Quyết định 1874/QĐ-UBND

Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2014 về ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1874/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1874/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 392/BC-STNMT ngày 04 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt UBND tỉnh thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTTT&CB, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NN&MT (H-40 b)

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1874/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1874/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1874/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1874/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1874/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1874/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýHoàng Trọng Hải
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1874/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1874/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đắk Lắk

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực