Quyết định 1887/QĐ-UBND

Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1887/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng đăng ký đất Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét Công văn số 1396/SNV-TCBC ngày 08/7/2015 của Sở Nội vụ về việc thẩm định dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký Quyền sử đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và Thị xã.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Vị trí, chức năng

a) Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

b) Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b) Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

c) Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

d) Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

đ) Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

g) Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

h) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

i) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

m) Thực hiện các dịch vụ: Đo đạc bản đồ; đo vẽ hiện trạng công trình xây dựng trên đất; tư vấn về quy hoạch sử dụng đất và các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực theo quy định của pháp luật;

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật Địa chính;

- Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận;

- Phòng Thông tin - Lưu trữ;

3. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành, thị xã với tên gọi như sau:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cái Bè.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cai Lậy.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Cai Lậy.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Phước.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Mỹ Tho.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Gạo.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gò Công Tây.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Gò Công.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gò Công Đông.

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Phú Đông.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bàn giao con người, cơ sở vật chất, hồ sơ giấy tờ, nhà làm việc, kho lưu trữ, tài sản, tài chính và đảm bảo hoạt động bình thường của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, huyện trước, trong và sau thời điểm bàn giao.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai; thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định; Quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc tại Văn phòng và các Chi nhánh theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

3. Biên chế: Giữ nguyên hiện trạng biên chế, số người làm việc của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh, huyện như được bàn giao.

Biên chế, số người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai được giao trên cơ sở đề án xác định vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định phương án tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công an tỉnh có trách nhiệm thu hồi con dấu cũ của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký Quyền sử đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường ở cấp huyện và cấp lại con dấu mới cho Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ TN&MT, BTC, BNV;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1887/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1887/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1887/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1887/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng đăng ký đất Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1887/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng đăng ký đất Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1887/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Khang
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1887/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng đăng ký đất Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1887/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng đăng ký đất Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang

            • 22/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực