Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012) đã được thay thế bởi Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/2008/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (GIAI ĐOẠN 2008 – 2012)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ PBGDQL – Bộ Tư pháp;
- Hội đồng PHCTPBGDPL trong ngành NH;
- Công báo;
- Lưu VP, PC.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (GIAI ĐOẠN 2008 – 2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 07 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

A. MỤC TIÊU

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức ngành Ngân hàng trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, thông qua đó tổ chức có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật về hoạt động quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước và các nội dung pháp luật có liên quan; đảm bảo cán bộ, công chức trong ngành Ngân hàng được trang bị đầy đủ, kịp thời và có hệ thống các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình, thông qua đó nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trong việc xây dựng và thực thi các quy định pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp được phố biến, cập nhật văn bản pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể khác của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 được phê duyệt tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

B. YÊU CẦU

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Ngành đặt dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị và việc tổ chức thực hiện pháp luật trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng rãi; đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện Chương trình không chỉ cung cấp thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn đảm bảo hiệu quả nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

3. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống và những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Lựa chọn và áp dụng các biện pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

4. Đảm bảo đầy đủ điều kiện để thực hiện hiệu quả Chương trình; Bố trí kinh phí hàng năm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Huy động tối đa sự hỗ trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

C. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong ngành ngân hàng về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, ưu tiên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, văn bản pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành hoặc chủ trì dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức; các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói chung và cán bộ, công chức nói riêng.

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; an toàn giao thông …

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có; triển khai trên diện rộng những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị, chi nhánh.

4. Xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

5. Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác này.

D. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.

a) Phát huy vai trò Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện đầy đủ Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng; Xác định mỗi thành viên của Hội đồng là hạt nhân tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, phối hợp, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành Ngân hàng nói chung và tại đơn vị công tác nói riêng.

b) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong ngành Ngân hàng; Tăng cường cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ pháp chế.

c) Có các hình thức thi đua, khen thưởng xứng đáng nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.

d) Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đảm bảo đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệp thực tiễn đáp ứng yêu cầu công việc; Tổ chức tốt hoạt động và tạo đầy đủ điều kiện cần thiết cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Phát huy vai trò đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các đơn vị báo chí, giảng viên trong các cơ sở đào tạo của ngành Ngân hàng, cán bộ phụ trách công tác Đảng, Đoàn, công đoàn để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, cố gắng kết hợp giữa phổ biến và hướng dẫn áp dụng pháp luật nhằm tăng cường tính khả thi của văn bản pháp luật.

a) Tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật, giới thiệu nội dung văn bản pháp luật cho các cán bộ, công chức trong ngành Ngân hàng.

b) Đa dạng hóa các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Biên soạn, xây dựng đề cương giới thiệu nội dung văn bản pháp luật; Xuất bản sách hệ thống văn bản pháp luật; Xây dựng các cuốn hỏi đáp pháp luật; Biên soạn các cuốn tài liệu tham khảo về pháp luật tiền tệ, ngân hàng của các nước.

c) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu từ tủ sách pháp luật, thư viện của các đơn vị; Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung sách pháp luật đáp ứng yêu cầu sử dụng, tra cứu của cán bộ, công chức; Hiện đại hóa công tác lưu trữ, tra cứu văn bản pháp luật; Kết hợp mô hình tủ sách pháp luật truyền thống và tủ sách pháp luật điện tử.

d) Phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành Ngân hàng; Nâng cao tính định hướng dư luận xã hội khi phổ biến, thông tin pháp luật; Tăng cường các chuyên mục về giới thiệu nội dung văn bản pháp luật, giải đáp pháp luật.

đ) Tăng cường công tác đào đạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các cơ sở đào tạo của ngành Ngân hàng; Tích cực cập nhập, đổi mới nội dung đào tạo và hiện đại hóa phương pháp đào tạo nhằm đảm bảo hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật; Lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

e) Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật.

g) Tiếp tục duy trì và nâng cấp cơ sở dữ liệu các văn bản pháp luật trên website Ngân hàng Nhà nước và mạng nội bộ Ngân hàng Nhà nước; Phổ biến và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu công tác; Đăng ký sử dụng các trang web có uy tín cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tra cứu, tìm hiểu nội dung văn bản, phục vụ công việc.

h) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng tại các đơn vị.

i) Tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thăm dò ý kiến để thu thập thông tin về hiệu quả thực thi pháp luật, nhu cầu thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật để từ đó điều chỉnh nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

3. Hoàn thiện thể chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Tham gia xây dựng dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Quốc hội khóa XII; Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được thông qua.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghiên cứu, xây dựng chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Đầu tư về cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Vận động sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đ. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Ngân hàng Nhà nước và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Kinh phí thực hiện Chương trình phải được quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

a) Năm 2008: Ngân hàng Nhà nước xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)

Từ năm 2008 – 2012: tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

b) Năm 2010: Tổ chức sơ kết đánh giá và đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu của Chương trình.

c) Năm 2012: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, trên cơ sở đó khẳng định những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo.

2. Phân công trách nhiệm

a) Vụ Pháp chế

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Tư pháp.

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị Văn phòng, Thời báo Ngân hàng, Trung tâm đào tạo Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng, Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Kế toán – Tài chính, Cục Quản trị, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Chương trình.

- Phối hợp các đơn vị liên quan củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thời báo Ngân hàng có trách nhiệm đăng tải các thông tin cập nhập, chính xác về nội dung văn bản pháp luật, mở các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến pháp luật, hỏi – đáp pháp luật.

c) Trung tâm đào tạo Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển khai thực hiện.

d) Cục Công nghệ tin học Ngân hàng đảm bảo cơ sở kỹ thuật về công nghệ thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Vụ Chính sách tiền tệ tăng cường đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả thư viện góp phần phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Vụ Kế toán – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ tài chính và bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

g) Cục Quản trị có trách nhiệm tổng hợp dự toán các khoản chi tiêu cho Chương trình do Vụ Pháp chế lập vào trong dự toán kinh phí hàng năm tại Cục Quản trị.

h) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.

i) Vụ Thi đua khen thưởng có kế hoạch và hình thức khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

k) Các đơn vị, chi nhánh thuộc Ngân hàng Nhà nước.

- Trên cơ sở Chương trình và tình hình thực tế, các đơn vị, chi nhánh thuộc Ngân hàng Nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện tại đơn vị; Các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến, thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật do đơn vị chủ trì dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

l) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng, các tổ chức chính trị - xã hội trong ngành có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Chương trình này.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2008
Ngày hiệu lực31/07/2008
Ngày công báo16/07/2008
Số công báoTừ số 407 đến số 408
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2008/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Giàu
        Ngày ban hành01/07/2008
        Ngày hiệu lực31/07/2008
        Ngày công báo16/07/2008
        Số công báoTừ số 407 đến số 408
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-NHNN Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008 – 2012)