Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền SD đất và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2010/QĐ-UBND khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI kỳ họp thứ mười (từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2003) về việc ban hành chế độ thu 08 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị quyết ngày 01 tháng 8 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ thu 08 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với các tổ chức khi có yêu cầu thẩm định hồ sơ mới giao đất, hồ sơ cho thuê đất trên địa bàn tỉnh như sau:

Khung mức thu tối đa 200.000 đồng/hồ sơ. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định mức thu cụ thể đối với từng loại hồ sơ mới giao đất và hồ sơ cho thuê đất.

Điều 2. Thu, nộp, quản lý và sử dụng:

1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất thu được, được để lại cho đơn vị thu 100% để bổ sung vào các khoản chi cho hoạt động của đơn vị.

2. Chi phí cho công tác tổ chức quản lý thu do đơn vị thu lập dự toán và gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm.

3. Đơn vị thu có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng và quyết toán biên lai thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1906/2003/QĐ.UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Báo, Đài PTTH An Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, TT. Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2010
Ngày hiệu lực23/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2010/QĐ-UBND khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành13/04/2010
       Ngày hiệu lực23/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2010/QĐ-UBND khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2010/QĐ-UBND khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất