Quyết định 1897/QĐ-UBND

Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết định 1019/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1897/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề sơ cấp hỗ trợ tiền ăn đi lại người khuyết tật Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG; MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN ĐI LẠI TRONG THỜI GIAN HỌC NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ, THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1019/QĐ-TTG NGÀY 05/8/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 37/TTr- SLĐTBXH ngày 20/7/2015; Văn bản số 917/STC-HCSN&CS ngày 02/7/2015 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Mức chi phí đào tạo đối với 02 nghề phi nông nghiệp (May công nghiệp; Đan lát thủ công) cho người khuyết tật như Phụ biểu kèm theo.

Thời gian và mức chi phí đào tạo cho một nghề tại Quyết định này là mức tối đa được tính cho một lớp 25 học viên, trình độ sơ cấp nghề và không bao gồm tiền ăn, tiền hỗ trợ đi lại cho người học nghề là người khuyết tật.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề cho Người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo tỉnh Phú Thọ:

- Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/ngày thực học/người.

- Hỗ trợ tiền đi lại: Theo giá vé giao thông công cộng thực tế nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học và áp dụng đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện:

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề và cơ quan liên quan thực hiện dạy nghề cho người khuyết tật theo mức chi phí đào tạo nghề quy định tại Điều 1 Quyết định này;

- Căn cứ vào mức chi phí đào tạo của từng nghề; Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề được phê duyệt và thời gian học nghề thực tế, quyết định hỗ trợ chi phí học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho từng đối tượng theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế theo quy định.

- Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa quy định tại Thông tư này, chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí bổ sung do người học đóng góp, hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn huy động khác để bảo đảm chi phí đào tạo nghề cho đối tượng.

- Khi có các nghề mới phát sinh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính (để thẩm định và tham gia ý kiến bằng văn bản) và các đơn vị có liên quan xây dựng bổ sung mức chi phí đào tạo cho từng nghề phù hợp với các quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ sở dạy nghề và cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

PHỤ BIỂU

MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Quyết định số: 1897/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ).

STT

Tên nghề đào tạo

Thời gian đào tạo tối đa (tháng)

Đối với CSDN có đủ giáo viên dạy nghề (1000 đồng)

Đối với CSDN phải đi thuê giáo viên dạy nghề (1000 đồng)

Tổng chi phí đào tạo tối đa/lớp

Chi phí đào tạo tối đa cho 01 học viên/khóa

Tổng chi phí đào tạo tối đa/lớp

Chi phí đào tạo tối đa cho 01 học viên/khóa

A

Những nghề đã được Bộ, ngành ban hành Chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

I

Nghề phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

1

May công nghiệp

3 tháng

58.300

2.332

83.480

3.339

2

Đan lát thủ công

3 tháng

60.065

2.402

83.480

3.339

 

Tổng số 02 nghề

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1897/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1897/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1897/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1897/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề sơ cấp hỗ trợ tiền ăn đi lại người khuyết tật Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1897/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề sơ cấp hỗ trợ tiền ăn đi lại người khuyết tật Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1897/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1897/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề sơ cấp hỗ trợ tiền ăn đi lại người khuyết tật Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1897/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề sơ cấp hỗ trợ tiền ăn đi lại người khuyết tật Phú Thọ

            • 17/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực