Quyết định 1880/QĐ-UBND

Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 1880/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nội vụ Bắc Giang


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ DO UBND TỈNH BẮC GIANG QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 295/TTr-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ do UBND tỉnh Bắc Giang quản lý, gồm 13 dịch vụ (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai đến các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện có hiệu quả các dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực nội vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.
Bản điện tử:
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ DO UBND TỈNH BẮC GIANG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

DỊCH VỤ S NGHIỆP CÔNG DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐM BẢO TOÀN B KINH PHÍ THC HIỆN

1

Xác định giá trị của tài liệu lưu trữ lịch sử

2

Xử lý tài liệu hết giá trị

3

Bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

4

Bảo hiểm, phục chế tài liệu lưu trữ lịch s

5

Tạo lập cơ sở dữ liệu

6

Giải mật tài liệu lưu trữ

7

Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng

8

Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ

9

Sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ quý hiếm

10

Thông báo, công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm, trích dẫn tài liệu lưu trữ

II

DỊCH VỤ S NGHIỆP CÔNG DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐM BẢO MỘT PHẦN KINH PHÍ THC HIỆN

1

Dịch vụ sử dụng tài liệu tại Phòng đọc

2

Thực hiện cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ

3

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1880/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1880/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1880/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1880/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nội vụ Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1880/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nội vụ Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1880/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành30/11/2018
        Ngày hiệu lực30/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1880/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nội vụ Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1880/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nội vụ Bắc Giang

            • 30/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực