Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 19/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC"

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứ
ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để b/c);
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cơ quan chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động liên thông giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới thống nhất trong kết nối, giao tiếp trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, tiêu chuẩn mở về kết nối mạng, trao đổi, lưu trữ dữ liệu và thông tin, bao gồm:

- Tiêu chuẩn về kết nối;

- Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu;

- Tiêu chuẩn về truy cập thông tin;

- Tiêu chuẩn về an toàn thông tin;

- Tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả.

2. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước là tập hợp các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Chương 2:

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định áp dụng theo hai hình thức: bắt buộc áp dụng và khuyến nghị áp dụng.

Điều 5. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Hình thức áp dụng đối với từng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định cụ thể trong Danh mục.

Danh mục sẽ được định kỳ xem xét, sửa đổi, bổ sung, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại văn bản này.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Vụ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các nội dung tại Quy định này.

2. Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ các nội dung tại Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Ngày công báo22/04/2008
Số công báoTừ số 239 đến số 240
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2008/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực07/05/2008
        Ngày công báo22/04/2008
        Số công báoTừ số 239 đến số 240
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

            • 09/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực