Quyết định 1893/QĐ-BGTVT

Quyết định 1893/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1893/QĐ-BGTVT 2020 định mức thiết bị phục vụ công tác đào tạo Học viện Hàng không


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1893/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của đơn vị tại Văn bản số 1198/HVHK-HCTH ngày 11/12/2019 và Văn bản số 750/HVHK-HCTH ngày 28/9/2020 của Học viện Hàng không Việt Nam về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Học viện Hàng không Việt Nam căn cứ định mức nêu trên, tình hình thực tế công tác đào tạo và các nguyên tắc theo quy định của Thông tư 16/2019/TT- BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng, hệ thống phục vụ công tác đào tạo và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên là định mức tối đa. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch (gửi qua đơn vị);
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu VT, TC (Hiền).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

ĐỊNH MỨC

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên phòng/hệ thống

Đơn vị

Định mức tối đa

Ghi chú

1

Phòng thực hành tin học chung

Phòng

06

 

2

Phòng thực hành kiểm soát không lưu

Phòng

04

 

3

Phòng thí nghiệm điện tử viễn thông

Phòng

04

 

4

Phòng thực hành an ninh hàng không

Phòng

04

 

5

Phòng học lý thuyết, giảng đường

Phòng

44

 

6

Hệ thống hạ tầng mạng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo

Hệ thống

02

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1893/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1893/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2020
Ngày hiệu lực06/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(10/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1893/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1893/QĐ-BGTVT 2020 định mức thiết bị phục vụ công tác đào tạo Học viện Hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1893/QĐ-BGTVT 2020 định mức thiết bị phục vụ công tác đào tạo Học viện Hàng không
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1893/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành06/10/2020
        Ngày hiệu lực06/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (10/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1893/QĐ-BGTVT 2020 định mức thiết bị phục vụ công tác đào tạo Học viện Hàng không

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1893/QĐ-BGTVT 2020 định mức thiết bị phục vụ công tác đào tạo Học viện Hàng không

            • 06/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực