Quyết định 1898/QĐ-TTg

Quyết định 1898/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1898/QĐ-TTg 2017 Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GII VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đng giới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

b) Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;

- Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới;

- 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sng, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lưng phù hp với lứa tuổi;

- Ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách;

- 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sng xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

2. Phạm vi đề án và đối tượng của Đề án

a) Địa bàn triển khai các xã và huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là địa bàn có dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống

b) Đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người, già làng, người có uy tín, cán bộ thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, xã vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán địa phương nhằm chuyn biến nhận thức và hành vi của đng bào các dân tộc thiu s, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người; lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong các trường học, nhất là các trường lớp bán trú và dân tộc nội trú.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các tiểu phẩm tuyên truyền về pháp luật bình đng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chng bạo lực gia đình và các nội dung liên quan đến yếu tố giới, chú trọng tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế kém phát triển thuộc vùng dân tộc thiểu số.

b) Tổ chức bồi dưỡng, tập hun kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông nội trú, bán trú các cấp, người có uy tín ở địa bàn có người dân tộc thiu số rất ít người sinh sống.

- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động bình đng giới phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện, trình độ và văn hóa dân tộc.

- Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ trong đồng bào dân tộc thiu số; huy động s tham gia của cán bộ thôn, bản, học sinh tại các trường dân tộc nội trú và bán trú trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn.

c) H trxây dựng và thực hiện các mô hình nhằm thúc đy bình đng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển k năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu sphù hợp vi điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa, phong tục của địa phương.

Ti các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống thuộc các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Tây duyên hải miền Trung, Tây Nguyên vày Nam Bộ, xây dựng mô hình về bình đẳng giới. Duy trì và nhân rộng đi với những mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả cao.

d) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân ngoài nước; sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện các hoạt động bình đẳng giới của Đề án.

4. Kinh phí

a) Ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn huy động hp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương

a) Ủy ban Dân tộc

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện theo đề án được duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án;

- Huy động sự hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức quốc tế, các tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện Đề án.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá hiệu quả việc triển khai Đề án, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

c) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc lồng ghép triển khai các hoạt động liên quan thuộc Chương trình mục tiêu Hỗ trợ phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách về bình đẳng giới quốc gia và các hoạt động htrợ.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số với các hình thức đa dạng, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đề xuất, chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục về giới, bình đẳng giới và phòng chng bạo lực trên cơ sở giới vào các trường, lớp bán trú, dân tộc nội trú.

e) Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch chỉ đạo giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

g) Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng trọng đim dân tộc thiu snâng cao nhận thức pháp luật, giải quyết vấn đtảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;

- Phối hợp triển khai các nội dung của Đề án này trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” ở vùng đng bào dân tộc.

h) Các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện thng nht và lng ghép các nội dung hoạt động của Đề án với các chương trình, dự án liên quan của bộ, ngành mình.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án được giao trên cơ sở Đề án được duyệt.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương triển khai thực hiện Đề án;

c) Chỉ đạo việc lồng ghép giới trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tại địa phương;

d) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn về Ủy ban Dân tộc để tổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam;
- C
ơ quan trung ương của các đoàn th;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3b) PL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1898/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1898/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1898/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1898/QĐ-TTg 2017 Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1898/QĐ-TTg 2017 Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1898/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1898/QĐ-TTg 2017 Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1898/QĐ-TTg 2017 Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực