Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu chung; quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG; QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG DO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2368/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 1820/UBND-XDCB ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản và chuyển sang hình thức công bố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 267/TT-SXD ngày 05 tháng 4 năm 2008 về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu chung; quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu chung cho những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 của công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước được lập theo bộ Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 và chuyển sang hình thức công bố tại Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên) như sau:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: KĐCNC = 1,20.

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công phần xây dựng và lắp đặt: KĐCMTC = 1,08.

- Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng:

Áp dụng thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp do liên Sở Xây dựng - Tài chính thông báo theo quý, tháng và hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Điều 3. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn Ngân sách địa phương: dự toán xây dựng công trình phải áp dụng bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên; áp dụng các hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu chung nêu trên cho những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008; áp dụng các định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố, thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp theo tháng, quý của liên Sở Xây dựng - Tài chính để lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định.

Điều 4.

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu chung; hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước.

2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính bắt đầu từ tháng 4/2008   thực hiện thông báo giá vật liệu xây dựng theo tháng. Thời gian ra thông báo giá vật liệu xây dựng của tháng từ ngày 01 đến ngày 10 tháng tiếp theo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýPhạm Xuân Đương
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng Thái Nguyên

           • 14/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực