Quyết định 1862/QĐ-UBND

Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1862/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh Bình Định tại Tờ trình số: 163/TTr-SNN ngày 24 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thời gian giải quyết

(3)

Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

 

(4)

TTHC được công btại Quyết định của Chtịch UBND tỉnh

(3A)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo cơ quan

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào strả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh)

1

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đđiều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

10 ngày (Đối với cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện)

1/2 ngày

Phòng Nuôi trng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

03 ngày (Đối với cp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện)

1/2 ngày

Phòng Nuôi trng Thủy sản thuộc Chi cục Thy sản: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/4 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/4 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

2

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đđiều kiện sản xuất thức ăn thủy sn, sản phm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

10 ngày (Đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sn xuất thức ăn thủy sn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trng thủy sản)

1/2 ngày

Phòng Nuôi trng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

03 ngày (Đối với cp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trng thủy sản)

1/2 ngày

Phòng Nuôi trng Thủy sản thuộc Chi cục Thy sản: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/4 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/4 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sn: 1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

3

Cấp phép Nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)

45 ngày (Đối với cấp phép nuôi trng thủy sản trên biển)

1/2 ngày

Phòng Nuôi trồng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sn: 40 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 35 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 04 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 04 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

15 ngày (Đối với cấp lại Giấy phép nuôi trng thủy sản trên bin trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị hng, có sự thay đổi, bổ sung thông tin)

1/2 ngày

Phòng Nuôi trồng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 13 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết:  11 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

4

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện Nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

10 ngày

1/2 ngày

Phòng Nuôi trồng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

5

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cp, quý, hiếm có ngun gốc từ nuôi trồng

07 ngày

1/2 ngày

Phòng Nuôi trồng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 05 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

6

Xác nhận nguồn gc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thy sn nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

03 ngày

(Đối với xác nhận nguồn gốc)

1/2 ngày

Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sn thuộc Chi cục Thủy sản: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/4 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/4 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

07 ngày

(Đối với xác nhận mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực)

1/2 ngày

Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 05 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

7

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sđủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

10 ngày

1/2 ngày

Chi cục Thủy sản: 08 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Chi cục phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Phòng Quản lý tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục giải quyết: 07 ngày, cụ thể:

- Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

- Chuyên viên giải quyết: 06 ngày;

- Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1/2 ngày.

3. Lãnh đạo Chi cục duyệt kết quả: 1/2 ngày.

Giám đốc Sở: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

8

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

06 ngày (Đối với cấp mới)

1/2 ngày

Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục Thủy sn: 04 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sn:  01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

03 ngày (Đối với cấp lại)

1/2 ngày

Phòng Khai thác và PTNLTS thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/4 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/4 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản ký duyệt:

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

9

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

03 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản: 1,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/4 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/4 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sn:   1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

10

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trng thủy sản lng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

05 ngày

1/2 ngày

Phòng Nuôi trồng Thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản: 03 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

 

Tổng cộng: 10 thủ tục

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1862/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1862/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1862/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1862/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1862/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1862/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1862/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản Bình Định

           • 04/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực