

10. Bà Lương Thị Đài: Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

- Phối hợp với cấp uỷ Đảng các địa phương để tuyên truyền vận động Đảng viên và nhân dân nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện công tác thu hồi đất BTGPMB để thực hiện dự án.

- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện dự án liên quan đến đơn vị mình theo yêu cầu của Trưởng Ban.

11. Ông Phan Hữu Minh - Tổng biên tập Báo Thái Nguyên. Ông Phạm Văn Tịnh - Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

- Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác thu hồi đất. Kịp thời đưa tin điển hình tiên tiến, nhân rộng trong nhân dân để thực hiện dự án. Phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

- Báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công tác theo yêu cầu của trưởng ban.

12. Ông Bùi Hải Tú: Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các ngành đề xuất quan điểm, hướng xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến dự án.

- Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện dự án liên quan đến ngành mình theo yêu cầu của Trưởng Ban.

13. Ông Vũ Hùng: Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Nắm tình hình và đề xuất những biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng dự án.

- Phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng, hoặc bảo vệ thi công theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

- Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện liên quan đến ngành mình theo yêu cầu của Trưởng Ban.

14. Ông Lê Anh Tuấn: Quyền Tổng Giám đốc Ban quản lý các dự án 18 - Bộ Giao thông vận tải.

- Phối hợp với Ban quản lý Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, để thực hiện những tác nghiệp về chuyên môn kỹ thuật và những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác BTGPMB.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các địa phương để xử lý những công việc đột xuất phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Uỷ ban nhân dân thị xã Sông Công, Uỷ ban nhân dân huyện Phổ Yên thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này.

Điều 10: Trong quá trình tổ chức thực hiện có nội dung, nhiệm vụ chưa phù hợp, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành kịp thời phản ánh về thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1861/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1861/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2007
Ngày hiệu lực13/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1861/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1861/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Kim
        Ngày ban hành13/09/2007
        Ngày hiệu lực13/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng