Quyết định 1877/QĐ-UBND

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2014 đặt bổ sung số hiệu đường thuộc hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2014 đặt bổ sung số hiệu đường hệ thống đường Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT BỔ SUNG SỐ HIỆU ĐƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1435/TTr-GTVT ngày 31 tháng 07 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đặt bổ sung số hiệu đường các tuyến đường tỉnh như sau:

STT

Số hiệu đường

Điểm đầu

Điểm cui

1

ĐT.741B

Ngã 3 Bố Lá (giáp ĐT.741)

Ngã 3 Bia chiến thắng Bàu Bàng (giáp QL13)

2

ĐT.749C

Ngã 3 ấp Bàu Bàng (giáp QL13)

Ngã 3 suối Đòn Gánh (giáp ĐT.749A)

3

ĐT.749D

Ngã 3 Long Tân (giáp ĐT.749A)

Ngã 4 Chú Thai (giáp ĐT.744)

Điều 2. Căn cứ theo yêu cầu thực tế, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đặt số hiệu đường bộ hệ thống đường huyện; đặt tên đường xã trên địa bàn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ; Bộ GTVT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP (Trúc, Lượng), Th. Km, Hg, TH;
- Lưu:VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1877/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 06/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1877/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2014 đặt bổ sung số hiệu đường hệ thống đường Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2014 đặt bổ sung số hiệu đường hệ thống đường Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Văn Nam
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 06/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2014 đặt bổ sung số hiệu đường hệ thống đường Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2014 đặt bổ sung số hiệu đường hệ thống đường Bình Dương

  • 06/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực