Quyết định 1864/QĐ-UBND

Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo về trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1864/QĐ-UBND 2019 định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp cao đẳng nghề Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1864/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐỐI VỚI 09 NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2440/TTr-LĐTB&XH ngày 21/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo về trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư s 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14/8/2018, cụ thể như sau:

1. Nghề “Điện công nghiệp” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

2. Nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

3. Nghề “Vận hành máy thi công nền” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

4. Nghề “Vận hành cần, cầu trục” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

5. Nghề “Kỹ thuật xây dựng” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

6. Nghề “Bảo vệ thực vật” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

7. Nghề “Chế biến và bo quản thủy sản” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

8. Nghề “Quản trị mạng máy tính” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

9. Nghề “Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas” trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan rà soát tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kịp thi bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đi với các nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, các cơ sở giáo dục nghnghiệp và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương b
inh và Xã hi;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
-
UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- VP
UBND tỉnh: + LĐVP, KT, TH;
+ Lưu: VT, KG-VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1864/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1864/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực08/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1864/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1864/QĐ-UBND 2019 định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp cao đẳng nghề Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1864/QĐ-UBND 2019 định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp cao đẳng nghề Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1864/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành08/11/2019
        Ngày hiệu lực08/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1864/QĐ-UBND 2019 định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp cao đẳng nghề Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1864/QĐ-UBND 2019 định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp cao đẳng nghề Bắc Giang

           • 08/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực