Quyết định 19/1999/QĐ-UB

Quyết định 19/1999/QĐ-UB về chế độ học bổng đối với học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 19/1999/QĐ-UB chế độ học bổng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2217/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/1999/QĐ-UB chế độ học bổng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/1999/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật NSNN ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/CP;

- Căn cứ Thông tư số 126/1998/TTLB/BTC-BGDĐT ngày 09/9/1998 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học;

- Căn cứ Quyết định số 08/1999/QĐ-UB ngày 06/02/1999 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 1999 cho ngành và địa phương;

- Xét đề nghị của Sở TC-VG tại Tờ trình số 281/TT-TC-VG/NS ngày 03/4/1999,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định chế độ học bổng cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh theo mức như sau :

- Học sinh đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh :

  130.000đ/hs/tháng.

- Học sinh đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện :

  120.000đ/hs/tháng.

- Học sinh đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú cụm xã :25.000đ/hs/tháng.

Chế độ học bổng này được áp dụng kể từ ngày 01/04/1999 đối với các đối tượng là học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và cụm xã hiện đang hưởng học bổng theo mức cũ ( Quyết định số 981/QĐ-UB ngày 11/6/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam )

Nguồn kinh phí để chi trả chế độ học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 1999 tại Quyết định số 08/1999/QĐ-UB ngày 06/02/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam. Riêng khoản tăng thêm do thay đổi chế độ học bổng đối với học sinh đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện được bổ sung từ nguồn 10% dự phòng của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí.

Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí học bổng đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú đúng mục đích và các quy định tại Quyết định số 2590/GD-ĐT ngày 14/7/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Quyết định này thay thế Quyết định số 981/QĐ-UB ngày 11/6/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- TVTU
- TTHĐND, UBND tỉnh
- CPVP
- Ban DT-MN, Ban TCCQ
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Hoàng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/1999
Ngày hiệu lực12/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 19/1999/QĐ-UB chế độ học bổng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/1999/QĐ-UB chế độ học bổng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýVũ Ngọc Hoàng
        Ngày ban hành12/04/1999
        Ngày hiệu lực12/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/1999/QĐ-UB chế độ học bổng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/1999/QĐ-UB chế độ học bổng học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam