Quyết định 1898/QĐ-UBND

Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1898/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH Số 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý tài sản, thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý tài sản, thanh lý tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 10/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý tài sản, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VP, UBND tỉnh: LđVP;
  P TH;
- Lưu: VT, NCm70.

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH Số 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
 (Ban hành theo quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 24/ 07/2015 của UBND tỉnh)

Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2015. Việc ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện Luật Phá sản được kịp thời, thống nhất, thuận lợi và hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn tổ chức và hoạt động phá sản, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực phá sản.

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015, đồng thời để việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 đến cán bộ, công chức đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp về vị trí, vai trò của hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực phá sản trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 22/1015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đạt hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Nghị định số 22/1015/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức có liên quan; xây dựng chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành có liên quan, Báo Đắk Lắk, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

a) Trên cơ sở quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP tham mưu và trình UBND tỉnh giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Sở Tư pháp.

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015

b. Công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015

c. Lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

tài sản

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

3. Rà soát, thống kê, báo cáo số liệu, thanh tra, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

a. Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương;

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo

b. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo

c. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Sở Tài chính bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1898/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1898/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1898/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1898/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1898/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Đắk Lắk

           • 21/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực