Quyết định 19/2011/QĐ-UBND

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND Quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2010 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÁC TUYẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ, Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 20110 của Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ GTVT và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2010 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 113/TTr-GTVT ngày 07 tháng 9 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 3, Điều 2 như sau:

"3. UBND các huyện, thành phố, Sở Giao thông Vận tải căn cứ quy định về phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh và kế hoạch vốn hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến giao thông đường bộ được phê duyệt hàng năm:

a) Tổ chức kiểm tra, lập dự toán chi phí quản lý, bảo trì cho từng tuyến đường gửi Sở Giao thông Vận tải thẩm định; Chủ tich UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt theo phân cấp, làm cơ sở triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ công trình giao thông đường bộ đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

c) Thực hiện định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện theo quy định."

2. Bổ sung nội dung khoản 4, Điều 2 như sau:

"4. Công tác thẩm định và phê duyệt quyết toán:

a) Sở Giao thông Vận tải, Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm xét duyệt quyết toán năm của các đơn vị được giao bảo trì đường bộ.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Sở Giao thông Vận tải (đối với hệ thống đường tỉnh) và UBND các huyện, thành phố (đối với hệ thống đường huyện, đường đô thị) theo quy định."

3. Bổ sung nội dung khoản 5, Điều 2 như sau:

"5. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Như điều 3;
- Các Phó chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; (tự kiểm tra)
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang;
- Trung tâm Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, GT, TC, TH, XD, TP, KSTTHC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2011
Ngày hiệu lực 20/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/12/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành 10/10/2011
Ngày hiệu lực 20/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/12/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND