Quyết định 189/QĐ-UBCK

Quyết định 189/QĐ-UBCK năm 2009 về quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UBCK Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 189/QĐ-UBCK quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 189/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CHUYỂN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT GIỮA CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở  giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 338/QĐ-UBCK ngày 1/6/2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM, Tổng Giám đốc SGDCK Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, PTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Kim Liên

 

QUY TRÌNH

CHUYỂN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT GIỮA CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Việc chuyển đăng ký niêm yết phải tuân thủ các quy định quản lý hiện hành.

2. Việc chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính liên tục và kế thừa các thông tin đã công bố, hạn chế tối đa thời gian tạm ngừng giao dịch trên thị trường.

3. Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty khi thực hiện chuyển niêm yết phải tiếp tục thực hiện các cam kết nắm giữ cổ phiếu do mình sở hữu khi thực hiện niêm yết lần đầu nếu các cam kết này còn hiệu lực.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NIÊM YẾT GIỮA CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1. Các SGDCK thực hiện hướng dẫn và giám sát tổ chức đăng ký chuyển niêm yết:

1.1. Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h (quy định về công bố thông tin bất thường theo Thông tư 38/2007/TT-BTC) sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký niêm yết tại SGDCK nơi tổ chức phát hành đang niêm yết để chuyển sang niêm yết tại SGDCK khác.

1.2. Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại SGDCK (nơi dự kiến niêm yết mới) với danh sách cổ đông sẵn có tại thời điểm gần nhất; bản cáo bạch niêm yết lần đầu hoặc bản cáo bạch phát hành thêm gần nhất (nếu có). Sau khi hồ sơ xin đăng ký niêm yết được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký niêm yết; nộp đơn đề nghị hủy niêm yết tại SGDCK nơi tổ chức phát hành đang niêm yết theo quy trình và thủ tục do SGDCK nơi tổ chức phát hành đang niêm yết quy định.

1.3. Đăng ký với SGDCK nơi tổ chức phát hành chuyển sang niêm yết về ngày giao dịch dự kiến và thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) về dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để chuyển niêm yết.

2. SGDCK nơi tổ chức phát hành hiện đang niêm yết ra Quyết định về việc hủy niêm yết sau khi tổ chức phát hành hoàn tất các thủ tục nêu tại Điểm 1 trên đây.

3. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) phối hợp với tổ chức hủy niêm yết thống nhất việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chuyển niêm yết.

4. Sau khi SGDCK nơi tổ chức phát hành đang niêm yết có thông báo chính thức về việc hủy niêm yết, SGDCK nơi tổ chức phát hành thực hiện đăng ký niêm yết sẽ ra Quyết định về việc chấp thuận niêm yết. Sau khi nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải thực hiện:

4.1. Công bố thông tin về việc chuyển niêm yết từ SGDCK (hiện đang niêm yết) sang SGDCK (nơi được chấp thuận niêm yết mới) trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4.2. Hoàn tất các thủ tục để chính thức niêm yết, giao dịch trên SGDCK (nơi chấp thuận niêm yết mới).

5. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại các SGDCK thực hiện theo Quy chế giao dịch của SGDCK mà tổ chức phát hành đăng ký niêm yết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. TTLKCK phối hợp với tổ chức xin hủy đăng ký niêm yết tại các SGDCK hoàn tất thủ tục lưu ký phục vụ cho việc niêm yết, giao dịch chứng khoán tại SGDCK (nơi được chấp thuận niêm yết mới) tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định hủy đăng ký niêm yết tại SGDCK (nơi tổ chức phát hành đang niêm yết) có hiệu lực.

2. Các SGDCK và TTLKCK có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể Quy trình các bước và thủ tục cho các tổ chức hủy đăng ký niêm yết tại SGDCK và thực hiện đăng ký niêm yết mới tại các SGDCK.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBCKNN để phối hợp giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu189/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2009
Ngày hiệu lực25/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 189/QĐ-UBCK quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 189/QĐ-UBCK quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu189/QĐ-UBCK
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
       Người kýVũ Thị Kim Liên
       Ngày ban hành25/03/2009
       Ngày hiệu lực25/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcChứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 189/QĐ-UBCK quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 189/QĐ-UBCK quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

          • 25/03/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/03/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực