Quyết định 1873/QĐ-UBND

Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1873/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG THÍ ĐIỂM CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2005

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 70/TTr-SVHTTDL ngày 11/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- TT: TU
, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Tập đoàn VNPT, VNPT Lào Cai;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh,
Cổng TTDL tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, VX
(1,3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG THÍ ĐIỂM CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc quản lý, vận hành, sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (smart phone, tablet...) sau đây gọi tắt là Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai” là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng theo mô hình website có tích hợp phần mềm ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh (smart phone) hỗ trợ cho việc quản lý thông tin xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước và nhu cầu tra cứu thông tin của du khách khi có nhu cầu đến tỉnh Lào Cai tham quan, nghỉ dưỡng.

2. “Tài khoản”: Gồm tên người dùng và mật khẩu do cơ quan thường trực quản lý Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai cung cấp.

3. “Thành viên”: Là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và trao đổi thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và cung cấp thông tin

1. UBND tỉnh Lào Cai thống nhất quản lý nhà nước đối với Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; Giao cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo công tác quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai:

a) Đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ kịp thời công tác quản lý của các cơ quan và nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân.

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, xuất bản, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

c) Chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai và các cá nhân được UBND cấp huyện ủy quyền kiểm duyệt.

Điều 4. Chức năng của Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai

1. Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Lào Cai; thông tin về lịch sử, văn hóa, danh thắng; cung cấp, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời về các hoạt động du lịch, các chương trình, sự kiện nổi bật của tỉnh Lào Cai nhằm quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài nước.

2. Cung cấp, cập nhật thông tin chính thống về chất lượng, giá cả của các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai (lưu trú, lữ hành, vận tải, ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, các tiện ích về cây xăng, cây rút tiền tự động (ATM) và các dịch vụ khác liên quan đến khách du lịch) để du khách có sự lựa chọn tốt, phù hợp nhu cầu khi đến với Lào Cai.

3. Cung cấp và cập nhật những thông tin hữu ích cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại Lào Cai: bản đồ du lịch, thời tiết, khuyến cáo những điều du khách được làm và không được làm, đường dây nóng hỗ trợ khách trong trường hợp cần thiết.

4. Tăng cường tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và khách du lịch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch; từng bước nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh du lịch Lào Cai.

5. Địa chỉ truy cập Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai: http://laocaitourism.vn; địa chỉ tên ứng dụng du lịch trên thiết bị thông minh trên App Store và CH Play: Lào Cai Tourism; ng dụng du lịch thông minh chạy trên thiết bị di động hệ điều hành IOS và Android.

Chương II

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

Điều 5. Phân quyền quản lý, vận hành Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực trong việc tiếp nhận, cập nhật, chỉnh sửa, xóa bỏ, tra cứu, truy xuất, xử lý toàn bộ thông tin đăng tải; cung cấp tài khoản truy cập cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thành viên của Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; quản trị tài khoản người dùng là các thành viên trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

2. UBND cấp huyện được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin du lịch với tư cách là thành viên có quyền cập nhật, tra cứu, truy xuất, xử lý thông tin thuộc địa bàn quản lý.

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có nhu cầu tham gia hoạt động Cổng thông tin du lịch thực hiện đăng ký thành viên thông qua phần mềm hoặc đăng ký trực tiếp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được cấp tài khoản truy cập, tra cứu, truy xuất và xử lý thông tin thuộc đơn vị mình quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý, sử dụng Cổng thông tin du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì triển khai tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm của Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai (thời gian xong trước ngày 31/12/2018), trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý chính thức Cổng thông tin du lịch áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Lập dự toán kinh phí quản lý, vận hành và nâng cấp duy trì hoạt động của Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai cùng với dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

d) Ủy quyền cho đơn vị trực thuộc Sở có đủ năng lực trực tiếp quản lý, vận hành Cổng thông tin Du lịch tỉnh Lào Cai. Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; đảm bảo các điều kiện cần và đủ cho Ban biên tập hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 7 của Quy định này,

d) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về kết quả hoạt động Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai;

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (đường truyền Internet băng thông rộng bảo đảm hoạt động của Cng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai được thông suốt, hiệu quả.

b) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

c) Phối hợp cơ quan chủ quản và các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng, công tác đảm bảo an toàn thông tin cho phần mềm.

d) Thực hiện kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong việc xây dựng, duy trì hoạt động và nâng cấp Cổng thông tin du lịch theo quy định.

đ) Lập dự toán kinh phí hoạt động Cổng thành viên cùng với dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí duy trì hoạt động của Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

b) Thẩm định, báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí đảm bảo cho duy trì hoạt động, bảo trì và phát triển Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

4. Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai):

a) Xây dựng và chuyển giao Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phần mềm và yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

b) Đào tạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và thành viên sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

c) Tiếp thu, giải quyết những vướng mắc của các cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị thành viên trong quá trình vận hành, sử dụng, khai thác Cng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai để chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp, cải tiến cho phù hợp theo yêu cầu.

d) Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cập nhật, đăng tải và xử lý thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai trong thời gian thí điểm.

đ) Phối hợp cơ quan quản lý thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về kết quả hoạt động Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm của Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

5. UBND các huyện, thành phố:

a) Căn cứ tình hình thực tế của địa phương UBND huyện, thành phố lựa chọn giao cho đơn vị liên quan thực hiện phụ trách.

b) Cập nhật, đăng tải thông tin về hoạt động du lịch thuộc địa bàn phụ trách lên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin do đơn vị đăng tải.

c) Xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân thuộc địa bàn phụ trách theo quy định.

d) Thực hiện chế độ bảo mật thông tin tài khoản được cấp; trường hợp bị mất tài khoản hoặc gặp sự cố kỹ thuật cần báo cho cơ quan thường trực để khắc phục, định kỳ thực hiện báo cáo 6 tháng, năm về tình hình sử dụng Cổng thông tin du lịch thành viên.

đ) Lập dự toán kinh phí hoạt động Cổng thành viên theo quy trình đã được phân cấp.

6. Các đơn vị kinh doanh du lịch:

Cung cấp thông tin, hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ đăng ký chào bán của đơn vị gửi Ban biên tập đăng tải lên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do đơn vị cung cấp; phối hợp trả lời các phản ánh, kiến nghị của khách hàng đối với chất lượng, giá cả sản phẩm và dịch vụ mà đơn vị cung cấp; nộp phí thành viên theo quy định.

Điều 7. Phương thức quản lý, sử dụng Cổng thông tin du lịch

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện được ủy quyền quản lý, vận hành Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai phân công công chức, viên chức trong biên chế của đơn vị trực tiếp cập nhật, đăng tải thông tin thuộc lĩnh vực quản lý lên Cổng bằng tài khoản được cấp.

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập Ban biên tập Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; Ban biên tập có trách nhiệm: xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban biên tập đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả; biên tập, thẩm định nội dung, hình ảnh (tiếng Anh và tiếng Việt) từ các thành viên và người dùng trước khi đăng tải lên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; rà soát tính chính xác của thông tin đăng tải trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai, liên hệ với các đơn vị chịu trách nhiệm đăng tải thông tin để yêu cầu chỉnh sửa khi phát hiện có sai sót; tiếp nhận thông tin (phản hồi, góp ý, kiến nghị đề xuất,….) từ doanh nghiệp, du khách và người sử dụng đến các phòng, đơn vị liên quan để kịp thời phối hợp giải quyết, đề xuất những điều chỉnh cho phù hợp; áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của các thành viên và người dùng; lưu trữ thông tin đăng ký của các thành viên, thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

3. Nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp lên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai bao gồm: thông tin giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Lào Cai; thông tin về lịch sử, văn hóa, danh thắng, các hoạt động du lịch, các chương trình, sự kiện nổi bật của tỉnh Lào Cai; chất lượng, giá cả của các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai (lưu trú, lữ hành, vận tải, ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí chăm sóc sức khỏe và các tiện ích, như: cây xăng, cây ATM...); bản đồ du lịch, thời tiết, khuyến cáo những điều du khách được làm và không được làm và các dịch vụ khác liên quan để du khách có sự lựa chọn tốt, phù hợp nhu cầu khi đến với Lào Cai.

4. Tần suất cập nhật thông tin được thực hiện liên tục trong ngày; Sử dụng chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 để trao đổi thông tin trên Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý ngân sách; nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1873/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1873/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1873/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1873/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1873/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1873/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Thanh
        Ngày ban hành21/06/2018
        Ngày hiệu lực21/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1873/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1873/QĐ-UBND 2018 quản lý vận hành sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch Lào Cai

            • 21/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực