Quyết định 1865/QĐ-UBND

Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1865/QĐ-UBND 2019 kinh tế kỹ thuật trình độ sơ cấp đối với 09 nghề tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1865/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI 09 NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định s 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2439/TTr-LĐTB&XH ngày 21/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo về trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Nghề Vận hành xe nâng;

2. Nghề Lái xe Ô tô hạng B2;

3. Nghề Lái xe Ô tô hạng C;

4. Nghề Sửa chữa xe gắn máy;

5. Nghề Hàn;

6. Nghề Sửa chữa điện dân dụng;

7. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

8. Nghề May thi trang;

9. Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hp với các ngành, đơn vị có liên quan rà soát tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời bsung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đi với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thư
ơng binh và Xã hội;
- Tổng cục Giáo
dục nghề nghiệp;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tnh;
- VP UBND t
nh:
+ LĐVP, KT, TH;
+ Lưu: VT, KG-VX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1865/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1865/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực08/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1865/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1865/QĐ-UBND 2019 kinh tế kỹ thuật trình độ sơ cấp đối với 09 nghề tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1865/QĐ-UBND 2019 kinh tế kỹ thuật trình độ sơ cấp đối với 09 nghề tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1865/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành08/11/2019
        Ngày hiệu lực08/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1865/QĐ-UBND 2019 kinh tế kỹ thuật trình độ sơ cấp đối với 09 nghề tỉnh Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1865/QĐ-UBND 2019 kinh tế kỹ thuật trình độ sơ cấp đối với 09 nghề tỉnh Bắc Giang

            • 08/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực