Quyết định 188/QĐ-UBND

Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 188/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ Quảng Bình 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1624/SNN-LN ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ giai đoạn 2012 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

- Bố trí hợp lý hệ thống cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn huyện, thành phố, tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế có đủ cơ sở pháp lý để hoạt động hợp pháp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương.

- Quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên có hiệu quả, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán và chế biến lâm sản trái phép.

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển sản xuất.

2. Nguyên tắc

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, có nguồn nguyên liệu hợp pháp.

- Ưu tiên, khuyến khích đưa vào quy hoạch các cơ sở chấp hành, thực hiện tốt quy định của pháp luật trong hoạt động; các cơ sở cưa xẻ gỗ kết hợp sản xuất hàng mộc dân dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân hoặc sản xuất hàng mộc có đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, sản phẩm có khả năng cạnh tranh được trên thị trường.

- Hạn chế các cơ sở chỉ đơn thuần kinh doanh cưa xẻ gỗ không gắn với chế biến hàng mộc, các vùng trọng điểm có khai thác gỗ rừng tự nhiên bất hợp pháp.

- Không đưa vào quy hoạch các cơ sở ở những địa bàn giáp ranh với rừng tự nhiên, cơ sở không đảm bảo được nguồn gỗ hợp pháp, không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

3. Tiêu chuẩn, đối tượng

- Đối tượng

Những địa điểm, địa bàn có khả năng đáp ứng đủ về nguyên liệu, có nhu cầu phát triển ngành nghề cưa xẻ, chế biến gỗ và đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới thống nhất, đề xuất.

- Tiêu chuẩn:

+ Có nguồn gỗ hợp pháp cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với nguyên tắc quy hoạch và định hướng sản phẩm chế biến.

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

+ Có hệ thống máy móc, thiết bị phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh và định hướng sản phẩm chế biến. Ưu tiên các cơ sở có máy móc thiết bị tiên tiến.

4. Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ giai đoạn 2012 - 2015

TT

Đơn vị

Tổng số

Trong đó

Số cơ sở quy hoạch giai đoạn 2007 - 2010 được giữ lại

Số cơ sở bổ sung quy hoạch mới

1

Thành phố Đồng Hới

31

26

5

2

Huyện Tuyên Hóa

35

20

15

3

Huyện Minh Hóa

20

8

12

4

Huyện Lệ Thủy

39

21

18

5

Huyện Quảng Ninh

25

11

14

6

Huyện Bố Trạch

68

51

17

7

Huyện Quảng Trạch

26

26

0

 

Tổng số

244

163

81

(Chi tiết số lượng cơ sở của xẻ gỗ của các huyện, thành phố theo Biểu đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc quản lý quy hoạch của các địa phương, hoạt động của các cơ sở cưa xẻ gỗ;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng kiểm tra giám sát nguồn nguyên liệu chế biến, xử lý nghiêm các cơ sở tàng trữ và mua bán gỗ rừng tự nhiên có nguồn gốc trái phép nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn nguyên liệu không hợp pháp và tạo điều kiện để các cơ sở cưa xẻ sản xuất bằng nguồn nguyên liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới làm thủ tục cấp phép đăng ký hoạt động (đối với hộ kinh doanh cá thể), trực tiếp cấp phép (đối với doanh nghiệp) theo đúng các quy định của pháp luật và Quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới đánh giá các yếu tố liên quan tác động đến môi trường của các cơ sở cưa xẻ gỗ theo quy định của pháp luật. Kiểm tra các cơ sở cưa xẻ gỗ trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới

- Căn cứ Quy hoạch, rà soát, loại bỏ những cơ sở nằm ngoài Quy hoạch, những cơ sở không có giấy phép.

- Căn cứ Quy hoạch, xét duyệt các cơ sở cụ thể theo trình tự, thủ tục được hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp phép (đối với doanh nghiệp) hoặc để được hướng dẫn thực hiện cấp phép (đối với hộ kinh doanh) theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát các cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Lập hồ sơ, danh sách các cơ sở được cấp phép gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp theo dõi.

5. Các cơ sở cưa xẻ gỗ

Các cơ sở cưa xẻ gỗ nằm trong Quy hoạch, khi thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện các nội dung sau:

+ Có đơn đề nghị mở xưởng, có cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mua bán và cưa xẻ gỗ không có nguồn gốc hợp pháp, chấp hành sự kiểm tra giám sát và xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Chứng minh có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định và hợp pháp cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

+ Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phương án sản xuất phải gắn cưa xẻ gỗ với chế biến các mặt hàng gỗ tạo giá trị sản phẩm cao hơn; phù hợp với Quy hoạch và định hướng sản phẩm chế biến.

+ Cam kết và thực hiện yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình sản xuất.`

+ Có hệ thống máy móc, thiết bị phù hợp (ưu tiên máy móc, thiết bị tiên tiến) với mục tiêu sản xuất kinh doanh.

+ Cơ sở phải được xây dựng tại các địa điểm theo quy hoạch của các địa phương. Các vị trí quy hoạch phải đảm bảo các yêu cầu cách xa khu dân cư, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân; có giải pháp xử lý chất thải để không ảnh hưởng hoặc có tác động xấu đến môi trường xung quanh.

+ Đăng ký danh sách lao động, công nhân kỹ thuật làm việc tại các cơ sở để quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và các cơ sở cưa xẻ gỗ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân

 

Biểu 01

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Thành phố Đồng Hới

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Phường Bắc Lý

9

7

2

2

Phường Bắc Nghĩa

5

4

1

3

Phường Đức Ninh Đông

2

2

 

4

Xã Đức Ninh

2

2

 

5

Phường Nam Lý

1

1

 

6

Xã Thuận Đức

3

3

 

7

Phường Đồng Sơn

4

3

1

8

Xã Nghĩa Ninh

1

1

 

9

Xã Lộc Ninh

4

3

1

Tổng

31

26

5

Danh sách này có 9 đơn vị

 

Biểu 02

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Huyện Tuyên Hóa

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Xã Văn Hóa

1

1

 

2

Xã Tiến Hóa

2

1

1

3

Xã Châu Hóa

1

1

 

4

Xã Mai Hóa

2

1

1

5

Xã Phong Hóa

2

1

1

6

Xã Đức Hóa

2

1

1

7

Xã Thạch Hóa

2

1

1

8

Xã Đồng Hóa

2

1

1

9

Xã Nam Hóa

1

1

 

10

Xã Thuận Hóa

2

1

1

11

Xã Lê Hóa

2

1

1

12

Thị trấn Đồng Lê

3

2

1

13

Xã Sơn Hóa

2

1

1

14

Xã Kim Hóa

2

1

1

15

Xã Thanh Hóa

2

1

1

16

Xã Hương Hóa

2

1

1

17

Xã Lâm Hóa

1

1

 

18

Xã Thanh Thạch

1

1

 

19

Xã Cao Quảng

2

1

1

20

Xã Ngư Hóa

1

0

1

Tổng

35

20

15

Danh sách này có 20 đơn vị.

 

Biểu 03

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Huyện Minh Hóa

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Xã Yên Hóa

3

 

3

2

Xã Hồng Hóa

2

1

1

3

Xã Hóa Phúc

1

 

1

4

Xã Hóa Tiến

1

1

 

5

Xã Hóa Hợp

2

1

1

6

Xã Trung Hóa

3

 

3

7

Xã Minh Hóa

3

 

3

8

Xã Tân Hóa

2

2

 

9

Thị trấn Quy Đạt

1

1

 

10

Xã Xuân Hóa

2

2

 

Tổng

20

8

12

Danh sách này có 10 đơn vị

 

Biểu 04

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Huyện Quảng Ninh

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Xã Vạn Ninh

4

1

3

2

Xã An Ninh

2

 

2

3

Xã Xuân Ninh

4

4

 

4

Xã Hiền Ninh

2

1

1

5

Xã Vĩnh Ninh

1

1

 

6

Xã Võ Ninh

1

 

1

7

Xã Duy Ninh

4

1

3

8

Xã Hàm Ninh

1

 

1

9

Xã Gia Ninh

1

1

 

10

Thị trấn Quán Hàu

2

2

 

11

Xã Trường Xuân

1

 

1

12

Xã Trường Sơn

1

 

1

13

Xã Lương Ninh

1

 

1

Tổng

25

11

14

Danh sách này có 13 đơn vị.

 

Biểu 05

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Huyện Lệ Thủy

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Xã Mai Thủy

2

1

1

2

Xã Hưng Thủy

2

1

1

3

Xã Ngư Thủy Trung

1

 

1

4

Xã Xuân Thủy

3

2

1

5

Xã Lộc Thủy

2

 

2

6

Xã Trường Thủy

1

1

 

7

Xã Hoa Thủy

1

1

 

8

Xã Phú Thủy

3

3

 

9

Xã Liên Thủy

3

3

 

10

Xã Thanh Thủy

1

 

1

11

Xã Văn Thủy

1

1

 

12

Xã Sen Thủy

1

1

 

13

Xã Thái Thủy

1

1

 

14

Xã Mỹ Thủy

2

1

1

15

Xã Sơn Thủy

4

3

1

16

Xã Cam Thủy

1

 

1

17

Thị trấn Lệ Ninh

1

 

1

18

Xã Ngư Thủy Nam

1

 

1

19

Xã Ngư Thủy Bắc

1

 

1

20

Xã Hồng Thủy

1

 

1

21

Xã Phong Thủy

1

 

1

22

Xã Kim Thủy

1

 

1

23

Xã Dương Thủy

1

 

1

24

Xã An Thủy

1

1

 

25

Xã Tân Thủy

1

1

 

26

Thị trấn Kiến Giang

1

 

1

Tổng

39

21

18

Danh sách này có 26 đơn vị

 

Biểu 06

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Huyện Bố Trạch

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Xã Xuân Trạch

2

2

 

2

Xã Phúc Trạch

3

2

1

3

Xã Lâm Trạch

1

1

 

4

Xã Liên Trạch

1

0

1

5

Xã Hưng Trạch

6

6

 

6

Xã Cự Nẫm

4

4

 

7

Xã Sơn Trạch

1

0

1

8

Xã Phú Định

1

1

 

9

Xã Hòa Trạch

3

2

1

10

Xã Tây Trạch

3

3

 

11

Thị trấn Nông Trường Việt Trung

2

1

1

12

Xã Nam Trạch

2

2

 

13

Xã Nhân Trạch

3

3

 

14

Xã Lý Trạch

4

2

2

15

Xã Đại Trạch

5

3

2

16

Xã Mỹ Trạch

2

2

 

17

Xã Thanh Trạch

4

4

 

18

Xã Phú Trạch

2

2

 

19

Xã Đồng Trạch

3

1

2

20

Xã Trung Trạch

2

2

 

21

Thị trấn Hoàn Lão

6

4

2

22

Xã Vạn Trạch

4

3

1

23

Xã Hoàn Trạch

2

1

1

24

Xã Bắc Trạch

1

 

1

25

Xã Đức Trạch

1

 

1

Tổng

68

51

17

Danh sách này có 25 đơn vị

 

Biểu 07

BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Đơn vị: Huyện Quảng Trạch

(đính kèm Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Đơn vị

Tổng

Quy hoạch cũ

Bổ sung

1

Xã Quảng Tiên

1

1

 

2

Xã Quảng Trung

1

1

 

3

Xã Quảng Tân

1

1

 

4

Xã Quảng Thủy

1

1

 

5

Xã Quảng Sơn

1

1

 

6

Xã Quảng Minh

2

2

 

7

Xã Quảng Hòa

1

1

 

8

Xã Quảng Lộc

1

1

 

9

Xã Quảng Văn

2

2

 

10

Xã Phù Hóa

1

1

 

11

Xã Quảng Trường

1

1

 

12

Xã Quảng Thanh

1

1

 

13

Xã Quảng Lưu

1

1

 

14

Xã Quảng Phương

1

1

 

15

Xã Quảng Thạch

1

1

 

16

Xã Quảng Tiến

1

1

 

17

Xã Quảng Long

1

1

 

18

Thị trấn Ba Đồn

1

1

 

19

Xã Quảng Thuận

1

1

 

20

Xã Quảng Xuân

1

1

 

21

Xã Quảng Tùng

1

1

 

22

Xã Cảnh Dương

1

1

 

23

Xã Quảng Phú

1

1

 

24

Xã Quảng Hợp

1

1

 

Tổng

26

26

0

Danh sách này có 24 đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2013
Ngày hiệu lực24/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 188/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ Quảng Bình 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 188/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ Quảng Bình 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu188/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýTrần Văn Tuân
       Ngày ban hành24/01/2013
       Ngày hiệu lực24/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 188/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ Quảng Bình 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 188/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ Quảng Bình 2013