Quyết định 1891/QĐ-UBND

Quyết định 1891/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính của lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 833/TTr-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính của lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã công bố tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

Chi tiết, có Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC THÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

MÃ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ BÃI BỎ

1.

HDU-281139

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

2.

HDU-281141

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1891/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1891/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực14/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1891/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1891/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành14/06/2018
       Ngày hiệu lực14/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Hải Dương

           • 14/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực