Quyết định 1881/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2022/NĐ-CP TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-BTP ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2325/TTr-STP ngày 07/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh QB;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2022/NĐ-CP TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Số TT

Tên thủ tục/ số hồ sơ thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

1

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý/ 2.000587.000.00.00.H46. Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: 117 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0232.3841046.

Không

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1881/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(20/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1881/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1881/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýHồ An Phong
        Ngày ban hành12/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (20/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Bình

              • 12/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực