Quyết định 1875/QĐ-UBND

Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1875/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 4003/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1875/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1503/TTr-SGTVT ngày 07/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải (danh mục kèm theo) được công bố tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 23/5/2016, Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 04/8/2016, Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/11/2016, Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 18/7/2017, Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. HĐND tỉnh, Ban PC HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Phòng TC-HC;
- Lưu: VT, LH, ĐL

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực29/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1875/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Khánh Hòa


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1875/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Khánh Hòa
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1875/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
     Người kýLê Đức Vinh
     Ngày ban hành29/06/2018
     Ngày hiệu lực29/06/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2018
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1875/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1875/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Khánh Hòa