Quyết định 1880/QĐ-UBND

Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương và Dự toán lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

Nội dung toàn văn Quyết định 1880/QĐ-UBND đề cương dự toán dự án quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa 2016 2025 2035


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Điện lực s 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2003 của BKế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

n cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch điện lực;

Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 5943/QĐ-BCT ngày 8/10/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020;

Căn cứ công văn số 5046/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công Thương về việc lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 13/TTr-SCT ngày 16/3/2015 về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; văn bản số 1222/BC-SKHĐT ngày 09/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo kết quả thẩm định Đcương và Dự toán lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (kèm theo Quyết định này).

1. Tên đán: Quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

2. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa.

3. Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Nghiên cứu chương trình phát triển lưới điện truyền tải 220KV, 110KV; lưới điện trung áp 22KV, 15KV và hạ áp.

4. Mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch:

- Trên cơ sở hiện trạng kinh tế xã hội và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa có xét đến năm 2020, tiến hành đánh giá tổng hợp tình hình cung cấp điện hiện tại và tính toán dự báo nhu cầu điện của các ngành, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và công cộng, nhu cu sử dụng điện các khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; từ đó quy hoạch phát triển nguồn trạm 220KV cấp điện cho tỉnh; quy hoạch lưới điện 110KV, lưới điện trung, hạ áp và xác định tng khi lượng đầu tư lưới đin cho giai đoạn quy hoạch.

- Mục tiêu phát triển điện lực là các luận cứ khoa học và thực tin để hoạch định kế hoạch 5 năm, 10 năm và kế hoạch hàng năm phát triển các ngành, vùng kinh tế trọng điểm.... của tỉnh

- Là cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo quản lý hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của các cấp lãnh đạo trong tỉnh

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch:

- Lập quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 có căn cứ khoa học, thhiện được tính cân đi, hiệu quả trong việc phát triển của từng vùng, từng ngành và mang tính bền vững.

- Nghiên cứu quy hoạch Điện lực phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức điều tra, khảo sát thực thực trạng nguồn và lưới điện, hiện trạng tiêu thụ điện các huyện thị và toàn tỉnh; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của các ngành, vùng.....

- Đxuất các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch:

- Báo cáo tổng hợp hoàn chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; báo cáo tóm tắt. (gm 2 đán: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV; quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV)

- Các phụ lục, biểu bảng; các đĩa CD ROM, USB lưu dữ liệu.

- Hệ thống bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch;

- Các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan;

- Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch.

7. Tiến độ thực hiện: Thời hạn hoàn thành dự án năm 2015 - 2016.

8. Kinh phí và nguồn vốn:

- Dự toán kinh phí khảo sát, điều tra, lập quy hoạch, thm định, phê duyt quy hoạch: 5.552.000.000 đng (Năm tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu đng)

Trong đó:

+ Hợp phần I: 2.452.000.000 đồng (Hai tỷ, bn trăm năm mươi hai triệu đồng)

+ Hợp phần II: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu đng)

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

9. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng quy hoạch bảo đm cht lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thông tin -  Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT; HB, PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1880/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1880/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2015
Ngày hiệu lực 14/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1880/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1880/QĐ-UBND đề cương dự toán dự án quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa 2016 2025 2035


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1880/QĐ-UBND đề cương dự toán dự án quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa 2016 2025 2035
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1880/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Trần Sơn Hải
Ngày ban hành 14/07/2015
Ngày hiệu lực 14/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1880/QĐ-UBND đề cương dự toán dự án quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa 2016 2025 2035

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1880/QĐ-UBND đề cương dự toán dự án quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa 2016 2025 2035

  • 14/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực