Quyết định 1893/QĐ-TTg

Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1893/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm đã được thay thế bởi Quyết định 1325/QĐ-TTg tổ chức lại Ban chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ quốc gia 2016 và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1893/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan:

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình).

2. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp để thực hiện Chương trình cho từng thời kỳ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Danh mục sản phẩm quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đôn đốc việc triển khai thực hiện các Đề án sản xuất sản phẩm quốc gia thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4 Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách và giải pháp về tài chính, thuế, thị trường, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách khác cho Chương trình.

5. Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy của mình để giúp việc cho Ban Chỉ đạo và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1893/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1893/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2011
Ngày hiệu lực26/10/2011
Ngày công báo06/11/2011
Số công báoTừ số 573 đến số 574
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1893/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1893/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1893/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1893/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành26/10/2011
        Ngày hiệu lực26/10/2011
        Ngày công báo06/11/2011
        Số công báoTừ số 573 đến số 574
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1893/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1893/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm