Quyết định 1891/QĐ-UBND

Quyết định 1891/QĐ-UBND năm 2018 về thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 xử lý thông tin phản ánh kiến nghị ô nhiễm môi trường Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP, CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG; ĐỒNG THỜI, BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 26 tháng 3 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Môi trường về ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo số 320/BC-TNMT-BVMT ngày 24 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 2353/TNMT-BVMT ngày 20 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Có Phụ lục danh sách số điện thoại và hộp thư điện tử kèm theo); đồng thời, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
-
Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, CTTĐT, NN(Tha)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng


 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ môi trường, thông tin kịp thời, nhanh chóng để cơ quan quản lý có những biện pháp xử lý vi phạm các vụ việc, sự cố môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo cơ quan và nâng cao trách nhiệm chuyên môn trong việc tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh của công dân, tổ chức liên quan đến các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan liên quan phải phối hợp tích cực nhằm ngăn ngừa tối đa các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại về người và tài sản và môi trường tự nhiên.

- Thời gian tiếp nhận thông tin qua hệ thống đường dây nóng phải hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Điều 2. Phạm vi áp dụng của quy chế

Quy chế này quy định việc tổ chức hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về những hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng

1. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin kiến nghị, phản ánh đảm bảo nhanh chóng, chính xác đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy trình ban hành tại Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ngày 28/12/2017 của Tổng cục Môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật;

2. Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan thông qua các hình thức (thứ tự ưu tiên) như sau: Qua điện thoại, thông tin trực tiếp, hộp thư điện tử và bằng văn bản.

3. Đảm bảo giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của các tổ chức, cá nhân phản ánh thông tin;

4. Chỉ tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến:

- Tố giác các tổ chức, cá nhân xả chất thải gây ô nhiễm môi trường;

- Thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái hoặc biến đổi môi trường (đất, nước, không khí) do các hoạt động xả thải các chất thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Thông tin phản ánh hàng ngày trên các phương tiện truyền thông về các vụ việc, hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền cung cấp thông tin nếu phát hiện các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chương II.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XÁC MINH, XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI THÔNG TIN

Điều 5. Sơ đồ quy trình tiếp nhận

Điều 6. Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin

Tổ chức thực hiện thống nhất theo quy trình tại Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ngày 28/12/2017 của Tổng cục Môi trường về ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng và báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về việc giải quyết các thông tin phản ánh, kiến nghị cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo tháng, quý, năm;

2. Thiết lập và giao Chi cục bảo vệ Môi trường làm đầu mối vận hành, quản lý đường dây nóng; phân công cán bộ kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của địa phương;

3. Cập nhật số điện thoại đường dây nóng tại các huyện, thị xã để công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin trên địa bàn tỉnh.

4. Tổng hợp, đề xuất kinh phí thường xuyên cho việc quản lý, đầu tư trang thiết bị phục vụ vận hành đường dây nóng; kinh phí cho việc xác minh, xử lý, phản hồi thông tin; ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm thuộc thẩm quyền của tỉnh;

5. Đề xuất, bố trí nhân sự chuyên trách có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để vận hành đường dây nóng, duy trì tiếp nhận và xử lý thông tin hàng ngày.

Điều 8. UBND các huyện, thị xã

1. Tổ chức vận hành đường dây nóng của huyện, thị xã đặt tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và lập hệ thống xác minh thông tin xuống đến phường, xã, thị trấn.

2. Thực hiện quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin của huyện, thị xã đảm bảo việc xác minh, xử lý và phản hồi thông tin được nhanh chóng và chính xác nhất;

3. Đề xuất kinh phí thường xuyên cho việc quản lý, vận hành đường dây nóng; kinh phí cho việc xác minh, xử lý, phản hồi thông tin; ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm thuộc thẩm quyền của huyện, thị xã;

4. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục bảo vệ Môi trường) trước ngày 30 hàng tháng về kết quả tiếp nhận xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

TT

Số điện thoại đường dây nóng

Hộp thư điện tử đường dây nóng

Tên Cơ quan/Đơn vị

Tên người phụ trách

Chức vụ

Số điện thoại

I

Cấp tỉnh

1

(0261)3.549.046

duongdaynongbvmt.stnmt@daknong.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đàm Quang Trung

Giám đốc Sở

0913 436 721

Nguyễn Phước Vĩnh

Phó Chánh thanh tra Sở

0978 091 092

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Ngô Chí Trung

Chi cục trưởng

0915 79 7779

Huỳnh Tường Vy

Phó Chi cục trưởng

0961 756 348

Nguyễn Văn Hải

Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm

0902 800 481

Võ Thanh Tâm

Chuyên viên phòng Kiểm soát ô nhiễm

0934 90 68 79

II

Cấp huyện

1

(0261)3.648.128

duongdaynongbvmt.dakrlap@daknong.gov.vn

UBND huyện Đắk Rlp

Lê Văn Thị

Chủ tịch

0913.639.893

Lê Mai Toản

Phó Chủ tịch

0905.114.079

(0261)3.647.922

ptnmt.dakrlap@daknong.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk R’lấp

Lê Văn A

Phó Trưởng phòng

0946.631.357

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

0935.797.994

Trịnh Thị Thùy Vân

Chuyên viên

0973.354.107

2

0968484404

duongdaynongbvmt.dakmil@daknong.gov.vn

UBND huyện Đắk Mil

Nguyễn Ngọc Lũy

Phó Chủ tịch

0986.86.84.84

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Mil

Nguyễn Xuân Ánh

Phó trưởng phòng

0968484404

Đặng Xuân Hưng

0914.024.748

3

0966719777

duongdaynongbvmt.tuyduc@daknong.gov.vn

UBND huyện Tuy Đức

Trần Viết Cự

Phó chủ tịch

0975.24.1111

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức

Hoàng Ngọc Thức

Phó trưởng phòng

0966719777

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0964308008

4

(0261)3.540.257

Duongdaynongbvmt.dakglong@daknong.gov.vn

UBND huyện Đăk G'long

Nguyễn Văn Hợp

Phó Chủ tịch

0976 814444

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Trần Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

0982 642655

Lê Quý Đôn

Nhân viên

0935 752799

5

(0261)3.692.295

duongdaynongbvmt.cujut@daknong.gov.vn

UBND huyện Cư Jút

Nguyễn Anh Đông

Trưởng phòng (UBND ủy quyền)

0905081112

Phòng TN&MT huyện Cư Jút

Đặng Quang Sang

Phó trưởng phòng

0913484423

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

0988787103

6

0915813884

duongdaynongbvmt.daksong@daknong.gov.vn

UBND huyện Đăk Song

Lê Viết Sinh

Phó chủ tịch

0948498567

Phòng Tài nguyên và Môi trường Đắk Song

Đỗ Thị Hà

Phó trưởng phòng

0915813884

Nguyễn Tiến Lập

Nhân viên

0914839849

7

(0261)3.584.132

duongdaynongbvmt.krongno@daknong.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường Krông Nô

Nguyễn Chung Huy

Trưởng Phòng

0982888050

Nguyễn Cao Trí

Phó trưởng phòng

0982594942

Nông Hải Yến

Công chức địa chính

0967640780

Nguyễn Thị Hà

Công chức phụ trách

0988308338

8

0913433667

duongdaynongbvmt.gianghia@daknong.gov.vn

UBND th xã Gia Nghĩa

Trần Đình Ninh

Chủ tịch

0913433667

Nguyễn Văn Dũng

Phó chủ tịch

0905020475

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đàm Thị Hệ

Trưởng phòng

0941296999

Nguyễn Thanh Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng

0988904717

Phan Văn Hà

Chuyên viên

0905769908

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1891/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1891/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2018
Ngày hiệu lực23/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1891/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 xử lý thông tin phản ánh kiến nghị ô nhiễm môi trường Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 xử lý thông tin phản ánh kiến nghị ô nhiễm môi trường Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1891/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành23/11/2018
        Ngày hiệu lực23/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 xử lý thông tin phản ánh kiến nghị ô nhiễm môi trường Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1891/QĐ-UBND 2018 xử lý thông tin phản ánh kiến nghị ô nhiễm môi trường Đắk Nông

            • 23/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực