Quyết định 1866/QĐ-UBND

Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung là máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và bàn ghế học sinh các cấp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về tài sản mua sắm là thiết bị văn phòng bàn ghế học sinh Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN VÀ BÀN GHẾ HỌC SINH CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1094/STC-GCS ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc liên quan danh mục mua sm tài sản tập trung thuộc phạm vi của thành phố và đxuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sm tập trung là máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và bàn ghế học sinh các cấp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nng gồm 05 loại tài sản sau:

1. Bàn ghế học sinh sử dụng phòng học thông thường thuộc các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)

2. Máy vi tính để bàn

3. Máy vi tính xách tay

4. Máy in

5. Máy photocopy

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, các PCT và
UV UBND;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Cổng Thông tin điện tử TPĐN;
- VP UBND TPĐN: KT, QLĐTư;

- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/04/2019
Ngày hiệu lực 26/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về tài sản mua sắm là thiết bị văn phòng bàn ghế học sinh Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về tài sản mua sắm là thiết bị văn phòng bàn ghế học sinh Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 26/04/2019
Ngày hiệu lực 26/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về tài sản mua sắm là thiết bị văn phòng bàn ghế học sinh Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1866/QĐ-UBND 2019 về tài sản mua sắm là thiết bị văn phòng bàn ghế học sinh Đà Nẵng

  • 26/04/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực