Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH hành động thực hiện 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36A/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

n cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn ph
òng Chính phủ;
- Bộ Thô
ng tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT B
LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36A/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1890/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Mục đích

y dựng nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung; tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng, n định, an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng sut, hiệu quả làm việc; giảm thời gian, chi phí cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

2. Yêu cầu

Trin khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, bám sát mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị Quyết số 36a-NQ/CP, đồng bộ với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giai đoạn 2016 - 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Chính quyền điện tử tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn đối với người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến hết năm 2016, 100% các dịch vụ công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3.

- Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính và Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử). Phấn đấu đến hết năm 2016, 100% các: đơn vị trực thuộc Bộ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO; tối thiểu 30% các đơn vị trong Bộ ứng dụng công nghệ thông tin kết hp với quản lý chất lưng ISO.

- Ci cách toàn diện nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

- Rà soát, bổ sung và lập danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tiến hành thực hiện trong năm 2016; Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ thực hiện trong năm 2016.

- Tổ chức xây dựng các phần mềm cung cấp trực tuyến các dịch vụ công mức độ 4 lựa chọn từ danh sách tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ triển khai trong năm 2016 và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sau khi được rà soát đthực hiện trong năm 2016

- Tích hp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên

Trọng năm 2016, tiến hành triển khai các dịch vụ công trực tuyến cụ thể như sau:

- Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với dịch vụ công Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

- Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu triển khai cung cấp mức độ 4 đối với các dịch vụ công Cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhn đủ điều kiện hoạt động kim định kỹ thuật an toàn lao động và dịch vụ công Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

3. Kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết ni liên thông các phần mềm quản lý văn bản trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Đảm bảo việc kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua định dạng trao đổi văn bản thống nhất; hỗ trợ theo dõi luồng xử lý văn bản, lưu lại toàn bộ quá trình xử lý của văn bản trên môi trường mạng.

- Hoàn thiện Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ (eMolisa), đảm bảo toàn bộ quy trình xử lý văn bản và thông tin nội bộ tại các cơ quan hành chính thuộc Bộ thực hiện trên eMolisa.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và kết hợp với quản lý chất lượng ISO

ng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh.

- Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Rà soát lại nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI) theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc

Triển khai các giải pháp đnâng cao nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI) đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc.

6. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin

- Tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng việc trin khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, đảm bảo an toàn, an ninh.

- Nâng cấp hạ tầng mạng nhằm tăng cường khả năng kết nối, trao đi dữ liệu và hoạt động thông suốt giữa các đơn vị trực thuộc Bộ. Hoàn thiện hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm tập trung quản lý toàn bộ các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tài nguyên thông tin trên mạng.

7. Triển khai phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Từng bước triển khai hình thức thuê doanh nghiệp công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, bao gồm: Phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp... nhằm triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

8. Đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức của các đơn vị trong khối quan Bộ

- Nâng cao trình độ, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn, an ninh thông tin.

- Đào tạo các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên môn.

- Đào tạo kiến thức về an toàn, an ninh thông tin cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm đảm bảo các thông tin về quản lý, điều hành được bảo mật ở mức cao nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục của Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả; Các đơn vị được giao triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, triển khai ngay từ đầu năm 2016 để đảm bảo tiến độ.

2. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung nói trên, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với một số đơn vị như sau:

- Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ trong việc triển khai kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản.

- V Pháp chế chủ trì rà soát danh sách dịch vụ công trực tuyến, trình Bộ Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ thực hiện trong năm 2016; thường xuyên rà soát và báo cáo Bộ xem xét, điu chỉnh.

- Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm trong việc đào tạo, hướng dẫn, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; trình Bộ ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 36a/NĐ-CP.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Trung tâm Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, tính ổn định của hệ thống phần mềm đối với các nhiệm vụ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch này;

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này của các đơn vị;

Định kỳ tng hợp tình hình trin khai của các đơn vị, báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36A/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ phần mm quản lý văn bản.

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin, các đơn vị trong Bộ

2015

2

Trình Bộ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ thực hiện trong năm 2016

Vụ Pháp chế

Trung tâm Thông tin, Các đơn vị trong Bộ có thủ tục hành chính

2015

3

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch được ban hành.

Các đơn vị có dịch vụ công triển khai trong năm 2016

Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin

2016

4

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Văn phòng Bộ, Tổng cục dạy nghề, các Cục trực thuộc Bộ

Trung tâm Thông tin

2016

5

Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp giy phép lao động cho người nước ngoài; Tích hợp Hệ thống lên Cng dịch vụ công Quốc gia.

Cục Việc làm

Trung tâm Thông tin

2016

6

y dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ công cấp, cấp lại, bsung, sửa đi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kim định kỹ thuật an toàn lao động.

Cục An toàn lao động

Trung tâm Thông tin

2016

7

y dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ công đăng hợp đồng cung ứng lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm Thông tin

2016

8

soát, đánh giá nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI).

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trong Bộ

2016

9

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trong bộ

2016

 

10

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trong Bộ

2016

11

Hoàn thiện Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ, đảm bảo liên thông, liên kết dữ liệu với toàn bộ các đơn vị thuộc toàn ngành.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trong Bộ

2016

12

Triển khai Chứng thư số chuyên dùng.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trong Bộ

2016

13

Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử của Bộ, mở rộng các chuyên mục tiếng Anh.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

2016

14

Tích hợp website của các đơn vị với Cng Thông tin điện tử của Bộ.

Các đơn vị trong Bộ có website

Trung tâm Thông tin

2016

15

Từng bước trin khai các ứng dụng nội bộ tại Bộ, tiến tới triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị trong Bộ

Từ năm 2016 và kéo dài đến các năm tiếp theo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1890/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1890/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1890/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH hành động thực hiện 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH hành động thực hiện 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1890/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH hành động thực hiện 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH hành động thực hiện 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016

            • 24/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực