Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT năm 2013 giao vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT 2013 giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1898/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền, hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 (như biểu đính kèm)1. "

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 cho các đơn vị thực hiện theo đúng quy định về thời gian và theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; gửi báo cáo về việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, KTN, NC;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, TCTT (2b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Tỉnh Bình Phước

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục các chương trình, dự án

Kế hoạch năm 2014

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

 

TỔNG SỐ

94.103

34.210

59.893

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

12.618

-

12.618

1.1

Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề

 

 

 

1.2

Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

1.3

Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

 

 

1.4

Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động

 

 

 

1.5

Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình

 

 

 

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

19.790

14.200

5.590

2.1

Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

 

 

 

2.2

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

 

 

 

2.3

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

18.380

16.720

1.660

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Vốn trong nước

12.690

12.390

300

 

- Vốn ngoài nước

5.690

4.330

1.360

3.1

Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn

 

 

 

3.2

Dự án vệ sinh nông thôn

 

 

 

3.3

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

3.146

-

3.146

4.1

Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em, bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính)

 

 

 

4.2

Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

 

 

 

4.3

Dự án quân dân y kết hợp

 

 

 

4.4

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

5

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

4.102

-

4.102

5.1

Dự án bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

5.2

Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

 

 

 

5.3

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

586

-

586

6.1

Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

6.2

Dự án thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

6.3

Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

6.4

Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

 

 

 

6.5

Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

 

 

 

7

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

2.388

1.000

1.388

7.1

Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích

 

 

 

7.2

Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

 

 

 

7.3

Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo

21.410

2.290

19.120

8.1

Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học

 

 

 

8.2

Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

 

8.3

Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

 

 

 

8.4

Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

1.330

-

1.330

9.1

Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

 

 

 

9.2

Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy

 

 

 

9.3

Dự án thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

10

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

185

-

185

 

Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

11

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

9.643

-

9.643

12

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

525

-

525

12.1

Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS

 

 

 

12.2

Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm

 

 

 

12.3

Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

 

 

 

 1 Mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình MTQG được giao tại Quyết định số 1836/QĐ-BKHĐT ngày 02/12/2013 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1898/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1898/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2013
Ngày hiệu lực17/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1898/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT 2013 giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT 2013 giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1898/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành17/12/2013
        Ngày hiệu lực17/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT 2013 giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT 2013 giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

            • 17/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực