Quyết định 1888/QĐ-BTC

Quyết định 1888/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1888/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Chính sách tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 2468/QĐ-BTC năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Viện chiến lược chính sách tài chính và được áp dụng kể từ ngày 24/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1888/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Chính sách tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1888/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; phân tích, dự báo kinh tế - tài chính và tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành tài chính.

2. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định đối với tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tài chính và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Viện có tên giao dịch quốc tế là “National Institute for Finance (viết tắt là NIF)”.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia:

a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia; các chiến lược tổng thể khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Tham gia, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chiến lược chuyên ngành do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì;

c) Thẩm định, phản biện các chiến lược ngành, đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể tài chính quốc gia và các chiến lược liên quan khác.

2. Nghiên cứu, xây dựng chính sách tài chính:

a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chính sách tổng hợp theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Tham gia, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chính sách do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì;

c) Thẩm định, phản biện các chính sách hiện hành và đề xuất các phương án cải cách, sửa đổi.

3. Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính.

4. Tổ chức hoạt động phân tích, dự báo kinh tế và tài chính.

5. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính, thông tin khoa học tài chính; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ngành tài chính và thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học ngành tài chính.

6. Tham gia đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính.

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Quản lý tài chính, tài sản; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Viện:

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Viện trưởng, Phó viện trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Viện, gồm:

a) Phòng Nghiên cứu tổng hợp.

b) Phòng Nghiên cứu tài chính công.

c) Phòng Nghiên cứu tài chính doanh nghiệp.

d) Phòng Nghiên cứu thị trường tài chính.

đ) Phòng Nghiên cứu tài chính quốc tế.

e) Phòng Quản lý khoa học.

g) Phòng Hành chính - Tài vụ.

h) Trung tâm Dự báo và thông tin tài chính.

Viện trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của các Phòng, Trung tâm theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mỗi đơn vị giúp việc có một lãnh đạo cấp trưởng và một số lãnh đạo cấp phó. Việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị giúp việc được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Biên chế của Viện do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- VPĐU, CĐ;
- Như Điều 4;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1888/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1888/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2009
Ngày hiệu lực05/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1888/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1888/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Chính sách tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1888/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Chính sách tài chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1888/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành05/08/2009
       Ngày hiệu lực05/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1888/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Chính sách tài chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1888/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Chính sách tài chính