Quyết định 1875/QĐ-UBND

Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết 10/NQ-CP và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1875/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10/NQ-CP NGÀY 24/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015;

Căn cứ Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 2 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ KHĐT;
- Lưu: VP/PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10/NQ-CP NGÀY 24/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chương trình hành động bao gồm các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu mà UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Chương trình hành động là căn cứ để các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế; phát triển toàn diện, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn kế hoạch với quy hoạch, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, các sản phẩm chủ yếu. Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư xây dựng, từ quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển đến chuẩn bị phê duyệt các dự án đầu tư cụ thể, tổ chức thi công, giám sát….

Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp theo hướng giảm tỷ lệ công nghiệp khai thác, tăng tỷ lệ công nghiệp chế tạo, chế biến, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tập trung sức hoàn thành các dự án công nghiệp lớn như tổ hợp lọc hóa dầu, Trung tâm nhiệt điện Nam Vân Phong, các khu công nghiệp, dịch vụ lớn … để tạo sức bật cho nền kinh tế. Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường theo hướng bền vững.

Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phát huy lợi thế trung tâm dịch vụ, du lịch của cả nước. Tập trung nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; kêu gọi đầu tư những giai đoạn tiếp theo của Cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong, chuyển đổi chức năng Cảng Nha Trang thành cảng du lịch, tiếp tục đầu tư, xây dựng nâng cấp Cảng Cam Ranh để phát triển mạnh dịch vụ hàng không và hàng hải; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án du lịch ở Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong; triển khai nhanh việc quy hoạch và đầu tư sân bay Nha Trang thành Khu trung tâm đô thị thương mại – dịch vụ - tài chính – du lịch Nha Trang; nghiên cứu di dời và triển khai quy hoạch khu hành chính mới của tỉnh….

Tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng; tập trung các cây, con có sản lượng hàng hóa lớn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí chung của quốc gia; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư ở vùng nông thôn.

2. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung tiềm lực để phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Tập trung đầu tư phát triển các đô thị trung tâm gắn với vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư hợp lý phát triển các đô thị huyện lỵ; tăng tỷ lệ đô thị hóa gắn với xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó chú trọng đến mạng lưới giao thông, hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải, nước thải ở các đô thị, các khu công nghiệp. Thực hiện công tác đô thị hóa, tiến hành nâng cấp và mở rộng các đô thị, công nhận đô thị đối với các khu vực đã hội đủ điều kiện theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu và triển khai việc di dời trung tâm hành chính của tỉnh, tạo quỹ đất để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Huy động tối đa nguồn vốn để tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống giáo dục và đào tạo; nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở cả về vật chất và trang thiết bị; xây dựng mạng lưới giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng viễn thông…. Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các khu vực nông thôn, miền núi, nhất là những vùng còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung nguồn lực vốn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đầu tư có hiệu quả 04 chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển nhân lực, Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Tập trung điều hành kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm theo 04 chương trình trên.

3. Phát triển văn hóa – xã hội gắn với phát triển kinh tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc.

Xây dựng môi trường, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiên tiến và giàu bản sắc dân tộc, có bước phát triển năng động, rõ nét, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư thích đáng, có trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể, các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng. Xây dựng Nha Trang thực sự là đô thị “xanh – sạch – đẹp – văn minh, an toàn và thân thiện”. Lập đề án xây dựng thành phố Nha Trang trở thành thành phố chuyên tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Tăng cường đầu tư bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa; phát triển mạnh sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bồi dưỡng các tài năng, khuyến khích sáng tạo những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị; đầu tư xây dựng những công trình văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu. Đẩy mạnh xã hội hóa và chuyển mạnh các hoạt động văn hóa về cơ sở, chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần ở các vùng miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng thanh thiếu nhi.

Tăng cường đầu tư, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở từng cấp học, ngành học: đẩy mạnh việc đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đào tạo; tiếp tục phát triển quy mô giáo dục; hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục trung học cho thanh niên trong độ tuổi, đi đôi với đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, các lĩnh vực. Củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, có chính sách khuyến khích đẩy mạnh đào tạo nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế, nhất là tuyến cơ sở gắn với mở rộng việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động y tế, bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao.

Thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đẩy mạnh lồng ghép giới trong các chính sách, hoạt động tại địa phương nhằm từng bước xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc về xã hội, môi trường sinh thái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đầu tư, đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, kinh doanh dịch vụ.

4. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ cơ quan, liên hoàn, vững chắc.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh để chủ động ứng phó kịp thời và có hiệu quả trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên vùng biển đảo và duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển; thực hiện có hiệu quả Luật biên giới quốc gia và Quy chế khu vực biên giới biển; đầu tư hợp lý để xây dựng cơ bản doanh trại, công trình, trang bị tàu thuyền; nuôi trồng, khai thác có hiệu quả ngư trường Trường Sa, liên kết tổ chức các dịch vụ hàng hải, du lịch, xây dựng Trường Sa trở thành huyện đảo giàu mạnh, góp phần cùng với cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền nước ta; chú trọng phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành động xâm phạm đến chủ quyền, lãnh thổ, an ninh, biên giới quốc gia trên vùng biển đảo của tỉnh.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020; trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách quản lý trên các lĩnh vực, tạo môi trường thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, mở rộng triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại ở cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Chương trình hành động theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo hàng năm tình hình thực hiện Chương trình hành động và lồng ghép vào nội dung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, sở, ban, ngành và địa phương chủ động đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10/NQ-CP NGÀY 24/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Số TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì, đầu mối tổng hợp

Thời gian phê duyệt, thực hiện

I

Ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung quản lý có hiệu quả đầu tư công

 

 

1

Xây dựng các biện pháp thích hợp, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước. Hướng dẫn, kiểm soát thực hiện tiết kiệm chi và minh bạch hóa chi tiêu của ngân sách địa phương 

Sở Tài chính

2012

2

Xây dựng kế hoạch phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015; tập trung cơ cấu lại tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh theo tư duy hiện đại, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh theo cơ chế thị trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2012

3

Xây dựng kế hoạch rà soát, nâng cao hiệu quả đầu tư công; hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2013

II

Nâng cao chất lượng nhân lực

 

 

1

Xây dựng Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; chú trọng việc phối hợp, liên kết trong đào tạo; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các cấp, gắn chặt với nhu cầu thực tế của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2012

2

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu giáo dục, Chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; các đề án phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đồng bào dân tộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo

2012

3

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức giai đoạn 2012-2015

Sở Nội vụ

2012

 

Triển khai thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động - TBXH

2012-2020

4

Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo, dạy nghề đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – TBXH

2012

5

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2020

Sở Y tế

2012

6

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ giai đoạn 2012-2015 và định hướng 2020

Sở Công Thương

2012

7

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực lĩnh vực du lịch giai đoạn 2012-2015 và định hướng 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2012

8

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực lĩnh vực nông – lâm – thủy sản giai đoạn 2012-2015 và định hướng 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012

9

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 và định hướng

Sở Thông tin và Truyền thông

2012

III

Xây dựng hệ thống cấu hạ tầng đồng bộ

 

 

1

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015 theo 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2013

2

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2011-2015 và hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Sở Xây dựng

2012

3

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012

4

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2011-2015 và hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã

Ban Dân tộc

2012

5

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2012-2015

Ban quản lý KKT Vân Phong

2012

IV

Phát triển các ngành, lĩnh vực

 

 

1

Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2012

2

Xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

Sở Lao động – TBXH

2012

3

Triển khai xây dựng Chương trình Bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015

Sở Lao động –TBXH

2012-2015

V

Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai

 

 

1

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng, ưu tiên nguồn lực cho các vùng xung yếu, ven biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

2012

2

Xây dựng giải pháp kịp thời, hiệu quả chống hạn phục vụ sản xuất và đời sống: thực hiện tốt công tác bố trí dân cư, di dân ra khỏi những vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012

3

Xây dựng giải pháp phù hợp để bảo đảm quyền lợi và kế hoạch nhân dân tham gia trồng, bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý, hiệu quả; phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012

VI

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

 

 

1

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; trong đó tập trung cải cách chế độ công chức – công vụ theo Luật Cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

2012

2

Xây dựng Chương trình tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sở Thông tin và Truyền thông

2012

VII

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

 

 

1

Xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Công an tỉnh

2012 – 2015

2

Xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Công an tỉnh

2012 - 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2012
Ngày hiệu lực03/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành03/08/2012
        Ngày hiệu lực03/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân

            • 03/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực