Quyết định 1866/QĐ-UBND

Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2019 quy định về sử dụng chung cơ sở vật chất giữa Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về sử dụng chung cơ sở vật chất Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/01/2018;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại Công văn số 247/ĐHHĐ-KHTC ngày 24 tháng 4 năm 2019; của Sở Tài chính tại Công văn số 1055/STC-QLCS-GC ngày 28/3/2019; của Sở Tư pháp tại Công văn số 616/STP-XDVB ngày 24/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng chung cơ sở vật chất giữa Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY ĐỊNH

VỀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định danh mục cơ sở vật chất dùng chung; trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý cơ sở vật chất dùng chung; trách nhiệm của đơn vị phối hợp sử dụng cơ sở vật chất dùng chung.

Điều 2. Đối tượng phạm vi áp dụng

1. Trường Đại học Hồng Đức.

2. Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

(Sau đây gọi tắt là: Đơn vị)

Điều 3. Yêu cầu khi sử dụng cơ sở vật chất

1. Phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự tại nơi sử dụng cơ sở vật chất.

2. Phải có biên bản giao, nhận cơ sở vật chất trước và sau khi kết thúc việc sử dụng tài sản.

3. Trong thời gian sử dụng nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản thì phải bồi thường và khắc phục sửa chữa theo quy định.

Điều 4. Danh mục cơ sở vật chất dùng chung

1. Cơ sở vật chất do Trường Đại học Hồng Đức quản lý

a) Sân bãi tập thể thao (sân bóng đá, sân cầu lông, sân bóng rổ, sân tennis, sân bóng chuyền, sân tập điền kinh...).

b) Nhà ở sinh viên 13 tầng.

c) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

d) Hội trường lớn (đang được đầu tư).

đ) Thư viện (đang được đầu tư)

2. Cơ sở vật chất do Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa quản lý

a) Nhà biểu diễn 500 chỗ ngồi (đang được đầu tư).

b) Nhà tập đa năng (đang được đầu tư).

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý cơ sở vật chất dùng chung

1. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất thuộc quyền quản lý của đơn vị.

2. Hàng năm, tổng hợp, lập dự toán kinh phí thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa nhỏ đối với cơ sở vật chất dùng chung, đáp ứng nhu cầu sử dụng của đơn vị, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt giao trong dự toán ngân sách hàng năm.

3. Khi có nhu cầu nâng cấp, sửa chữa lớn, đầu tư bổ sung hạng mục mới để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp xây dựng dự toán, phương án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị.

5. Ban hành nội quy, quy chế sử dụng cơ sở vật chất;

6. Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị đề xuất để bố trí lịch, thời khóa biểu cụ thể, chi tiết cho các hoạt động.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị phối hợp sử dụng cơ sở vật chất dùng chung

1. Đơn vị khi sử dụng cơ sở vật chất phải thực hiện đúng nguyên tắc, nội quy, quy định và quy trình về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước và của đơn vị quản lý cơ sở vật chất.

2. Đơn vị muốn sử dụng cơ sở vật chất phải có văn bản đề nghị và thông báo lịch, thời khóa biểu cho đơn vị được giao quản lý cơ sở vật chất dùng chung để có kế hoạch phối hợp thực hiện.

3. Chi trả cho đơn vị được giao quản lý cơ sở vật chất dùng chung kinh phí để bù đắp chi phí điện, nước, xăng dầu, nhân công phục vụ và các chi phí khác có liên quan nhưng không bao gồm khấu hao tài sản cố định.

Điều 7. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng chung cơ sở vật chất

1. Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất dùng chung hiện có của hai đơn vị.

2. Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất nói trên đúng mục đích trên tinh thần liên thông liên kết và phát huy tinh thần cộng đồng, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa triển khai, chỉ đạo việc thực hiện quy định sử dụng chung cơ sở vật chất theo đúng nội dung, trách nhiệm, thời hạn quy định.

2. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, và cá nhân có liên quan kịp báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về sử dụng chung cơ sở vật chất Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về sử dụng chung cơ sở vật chất Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1866/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về sử dụng chung cơ sở vật chất Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về sử dụng chung cơ sở vật chất Thanh Hóa

            • 17/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực