Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế chuyển sang mục đích sử dụng khác Cao Bằng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1182/TTr-SNN ngày 13/11/2015; báo cáo thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 1266/STC-QLG ngày 30/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, cây đại diện là cây Thông Mã Vỹ, mức giá là: 50.000.000 đồng/ha (Năm mươi triệu đồng/héc ta).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND
tỉnh;
- VP: PCVP (đ/c Nhung);
CV (Khánh);
- Lưu: VT, (TM
HD)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế chuyển sang mục đích sử dụng khác Cao Bằng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 187/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế chuyển sang mục đích sử dụng khác Cao Bằng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu187/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Bích Ngọc
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế chuyển sang mục đích sử dụng khác Cao Bằng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế chuyển sang mục đích sử dụng khác Cao Bằng 2016

            • 29/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực