Quyết định 1862/QĐ-TTg

Quyết định 1862/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1862/QĐ-TTg 2017 giám sát đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu hóa chất trên biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn du, hóa chất độc trên bin giai đoạn 2018 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo đến năm 2020, hoàn thiện khung pháp lý, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

2. Yêu cầu

Bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên bin khi có tình huống xảy ra.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

2. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

3. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

4. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát, đánh giá rủi ro, khc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

5. Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

III. NHIỆM VỤ CỤ TH: (Phụ lục kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách nhà nước;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn vốn hp pháp khác theo quy định của pháp luật;

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các bộ, cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện hàng năm trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dn thi hành.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch;

b) Chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phi hp với các bộ, ngành liên quan đxuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao trong Kế hoạch.

2. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm:

a) Chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch;

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cu nạn; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có biển;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cu nạn; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, CN, KTTH;
- Lưu: VT, NC (2)
. KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

1

Xây dựng Quy chế phối hợp trong giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018-2020

2

Xây dựng, ban hành Quy trình giám sát sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018 - 2020

3

Xây dựng, ban hành Quy trình giám sát sự cố hóa chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018 -2020

4

Xây dựng, ban hành Quy trình khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường do sự cố hóa chất độc trên biển gây ra

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông; vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2018-2019

5

Xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật xử lý ô nhiễm dầu bng phương pháp phân hủy sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan

2018-2019

6

Xây dựng, ban hành Quy trình đánh giá, xác định thiệt hại về môi trường, xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường do sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018-2019

7

Xây dựng, ban hành Quy trình lập hồ sơ đòi bi hoàn thiệt hại do sự chóa chất độc trên biển gây ra

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018-2019

8

Xây dựng, ban hành Quy trình kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan

2018-2020

9

Xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật thử định tính, bán định lượng và định lượng các chỉ tiêu hóa học của mẫu nước biển phục vụ công tác giám sát, khắc phục và giải quyết hu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018 -2020

10

Xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trưng do dầu tràn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan

2018 -2019

11

Xây dựng cơ chế hỗ trợ, đền bù, khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất độc trên biển gây ra đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan

2018

II

Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

12

Xây dựng Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019 -2020

13

Xây dựng Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019-2020

14

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019-2020

15

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019 - 2020

16

Xây dựng Đề án phát triển mô hình dịch vụ công, xã hội hóa hoạt động khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2019 - 2020

III

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hu quả s c tràn dầu, hóa chất độc trên bin

17

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2018 - 2020

18

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa ;chất độc trên biển

Bộ Công Thương

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

2018-2020

IV

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

19

Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc du tràn hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan

2018 -2020

20

Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm dầu trên biển bằng phương pháp phân hủy sinh học (bioremediation)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan liên quan

2018 -2020

21

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo cầm tay và các bộ thử kèm theo phục vụ giám sát nhanh độc t CN-, phenol và một số kim loại nặng trong môi trường biển

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Đại học Quốc gia Hà Nội

2018 - 2019

22

Nghiên cứu tích hợp công nghệ 3S (RS-GIS-GPS) và các quá trình thủy động lực trong giám sát, dự báo và đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu gây ra

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trưng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ

2018-2020

23

Nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và giải pháp phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh tại vùng biển ven bờ Việt Nam do sự cố tràn dầu, hóa chất độc và xây dựng sổ tay hướng dẫn về quy trình, biện pháp phục hồi môi trường, nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh tại vùng biển ven bờ do sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2018-2020

V

Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất đc trên biển

24

Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khc phc, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan

2018-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1862/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1862/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1862/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1862/QĐ-TTg 2017 giám sát đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu hóa chất trên biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1862/QĐ-TTg 2017 giám sát đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu hóa chất trên biển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1862/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1862/QĐ-TTg 2017 giám sát đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu hóa chất trên biển

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1862/QĐ-TTg 2017 giám sát đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu hóa chất trên biển

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực